Categorieën
Nieuws

Verslag openbare vergadering 29 augustus 2012

Aanwezig: H. Kruizinga,M. Bakers, P. Bakers, H. Siebers, L. de Vreede, H. Adams en J. Leurs.

Agenda o.a.;  Parkeerbeleid en Bedriegertjes Loswal, het Binnenhof, inrichting omgeving Catharinahof en Hart van Grave, Speeltuin, Bestuursfunctie.

 

*Loswal (Bedroogertjes) Na het bericht van de Gemeente dat de werkzaamheden op de Loswal 22 of 23 augustus zouden starten, bleek dat maandag de 27e te zijn. Het nodige valt nog te zeggen over de “Bedriegertjes”. Wel of niet, wanneer dan wel? Ondanks berichten dat de vergunning er is, blijkt dit niet zo te zijn. Probleem is dat men niet te diep de grond in mag van Rijkswaterstaat, de gemeente had dit kunnen weten. De meningen in Grave zijn verdeeld of de bedriegers er moeten komen, maar over één ding is men het eens: de burger moet alles maar gewoon afwachten cq. over zich heen laten komen en krijgt geen tijdige informatie. De noodzaak om telkens hetzelfde onderwerp aan te moeten roeren lijkt contraproductief te werken.

 

*Tijdelijk Parkeren? Na vragen van de Wijkraad kwam het antwoord dat de Loswal van begin af aan een tijdelijke parkeeroplossing is geweest en in bestemmingsplannen nooit anders is aangewezen. De Gemeente beloofde alternatieve oplossingen vóór dat deze mogelijkheid werd opgeheven. De aangewezen plek aan de Koninginnedijk is geen parkeerplaats maar een braakliggend terrein, dat een moeras wordt bij flinke regen. Bizar is het ook als de Loswal leeg staat te staan en bewoners en bezoekers rondjes moeten blijven rijden in de binnenstad om een plekje te vinden. Vooral na 16.00 uur ’s middags als de Gravenaren van hun werk thuiskomen tot ’s morgens 9 uur is er veel te weinig plaats. Het argument van Gemeentebestuur en -raad om niet meer te parkeren op de Loswal, omdat het een terrein voor evenementen zou zijn en het aanzicht vanaf het water verfraaid moet worden,  is zo slecht nog niet. Grave ligt uniek aan de Maas, een schitterend uitzicht dat benut moet worden. Maar van de 365 dagen per jaar zijn er maar een paar gereserveerd voor een evenement hier en daar, en ’s nachts kijkt geen mens vanaf het water hoe de Loswal erbij ligt. De Wijkraad heeft ook gevraagd om veel meer goede fietsenstallingen en een goede toegang/bestrating van de Loswal naar boven op de kade voor gehandicapten. De passagiers van de Henri Dunant willen ook graag het historische centrum van Grave zien immers.

*De opknap van het Binnenhof zorgt ook voor verdeelde meningen. De uitkomst van de handtekeningen-aktie voor twee verschillende meningen is als volgt: voorstel A: vervanging van de bomen en de muur op zithoogte: 39 handtekeningen en voorstel B; Behoud van de huidige bomen en de muur op de huidige hoogte laten: 204 handtekeningen. Dit lijkt overduidelijk. Maar nog steeds druppelen er bij de Wijkraad allerlei alternatieve ideeën binnen, de helft van de bomen vervangen, de muur helemaal verwijderen en allerlei combinaties daarvan. In elk geval is duidelijk dat het Binnenhof een belangrijk onderwerp is voor de meeste bewoners van de binnenstad en zelfs uit de andere wijken. Een pittoresk, fotogeniek plekje, voor bezoekers en bewoners, goede “verstopte”parkeerruimte etc. Binnenkort gaat dit burgerinitiatief samen met het burgerinitiatief ondergrondse containers naar de Gemeenteraad. We hopen dat de gemeenteraad de mening van de burger niet negeert en naast zich neerlegt. Het is de taak van elk raadslid de belangen van elke burger door wie hij/zij gekozen is te dragen, hoe klein of groot ook. Het is toch wel duidelijk dat de burger betrokken is en echt mee wil beslissen, dit mag niet genegeerd worden.In het Burgerjaarverslag 2011, Hoofdstuk 2 Participatie schrijft onze burgemeester: “. . .ik vind het dan ook jammer dat er in 2011 geen Burgerinitiatief is ingediend. .. …ik nodig u echt uit om van deze mogelijkheid gebruik te maken”einde citaat. Wij zullen de burgemeester op haar wenken bedienen en hopen dan ook dat het resultaat naar de wens van de burger uitpakt.

*Uitwisselen van de BOA’s land van Cuijk. Het leek zo’n goed idee; uitwisseling van BOA’s uit/naar de omgeving. Niet mogelijk gebleken doordat in contracten met de BOA’s is bepaald dat men uitsluitend in Grave werkt. Niet meer van deze tijd als Grave op allerlei terreinen gaat samenwerken in het Land van Cuijk. Wie blokkeert de zaak is de vraag, contracten kunnen aangepast worden met wederzijdse samenwerking immers. Jammer, “vreemde ogen dwingen” luidt het spreekwoord en een groot deel van de bewoners wil deze uitwisseling graag.

*Bestuursfuncties vacant/Verkiezingen. Mevrouw Bakers deelt mee niet langer beschikbaar te zijn voor de Wijkraad Binnenstad. Op de site vindt u hierover meer informatie.

*De enige speeltuin die de binnenstad rijk is (aan de St. Jorisstraat) wordt opgeknapt. Na een tip van Sara Benedictus (Coördinator Gemeente-Wijkraden), diende de Wijkraad bij het Oranjefonds een verzoek in voor een bijdrage voor Burendag 2012, dit werd goedgekeurd. Een wens van de bewoners was rubberen tegels rondom speeltoestellen te plaatsen en de  gemeente besloot spontaan dan tevens een nieuwe glijbaan te plaatsen en te assisteren met extra materialen en wat mankracht. Samenwerking zonder al te ingewikkelde procedures kan dus gelukkig!

*De terreininrichting van de omgeving van Hart van Grave en Catharinahof is aan de orde. Inmiddels is bekend geworden dat de winkels reeds op 12 december in gebruik worden genomen. Eigenlijk hadden de beslissingen over de inrichting van de stad al genomen moeten zijn!! Het moet op zijn minst toch wel bekend zijn hoe de stad er uit gaat zien? Het is enorm dringend dat burgers en ondernemers in de binnenstad op zeer korte termijn bij de voorbereidingen worden betrokken. Ervaring met de voorbereiding door de ontwikkelaar heeft geleerd dat een vroegtijdig inschakelen van direct betrokkenen een beter plan oplevert en ook tijdsverlies in procedures voorkomt. In het geval van zowel Hart van Grave als Catharinahof zijn er op zeer korte termijn zeer dringende maatregelen te nemen, trottoir leggen en aanpassen, verkeerssituaties aanpassen etc. etc. Dit kan niet langer wachten en de gemeente dient op zeer korte termijn burger en ondernemer uit te nodigen voor overleg. De Wijkraad zal een verzoek indienen. De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering: woensdag 26 september 20.00 uur in Katrien.

Categorieën
Nieuws

Het Binnenhof

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 19 april werd een restauratie van het Binnenhof ter sprake gebracht. Een bewoner van het Binnenhof was van mening dat het verwijderen/vervangen van de huidige bomen en de muur tot zithoogte te verlagen een goede oplossing zou zijn. De wethouder was in het kader van cultuur- en historisch behoud en uit toeristisch oogpunt terughoudend. Naar later bleek, is een meerderheid  van de bewoners van het Binnenhof juist voor behoud  van de bomen zoals ze er nu staan en het behoud van de hoogte van de muur. Boomwortels snoeien en muur en bestrating restaureren is naar hun mening de beste oplossing, gelet op het behoud van het karakter van de omgeving. De Wijkraad is zeer benieuwd hoe u denkt over ons Binnenhof. Mail of bel ons om door te geven wat uw mening is! Tevens is er gelegenheid om een handtekeningenlijst te tekenen. Vanuit de Wijkraad en de House of Arts zijn formulieren in omloop.

Categorieën
Nieuws

Convenant Wijk- en Dorpsraden

Het College van Grave heeft aan alle wijk- en dorpsraden een convenant voorgelegd om te ondertekenen op 19 april a.s. De Wijkraad Binnenstad heeft besloten dit convenant in de huidige vorm niet te ondertekenen. In het convenant is namelijk grotendeels sprake van de verplichtingen van de wijkraden en in veel mindere zin van de plichten van het gemeentebestuur. In het convenant worden allerlei cruciale zaken helemaal niet behandeld.

Bovendien is de laatste jaren aan vrijwel geen enkel voorstel van vrijwel alle wijkraden geen gehoor gegeven door het college. Op een zebrapad na,is alles overboord gegooid. Wij willen de ogen en de oren van zowel bewoners als het college zijn, maar dan moet er ook geluisterd en ingezien worden. Op 10 april hebben wij in de commissie Inwoners en Bestuur duidelijk gemaakt dat onze Wijkraad het convenant niet zal ondertekenen mits er een aantal belangrijke wijzigingen en aanvullingen in worden vermeld. Andere wijkraden hebben eveneens hiertoe besloten. In het kort enkele punten: Wij willen dat het college zeker eens per jaar onze wijk bezoekt en dan minstens 1,5 uur de burgers de gelegenheid geeft tot vragen stellen. Geen gecombineerd bliksembezoek met een andere wijkraad. Wij willen graag beschreven hebben, welke ambtenaar op welk moment beslist of een verzoek van ons in de prullenbak verdwijnt of als “praatstuk” zal dienen. Wij willen een verklaring dat alle wijk- en dorpsraden vrijheid van spreken en geschrift hebben enz. enz. Wij zijn in afwachting van een antwoord van het College op dit moment, evenals andere wijkraden. Laten we hopen dat overeenstemming kan worden bereikt.

Categorieën
Nieuws

Structuurvisie Grave 2025

Structuurvisie Grave 2025

Klankbordgroep 26 januari 2012

Vragen over de presentatie

 

Hoe wordt regionaal samengewerkt met de omliggende gemeenten?

>> Het beleid wordt afgestemd, o.a. op het vlak van wonen. Maar iedere gemeente maakt zijn eigen structuurvisie, en kan dus accentverschillen aanbrengen, afhankelijk van waar in een gemeente de nadruk op ligt.

 

Wat is de samenhang met de provinciale structuurvisie die is vastgesteld?

>> Iedere overheidslaag maakt voor zijn eigen grondgebied een structuurvisie. Dat heeft de provincie dus voor heel Noord Brabant gedaan. In de ‘Verordening Ruimte’ heeft de provincie vastgelegd welke regelgeving verplicht doorwerkt op lokaal niveau. Deze regelgeving vormt mede de kaders waarbinnen Grave haar structuurvisie maakt.

 

Kan al iets worden gezegd over het doel van deze structuurvisie? Welke visie is er?

>> We hebben nu allereerst een analyse gemaakt van het bestaande beleid en van wat er speelt. De volgende stap is om te bekijken waar de belangrijkste problemen en opgaven liggen. Daar gaan we in februari mee van start.

Sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen.

De leden van de klankbordgroep zijn gevraagd om aan te geven welke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zij zien voor de gemeente Grave. Hieronder een overzicht van de onderwerpen die zijn genoemd.


Sterkte – Grave is een aantrekkelijke gemeente, want:

 • Het is een prachtig historische stadje, dat nog beter op de kaart kan worden gezet.
 • De ligging aan de Maas is fantastisch.
 • Grave heeft een grote naamsbekendheid (van ‘Grave beneden de sluis’)
 • De stad heeft veel groen: o.a. aan de Raam en in verschillende parken.
 • Het bedrijvenpark De Bons ziet er prima uit.
 • Grave heeft veel instituten die echt bij de gemeente horen. De zorgsector (Visio, Maaszicht, Dichterbij) is sterk vertegenwoordigd.
 • Er zijn goede mogelijkheden voor de agrarische sector.
 • De gemeente is goed bereikbaar vanuit het stedelijke gebied.
 • Stad Grave heeft een divers aanbod van winkels.
 • De gemeente heeft een sterk ontwikkeld verenigingsleven, ook in de kerkdorpen.
 • De sociale betrokkenheid is groot en de sociale cohesie sterk. Er zijn veel vrijwilligers.
 • Er ligt een jachthaven direct aangrenzend aan de stad.
 • De stad heeft het Graafs Museum.
 • Grave stad is de meest belegerde stad van Nederland.
 • De Scheepswerf van Grave staat goed bekend en ‘hoort bij Grave’
 • Er zijn veel ZZPers.

 

Maar er zijn ook een aantal zwakten:

 • Telkens worden veel plannen gemaakt, maar de uitvoering blijft achter. Er is een gebrek aan bestuurlijke daadkracht. Grave wordt kampioen van de gemiste kansen genoemd.
 • De gemeente is te klein, waardoor er te weinig slagkracht is.
 • Gemeente denkt niet structureel mee aan initiatieven van ondernemers / bevolking. Daarmee verdwijnt het aanvankelijke enthousiasme.
 • De financiering van goede initiatieven stopt, nadat een project  met veel energie tot stand is gekomen.
 • De economische groei is al lange tijd lager dan gemiddeld.
 • Het besteedbare inkomen in Grave is lager dan gemiddeld.
 • Een meerjarig economisch beleid ontbreekt.
 • Procedures duren te lang (bestemmingsplan).
 • Het ontbreekt aan woningaanbod voor starters, zij wijken uit naar Wijchen en Cuijk.
 • Een deel van het bestaande aanbod past zich niet aan bij de nieuwe woonwensen.
 • Geen volledig aanbod van voortgezet onderwijs (VWO ontbreekt).
 • Een sterke afhankelijkheid van vrijwilligers bij het museum (> ontbreken van een streekconservator).
 • De twee wegen die door Grave heen snijden zorgen voor het ontbreken van de verbindingen tussen binnenstad en wijken.
 • Verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor ambulances is een punt van aandacht.
 • Natuurwaarden geven beperkingen voor bedrijven en landbouw.
 • De staat van de huisvesting van de scholen is in de huidige situatie zwak.
 • De terugloop van het aantal kinderen roept de vraag op of wat de ‘houdbaarheid’ van de basisscholen is.
 • Verrommeling op een aantal locaties in het buitengebied (tussen Escharen en Beers), bewoning in schuren, etc.
 • Een aantal bedrijventerreinen ziet er verouderd uit.
 • Het aanzien van het Wisseveld bij de entree van de gemeente.
 • De organisatiegraad van bedrijven op de bedrijventerreinen is te laag.
 • Alleen de kleinschalige bedrijven kunnen in Grave een plek vinden, dit heeft consequenties voor het economische klimaat (‘er zijn weinig grote ondernemers’).
 • De Maasbrug is een mooie brug, maar de brug bij de G.W. Loovendaalsingel en de brug naar de Mars zien er minder mooi uit.
 • Het Gasselse Bos wordt niet goed beheerd, de kwaliteit loopt terug.
 • Onduidelijk beleid v.w.b. vrachtverkeer en landbouwverkeer in het buitengebied.

 

Kansen – in de toekomst kan Grave profiteren van een aantal ontwikkelingen door:

 • Uitvoering van het bestaande plan voor maatschappelijke voorzieningen.
 • Oprichten van verenigingen van eigenaren op de bedrijventerreinen.
 • Herbestemming van COA-gebouw biedt kansen, want het institutengehalte in Grave is al hoog.
 • Agrarische ondernemers de ruimte geven voor groenonderhoud, ruimte binnen agrarische bouwblokken voor het onderhoud van platteland.
 • Rust en ruimte voor de agrarische sector.
 • De kansen voor recreatie en toerisme zijn heel erg groot.
 • Ligging aan de Maas benutten voor wonen, werken en vrije tijd.
 • Investeren in de kwaliteit van Grave stad.
 • Potentie van de kunstsector: galerieën, schilders, etc. Het is er, maar het is onbekend.
 • Oriëntatie van economie en bedrijfsontwikkeling is meer op Nijmegen en Den Bosch / Oss, niet zozeer op het Land van Cuijk. Je zou via meerdere sporen samenhang tot stand kunnen brengen. Ook richting Duitsland.
 • Toerisme: mogelijkheden voor overnachting en verblijfsrecreatie versterken.
 • Er is veel ambitie om het toerisme te verbeteren, het is tijd om tot uitvoering over te gaan!
 • Brede scholen die een plek in de wijk hebben.
 • Het oude Maaszicht afbreken en daarna een diversiteit aan woningtypen op deze locatie realiseren.
 • Herontwikkeling van het Visio-terrein, waar ruimte beschikbaar is vlakbij de binnenstad.

 

Bedreigingen – het is verstandig om tijdig op een aantal trends te anticiperen:

 • De onbalans tussen de verschillende leeftijdsgroepen groeit.
 • Een aantal wijken vragen extra aandacht om te voorkomen dat buurten afglijden.
 • Wijkgebouwen worden afgebroken om één centraal multifunctioneel centrum te realiseren (en daar worden onwenselijke combinaties van gebruikers gemaakt).
 • Personeelstekort in de zorg leidt bij een toenemende vergrijzing tot meer en intensievere zorg.
 • Daarnaast leidt dit – met de huidige financieringsstructuur van de zorg – tot de vraag of hier wel voor betaald kan worden.
 • Risico op isolement van ouderen.
 • Ontbreken van perspectief voor jongeren. Ze kunnen een woning in het dorp niet betalen en er ontbreekt werkgelegenheid. Dit zorgt voor het versneld wegtrekken van jongeren.
 • Ouderen trekken van het platteland naar een appartement in het dorp – dit leidt tot sociale veranderingen op het platteland.
 • De parkeerproblemen blijven bestaan, daardoor is Grave minder aantrekkelijk. Het is een bedreiging voor de sociaal economische ontwikkeling van Grave.
 • Het is lastig om onderwijsvoorzieningen in de kleine kernen te garanderen, gezien het teruglopende aantal kinderen.
 • Grave is een ondergeschikte speler in het regionale krachtenveld binnen het Land van Cuijk.
 • Een aantal voorzieningen in Grave is kwetsbaar door aanwezigheid van grote instituten als het COA. Wat als een of enkele instituten vertrekken?
 • Een verpaupering van het buitengebied door afname van het aantal bedrijven.
 • Te strakke regelgeving die de noodzakelijke vernieuwing van het buitengebied (bijv. afbreken van stallen) onmogelijk maakt.
 • Verkeerstoename verergert de verkeerssituatie rond N324 / N321. De bereikbaarheid staat onder druk.

 

 

Schetsen op de kaart: ideeën voor de visie vanuit de klankbordgroep

 

Groep 1

 • De kerkdorpen krijgen qua woningbouw de voorkeur, zodat daar genoeg voorzieningen blijven. Jongeren die terugkeren na hun studie krijgen de ruimte (starters). Stad Grave komt wat dit betreft op de tweede plaats.
 • Voor recreatie en toerisme is er een hotel nodig. Het Arsenaal zou een prachtig pand zijn om iets mee te doen.
 • Boerderijen met varkensstallen die niet meer functioneren: slopen, ruimte voor ruimte, verschillende soorten verbreding mogelijk maken.
 • Scholen van de kerkdorpen laten bestaan. Elk dorp zijn eigen school.
 • Verkeersproblematiek op lossen met een oostelijke randweg en een betere oplossing voor het parkeren in Grave stad.
 • De Maaskade aanpassen en de link met de Maas verbeteren.
 • Realisatie van een fatsoenlijke camperparkeerplaats.

 

 

Groep 2

 • De binnenstad wordt opgewaardeerd van een 6 naar een 9,5.
 • Het uitbouwen van de Maaskade, zodat schepen aanleggen en niet voorbij varen.
 • De Scheepswerf een stukje naar het westen verplaatsen.
 • De waterkrachtcentrale nieuw leven in blazen, met waterkracht energie opwekken.
 • Het cultuurhistorische landschap aan de westzijde (bij Velp) versterken.
 • Boerderijondernemingen met toerisme en verbrede landbouw.
 • Ontmoetingspunt voor kunstenaars: een verzamelplaats hebben in Arsenaal.
 • Een oostelijke randweg zorgt voor omleiding van het verkeer richting Cuijk.

 

Groep 3

 • Bij het Oude Maaszicht de straat in oude staat terugbrengen, zodat de historische structuur wordt hersteld.
 • Ondergronds parkeren in het centrum.
 • In en rondom de Kazerne de Bons een concentratiepunt van recreatie maken: jeugdherberg, luxe hotel, enzovoorts.
 • Bij de stuw een waterkrachtcentrale, meer aandacht voor duurzaamheid en plaatsing van windmolens.
 • Ruimte geven aan initiatieven van onderaf op het vlak van duurzaamheid.
 • Onbekende recreatieterreinen meer bekendheid geven (vraagtekens op de kaart).
 • Grave: Stad aan de Maas website.
 • De haven uitbreiden.
 • Een stadscamping maken aan de Cuijksedijk.
 • We moeten heel hard aan de slag met het Visioterrein, zowel voor Visio als gewone woningbouw.
 • De Hampoort in ere herstellen en vanaf die kant weer Grave binnenwandelen.
 • Te land ter Zee in de Lucht: London Eye achtige attractie: een reuzenrad.

 

Groep 4

 • Toerisme veel sterker neerzetten.
 • Historische centrum zou je moeten versterken en daarom de historische structuur van de vesting meer zichtbaar maken
 • De haven zou verder uitgebouwd kunnen worden.
 • Een rondweg aanleggen om te zorgen dat de N321 niet langer dwars door de historische versterking ligt.
 • Grave positioneren als historisch stadje, zo een bestemming bieden voor alle toeristen op de campings in Oost Brabant, die een terrasje willen pikken.
 • Bij het Maasfront mooie woningen met een goede kwaliteit realiseren.
 • De scheepswerf hoort erbij en mag lekker blijven zitten.
 • Onderhoud van de Gasselse bossen verbeteren.
 • Historische haven tegenover de jachthaven met oude boten aan de loswal van Cox.
 • Streekproducten verkopen in de dorpswinkels en lokaal verkopen. Markt voor streekproducten.
 • Aandacht voor het vasthouden van jongeren.
 • Veroudering van de wijken scherp in de gaten houden, staan daar nog wel de woningen die mensen willen?
 • In de kerkdorpen betaalbare starterswoningen realiseren.
 • Het Visio terrein opnieuw inrichten.
 • Inzetten, ook bestuurlijk, op het behouden van grote instellingen.

 

 

Groep 5

 • Kleine kernen: voor jongeren geen uitbreiding, maar juist kijken naar boerderijen die hun functie verliezen (functiewisseling). Denk aan: woningen voor jongeren, recreatie, zorg, groepsbewoning, woningsplitsing. De regelgeving mag flexibeler en meer op de vraag richten.
 • Grave doorontwikkelen tot zorgstad aan de Maas; hier ook ruimtelijk gebruik van maken.
 • Recreatie aan de Maas, het Maasfront biedt kansen.
 • Bij kleine kernen woningvoorraad omvormen zodat die aansluiten bij de toekomstige vraag.
 • Het Raamdal is een ontzettend mooi gebied, niet te zwaar belasten, maar wel regionaal meer bekendheid geven.
 • Sterk inzetten op alles wat er al is, geen grote nieuwbouwwijken bouwen.