Categorieën
Nieuws

De Stinkende Stad

De Stinkende Stad – Als je in de binnenstad woont, let je er op dat de omgeving fris is, schoon, opgeruimd. Alle bewoners en ondernemers vegen dagelijks hun stoep en we ruimen zelfs onderweg de smerigheid op die anderen hebben achtergelaten. Wij doen dat om het voor onszelf leefbaar te houden  maar ook voor de bezoekers van het centrum. Maar Godgeklaagd is het dat juist bezoekers (inclusief de Gravenaren!) na gezellig uitgaan, eten en rondhangen in het centrum, de etensresten, kapot glas en hondenpoep over laten ons bewoners en de gemeente? Als je de deur opendoet ’s morgens trapt je huisdier al meteen in achtergelaten glas of begint aan de resten pizza en kroket, gemengd met peuken. Niet echt cool maar asociaal. De medewerkers van de gemeente rijden elke dag rond om alles schoon te houden, bijna een onbegonnen en ondankbare en vieze taak. In vredesnaam, het stikt van de vuilnisbakjes in de stad, gebruik ze dan ook! Lege blikjes, lege frites- of pizzabakjes, gooi het in de afvalbak. Onze gemeentemedewerkers blijven onvermoeibaar doorgaan met opruimen. Hulde aan deze onmisbare mensen. Ze rijden niet alleen de route die in hun opdracht staat maar ruimen onderweg ook vaak nog viezigheid op. Zonder hen kwamen we echt allemaal om in de troep! Wijkraad Binnenstad Grave – Hester Kruizinga

Categorieën
Nieuws

Opinie: Inspraak moet, verslaglegging moet

 Inspraak moet, verslaglegging moet

Ons presidium had, voor het besloot dat het niet nodig is om verslag te leggen van informatie- en inspraakbijeenkomsten, beter even de gemeentelijke inspraakverordening erop na kunnen slaan. Die dateert van 22 juni 2004 en vervangt een regeling uit 1994. Gezien de janboel in ons stadhuis is het begrijpelijk dat het presidium zich die moeite bespaard heeft, maar het had zijn tablets even kunnen gebruiken om te googlen. Dan had het met een paar muisklikken de eigen verordening erop na kunnen slaan, zoals die staat vermeld op ‘decentrale.regelgeving.overheid’, onder ‘inspraakverordening’, onder ‘gemeente Grave’. Op die plek staat onder Artikel 5. Eindverslag het onderstaande (citaat):

1. Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op. 2. Het eindverslag bevat in elk geval: a. een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure; b. een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht; c. een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.  3. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar. 4. De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag. Weliswaar staat er vóór dit artikel 5 (in artikel 4, onder 2): ‘het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.’ Het zou zomaar kunnen dat ons gemeentebestuur hier een maas in de verordening gevonden denkt te hebben maar dan nog is het veelbetekenend dat ze deze maas opzoeken op een zo teer punt als de inspraak. Wie wel eens een inspraakavond van onze gemeente heeft meegemaakt, heeft (vriendelijk ingeschat) negen op de tien keer mogen ervaren dat die door de gemeente totaal niet was voorbereid. Dat op zich maakt de inspraak al tot een klucht; als je dan ook nog eens  de verslaglegging achterwege laat, waardoor insprekers en overheid na afloop niet kunnen nagaan wat er ingesproken is, krijgt het wel een heel achterbakse connotatie. Ons gemeentebestuur heeft toch al de naam via de verslaglegging zaken bij te sturen; als het dan die verslaglegging helemaal achterwege laat, laat het nog eens extra zien dat het zijn derrière afveegt met wat wij vinden en denken. Daarmee zijn we dan meteen bij de kern van het probleem beland. Ons gemeentebestuur heeft totaal geen boodschap aan ons en onze nieuwe burgemeester mag zijn mouwen opstropen om daar het tij te keren. De denk- en handelwijze van ons bestuur raakt immers direct aan integriteit en dan met name aan de eis dat ieder openbaar bestuur transparant en dus integer hoort te handelen. Een bestuur met een evident integriteitprobleem zet nog een extra stap in de verkeerde richting als het zichzelf min of meer faciliteert om niet transparant, controleerbaar en daarmee integer te handelen. Het bindt zich als kat zelf op het spek, zogezegd.

Daarnaast is het zo klaar als een klontje dat het ook voor ons bestuur in wezen een noodsprong is. Het is immers alle overzicht over zijn eigen zaken kwijt en in toenemende mate groeien de burgers en hun politiek primaat ons bestuur boven het hoofd. In politiek en bestuur horen immers burgers de toon te zetten en niet de politici zelf. Dat is immers het wezen van democratie. Democratie kent zijn beperkingen, dat zij zo, maar het is de wereld op z’n kop als politici die beperkingen gebruiken om de democratie nog verder uit te hollen.

Ook doet het er weinig toe dat ons bestuur de ‘inspraak’ inzake het Hart van Grave heeft omgekat tot ‘informatie’. Nog zo’n voorbeeld van gebrek aan voeling met wat er leeft in de samenleving. Ieder rotsmoesje lijkt goed genoeg om dat ene doel te dienen, het stiekem warm houden van wat zeteltjes. Hier tekent zich overigens de parallel af met de wens tot samenwerking in het land van Cuijk waar men zich als de baron van Münchhausen optrekt aan de gedachte dat vijf maal een half vijf is.

Daarnaast zou een wijziging van de verordening niet toekomen aan het presidium dat met zijn ‘geheimzinnigheid’ zichzelf toch al ongeloofwaardig heeft gemaakt. Het lijkt erop dat we weer van doen hebben met een perverse  kongsi van college en coalitie die liefst alles onder de pet houdt en daarom zelf de grenzen tussen presidium en gemeenteraad zo vaag mogelijk wil houden.

Als je kijkt naar het Hart van Grave en alle steken die ons gemeentebestuur daar heeft laten vallen, zou mijn benadering zijn: ‘maar goed dat er nog burgers zijn die hun ogen en oren open houden’. Het zal toch op niet al te lange termijn duidelijk moeten worden, wat de burgers, in dit geval bewoners en omwonenden van het Hart, voor ogen hebben. Het is hun goed recht, niet minder. Wachten tot ons gemeentebestuur het licht ziet? We hebben al zo lang gewacht en zelfs als alles vanaf nu volgens het boekje zou gaan, zou het de lamstraligheid (incompetentie) van  ons gemeentebestuur niet kunnen goedmaken. (Voor een link naar de gemeentelijke inspraakverordening 22 juni 2004 klikt u hier, om daarna terug te keren naar deze website klik op de pijl “vorige’ bovenin uw scherm.)

Ben Bongaards – 30 mei 2013

Categorieën
Nieuws

Maandag 3 juni aanleg parkeerplaatsen

A.s. maandag 3 juni start de gemeente met werkzaamheden voor het aanleggen van parkeerplaatsen op verschillende locaties in de binnenstad. Dit zal af en toe voor overlast zorgen. De gemeente beloofde ons begin dit jaar dat alle direct aanwonenden/eigenaren van panden vooraf bericht zouden ontvangen. Voor een overzicht van alle plaatsen waar gewerkt zal worden de komende weken klikt u hier, u kunt dan onderaan de gemeentelijke pagina op “2e tranche” klikken en er verschijnt een overzichtstekening. Om terug te keren naar deze website klikt u naderhand op de pijl ‘vorige’ links bovenin uw scherm.

Categorieën
Nieuws

Primeur !

Primeur! Gespot, donderdag 30 mei rond 13.00 uur. Hoek Klinkerstraat/Rogstraat; onze nieuwe burgemeester Lex Roolvink wandelde in een bleek zonnetje met een lekker broodje in de hand door z’n stad. Hebben we jaren gemist! Leuk, ik heb geen foto gemaakt, moet je niet willen als iemand net rustig met z’n lunch loopt te genieten van al het moois van Grave.

Als alle ambtenaren daar nu eens een voorbeeld aan nemen, lunchen en winkelen in Grave. Leuk burgemeester! Vooral blijven doen, het wordt echt op prijs gesteld.

Categorieën
Nieuws

Sloop Binnenhof is al een feit?

Tot onze stomme verbazing lazen wij in het plaatselijke suffertje dat het Binnenhof gesloopt moet worden terwijl de gemeenteraad er nog niet over uitgesproken is. Onderstaand de brief die de Wijkraad Binnenstad vandaag verzond aan het college van burgemeester en wethouders.

Grave, 28 mei 2013

Geacht College,

 Tot mijn verbijstering en frustratie lees ik heden in een plaatselijk krantje dat op 6 mei 2013 een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de sloop van een muur en de kap van 7 kastanjebomen aan Scheerestraat 2, hetgeen onmiddellijk raakt aan ons Burgerinitiatief  Binnenhof. Dit burgerinitiatief is nog in behandeling in de gemeenteraad en raadsbesluiten zijn nog niet genomen tot op heden. Bovendien is door het presidium de behandeling zelfs weer uitgesteld tot de volgende vergadercyclus. Op 2 oktober 2012 dienden wij het Burgerinitiatief Binnenhof voor behoud van de 7 kastanjes en de muur op dezelfde hoogte aan de Scheerestraat in. Maar liefst 7,5 maand geleden dus. Alle bomen staan sinds december 2012 op de Lijst Waardevolle Bomen die is samengesteld door de firma Cobra.

Keer op keer werd de behandeling van dit burgerinitiatief verschoven naar een volgende cyclus, of een volgende vergadering, ook recent weer. Keer op keer ook zijn wij geschoffeerd door het weigeren/ontnemen van spreekrecht tijdens commissie- en raadsvergaderingen. Zelfs nog tijdens de laatste raadsvergadering werd het door een duidelijke procedurefout van de voorzitter van de raad, ondergetekende  -als voorzitter van de Wijkraad Binnenstad Grave-, belet om gebruik te maken van het recht van deelname aan de beraadslagingen in de raad. Hier komen wij zeker op terug met gebruikmaking van het Reglement van Orde.

Kort daarna, in de week van 13-17 mei, belde de griffier mij na afloop van de vergadering van het presidium met de mededeling, dat het presidium had besloten het burgerinitiatief Binnenhof voor de zoveelste keer op te schuiven naar de volgende cyclus. De lezer gebruike onderscheidings-vermogen m.b.t. cruciale genoemde data, want de termijn ‘ter inzage gelegd’ en de volgende raadsvergadering waarin het burgerinitiatief wordt behandeld vallen vrijwel gelijktijdig. Intussen is voor alle partijen al maandenlang duidelijk dat de voortdurende vertragingen van de zijde van de gemeente een zeer nadelig effect hebben op afspraken met/voor de projectontwikkelaar Van der Horst rond de herinrichting van de openbare ruimte rond Hart van Grave.  En vandaag lezen wij in een krantje dat u reeds een  omgevingsvergunning hebt aangevraagd op 6 mei jl. voor de kap van de bomen en de sloop van de muur aan de Scheerestraat. Dit betreft dezelfde bomen en muur uit het Burgerinitiatief Binnenhof hetgeen zeer bekend is op het stadhuis.  De 7 kastanjebomen bevinden zich niet aan de Scheerestraat overigens maar op Het Binnenhof.

De beraadslagingen en besluitneming over de kwestie zijn nog niet afgerond. De kleinerende, negerende en laatdunkend misleidende attitude van het college en bevoegd ambtenaren en sommige raadsleden ten opzichte van de verschillende wijkraden van Grave is al jarenlang bekend en de ernst van de schofferingen bereikt hiermee een nieuw hoogte- of dieptepunt (afhankelijk van uw perspectief). Een fors gebrek aan respect van het college en ambtenaren voor de burger en de raadsfunctie is opnieuw evident. In deze specifieke kwestie respecteert men wet- en regelgeving en de functie en bevoegdheden van de gemeenteraad zelfs openlijk niet meer. Voor de burgers van Grave lijkt het zeer waarschijnlijk dat afspraken met en tussen de coalitiefracties zijn gemaakt alvorens een formeel raadsbesluit is genomen. Het bestuurlijk fatsoen van college, sommige fracties en ambtenaren met bevoegdheden gaat van dieptepunt naar dieptepunt. 

Dat het stadhuis zo grof te werk zou gaan als vandaag, verbaast ons naïevelingen toch nog enigszins ondanks de wetenschap en voorhanden feitenmateriaal dat deze handelwijze van college, ambtenaren schering en inslag is de laatste jaren. Onze laatste hoop is gevestigd op een ingrijpen van onze nieuwe burgemeester die de politieke en bestuurlijke mores in Grave fors en snel moet aanpakken. 

Tot slot: Ondergetekende, -als indiener van het burgerinitiatief voor “Behoud van het Binnenhof inclusief de kastanjes en een muur op huidige hoogte in de huidige architectonische staat”-, en vertegenwoordiger van de Wijkraad Binnenstad Grave,  maakt ernstig bezwaar tegen deze voortijdige aanvraag omgevingsvergunning vanuit de volgende overwegingen:  

1. De publicatie van de aanvraag voor omgevingsvergunning voor de kap en sloop op de informatiepagina van de gemeente in de Graafsche Courant is zeer misleidendEr is sprake van het perceel Scheerestraat 2 te Grave. Hieruit zou de argeloze burger kunnen concluderen dat een privaatpersoon de aanvraag deed. Uit inzage vanmorgen d.d. 29 mei 2013 in de documenten van de aanvraag op het stadhuis blijkt dat  mevrouw X  projectassistent  van de afdeling Bouwzaken de aanvraag voor de omgevingsvergunning namens de gemeente deed op 6 mei. Wij zien ons genoodzaakt dit publiekelijk recht te zetten. Voorts dient naar onze mening de gemeente in toekomstige aanvragen duidelijk te vermelden dat zij zelf als overheid de indiener /aanvraagster is (indien dit het geval is).

2. Fatsoenshalve dienen de beraadslagingen en besluitneming van de raad plaats te hebben alvorens de gemeente Grave een aanvraag omgevingsvergunning indient. Voor een ingediend burgerinitiatief dient deze overweging des te zwaarder te wegen.

3. De Kastanjebomen bevinden zich niet aan de Scheerestraat -zoals de aanvraag omgevingsvergunning suggereert. Deze Kastanjebomen bevinden zich op/aan het Binnenhof, en maken onderdeel uit van het Burgerinitiatief voor “Behoud van de bomen en de muur op huidige hoogte” d.d. 2 oktober 2012. Dit geldt ook voor de muur.

4. Er is een nieuwe onbekende rapportage van Cobra aan de aanvraag toegevoegd die op punten zeer, maar dan ook zeer strijdig is met de beweringen die Cobra deed tijdens de openbare informatieavond op 26 februari 2013 jl. in aanwezigheid van minstens 60 getuigen. Dit zullen wij nog openbaar maken.

5. Voorts is de Wijkraad Binnenstad Grave in contact met de Universiteit Wageningen om een contra-expertise omtrent de gezondheidsprognose van de kastanjebomen aan te leveren. De Wijkraad dient hiertoe in de tijd in de gelegenheid gesteld te worden zeker nu de gemeente het laatste rapport van Cobra niet openbaar heeft gemaakt.

6. Hierbij wil ik opmerken, dat nu des te dubieuzer is, dat het presidium heeft besloten in 2012 dat van de openbare informatieavonden geen audio- of video- of schriftelijke verslagen beschikbaar zullen worden gesteld zoals dat bij commissie- en raadsvergaderingen wel gebruikelijk is. 

In afwachting van uw bericht, 

Hoogachtend,  Drs. H. Kruizinga  St. Wijkraad Binnenstad Grave