Categorieën
Nieuws

Sloop Binnenhof is al een feit?

Tot onze stomme verbazing lazen wij in het plaatselijke suffertje dat het Binnenhof gesloopt moet worden terwijl de gemeenteraad er nog niet over uitgesproken is. Onderstaand de brief die de Wijkraad Binnenstad vandaag verzond aan het college van burgemeester en wethouders.

Grave, 28 mei 2013

Geacht College,

 Tot mijn verbijstering en frustratie lees ik heden in een plaatselijk krantje dat op 6 mei 2013 een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de sloop van een muur en de kap van 7 kastanjebomen aan Scheerestraat 2, hetgeen onmiddellijk raakt aan ons Burgerinitiatief  Binnenhof. Dit burgerinitiatief is nog in behandeling in de gemeenteraad en raadsbesluiten zijn nog niet genomen tot op heden. Bovendien is door het presidium de behandeling zelfs weer uitgesteld tot de volgende vergadercyclus. Op 2 oktober 2012 dienden wij het Burgerinitiatief Binnenhof voor behoud van de 7 kastanjes en de muur op dezelfde hoogte aan de Scheerestraat in. Maar liefst 7,5 maand geleden dus. Alle bomen staan sinds december 2012 op de Lijst Waardevolle Bomen die is samengesteld door de firma Cobra.

Keer op keer werd de behandeling van dit burgerinitiatief verschoven naar een volgende cyclus, of een volgende vergadering, ook recent weer. Keer op keer ook zijn wij geschoffeerd door het weigeren/ontnemen van spreekrecht tijdens commissie- en raadsvergaderingen. Zelfs nog tijdens de laatste raadsvergadering werd het door een duidelijke procedurefout van de voorzitter van de raad, ondergetekende  -als voorzitter van de Wijkraad Binnenstad Grave-, belet om gebruik te maken van het recht van deelname aan de beraadslagingen in de raad. Hier komen wij zeker op terug met gebruikmaking van het Reglement van Orde.

Kort daarna, in de week van 13-17 mei, belde de griffier mij na afloop van de vergadering van het presidium met de mededeling, dat het presidium had besloten het burgerinitiatief Binnenhof voor de zoveelste keer op te schuiven naar de volgende cyclus. De lezer gebruike onderscheidings-vermogen m.b.t. cruciale genoemde data, want de termijn ‘ter inzage gelegd’ en de volgende raadsvergadering waarin het burgerinitiatief wordt behandeld vallen vrijwel gelijktijdig. Intussen is voor alle partijen al maandenlang duidelijk dat de voortdurende vertragingen van de zijde van de gemeente een zeer nadelig effect hebben op afspraken met/voor de projectontwikkelaar Van der Horst rond de herinrichting van de openbare ruimte rond Hart van Grave.  En vandaag lezen wij in een krantje dat u reeds een  omgevingsvergunning hebt aangevraagd op 6 mei jl. voor de kap van de bomen en de sloop van de muur aan de Scheerestraat. Dit betreft dezelfde bomen en muur uit het Burgerinitiatief Binnenhof hetgeen zeer bekend is op het stadhuis.  De 7 kastanjebomen bevinden zich niet aan de Scheerestraat overigens maar op Het Binnenhof.

De beraadslagingen en besluitneming over de kwestie zijn nog niet afgerond. De kleinerende, negerende en laatdunkend misleidende attitude van het college en bevoegd ambtenaren en sommige raadsleden ten opzichte van de verschillende wijkraden van Grave is al jarenlang bekend en de ernst van de schofferingen bereikt hiermee een nieuw hoogte- of dieptepunt (afhankelijk van uw perspectief). Een fors gebrek aan respect van het college en ambtenaren voor de burger en de raadsfunctie is opnieuw evident. In deze specifieke kwestie respecteert men wet- en regelgeving en de functie en bevoegdheden van de gemeenteraad zelfs openlijk niet meer. Voor de burgers van Grave lijkt het zeer waarschijnlijk dat afspraken met en tussen de coalitiefracties zijn gemaakt alvorens een formeel raadsbesluit is genomen. Het bestuurlijk fatsoen van college, sommige fracties en ambtenaren met bevoegdheden gaat van dieptepunt naar dieptepunt. 

Dat het stadhuis zo grof te werk zou gaan als vandaag, verbaast ons naïevelingen toch nog enigszins ondanks de wetenschap en voorhanden feitenmateriaal dat deze handelwijze van college, ambtenaren schering en inslag is de laatste jaren. Onze laatste hoop is gevestigd op een ingrijpen van onze nieuwe burgemeester die de politieke en bestuurlijke mores in Grave fors en snel moet aanpakken. 

Tot slot: Ondergetekende, -als indiener van het burgerinitiatief voor “Behoud van het Binnenhof inclusief de kastanjes en een muur op huidige hoogte in de huidige architectonische staat”-, en vertegenwoordiger van de Wijkraad Binnenstad Grave,  maakt ernstig bezwaar tegen deze voortijdige aanvraag omgevingsvergunning vanuit de volgende overwegingen:  

1. De publicatie van de aanvraag voor omgevingsvergunning voor de kap en sloop op de informatiepagina van de gemeente in de Graafsche Courant is zeer misleidendEr is sprake van het perceel Scheerestraat 2 te Grave. Hieruit zou de argeloze burger kunnen concluderen dat een privaatpersoon de aanvraag deed. Uit inzage vanmorgen d.d. 29 mei 2013 in de documenten van de aanvraag op het stadhuis blijkt dat  mevrouw X  projectassistent  van de afdeling Bouwzaken de aanvraag voor de omgevingsvergunning namens de gemeente deed op 6 mei. Wij zien ons genoodzaakt dit publiekelijk recht te zetten. Voorts dient naar onze mening de gemeente in toekomstige aanvragen duidelijk te vermelden dat zij zelf als overheid de indiener /aanvraagster is (indien dit het geval is).

2. Fatsoenshalve dienen de beraadslagingen en besluitneming van de raad plaats te hebben alvorens de gemeente Grave een aanvraag omgevingsvergunning indient. Voor een ingediend burgerinitiatief dient deze overweging des te zwaarder te wegen.

3. De Kastanjebomen bevinden zich niet aan de Scheerestraat -zoals de aanvraag omgevingsvergunning suggereert. Deze Kastanjebomen bevinden zich op/aan het Binnenhof, en maken onderdeel uit van het Burgerinitiatief voor “Behoud van de bomen en de muur op huidige hoogte” d.d. 2 oktober 2012. Dit geldt ook voor de muur.

4. Er is een nieuwe onbekende rapportage van Cobra aan de aanvraag toegevoegd die op punten zeer, maar dan ook zeer strijdig is met de beweringen die Cobra deed tijdens de openbare informatieavond op 26 februari 2013 jl. in aanwezigheid van minstens 60 getuigen. Dit zullen wij nog openbaar maken.

5. Voorts is de Wijkraad Binnenstad Grave in contact met de Universiteit Wageningen om een contra-expertise omtrent de gezondheidsprognose van de kastanjebomen aan te leveren. De Wijkraad dient hiertoe in de tijd in de gelegenheid gesteld te worden zeker nu de gemeente het laatste rapport van Cobra niet openbaar heeft gemaakt.

6. Hierbij wil ik opmerken, dat nu des te dubieuzer is, dat het presidium heeft besloten in 2012 dat van de openbare informatieavonden geen audio- of video- of schriftelijke verslagen beschikbaar zullen worden gesteld zoals dat bij commissie- en raadsvergaderingen wel gebruikelijk is. 

In afwachting van uw bericht, 

Hoogachtend,  Drs. H. Kruizinga  St. Wijkraad Binnenstad Grave