Categorieën
Nieuws

Structuurvisie Grave 2025

Klankbordgroep 26 januari 2012

Structuurvisie Grave 2025

Klankbordgroep 26 januari 2012

Vragen over de presentatie

 

Hoe wordt regionaal samengewerkt met de omliggende gemeenten?

>> Het beleid wordt afgestemd, o.a. op het vlak van wonen. Maar iedere gemeente maakt zijn eigen structuurvisie, en kan dus accentverschillen aanbrengen, afhankelijk van waar in een gemeente de nadruk op ligt.

 

Wat is de samenhang met de provinciale structuurvisie die is vastgesteld?

>> Iedere overheidslaag maakt voor zijn eigen grondgebied een structuurvisie. Dat heeft de provincie dus voor heel Noord Brabant gedaan. In de ‘Verordening Ruimte’ heeft de provincie vastgelegd welke regelgeving verplicht doorwerkt op lokaal niveau. Deze regelgeving vormt mede de kaders waarbinnen Grave haar structuurvisie maakt.

 

Kan al iets worden gezegd over het doel van deze structuurvisie? Welke visie is er?

>> We hebben nu allereerst een analyse gemaakt van het bestaande beleid en van wat er speelt. De volgende stap is om te bekijken waar de belangrijkste problemen en opgaven liggen. Daar gaan we in februari mee van start.

Sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen.

De leden van de klankbordgroep zijn gevraagd om aan te geven welke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zij zien voor de gemeente Grave. Hieronder een overzicht van de onderwerpen die zijn genoemd.


Sterkte – Grave is een aantrekkelijke gemeente, want:

 • Het is een prachtig historische stadje, dat nog beter op de kaart kan worden gezet.
 • De ligging aan de Maas is fantastisch.
 • Grave heeft een grote naamsbekendheid (van ‘Grave beneden de sluis’)
 • De stad heeft veel groen: o.a. aan de Raam en in verschillende parken.
 • Het bedrijvenpark De Bons ziet er prima uit.
 • Grave heeft veel instituten die echt bij de gemeente horen. De zorgsector (Visio, Maaszicht, Dichterbij) is sterk vertegenwoordigd.
 • Er zijn goede mogelijkheden voor de agrarische sector.
 • De gemeente is goed bereikbaar vanuit het stedelijke gebied.
 • Stad Grave heeft een divers aanbod van winkels.
 • De gemeente heeft een sterk ontwikkeld verenigingsleven, ook in de kerkdorpen.
 • De sociale betrokkenheid is groot en de sociale cohesie sterk. Er zijn veel vrijwilligers.
 • Er ligt een jachthaven direct aangrenzend aan de stad.
 • De stad heeft het Graafs Museum.
 • Grave stad is de meest belegerde stad van Nederland.
 • De Scheepswerf van Grave staat goed bekend en ‘hoort bij Grave’
 • Er zijn veel ZZPers.

 

Maar er zijn ook een aantal zwakten:

 • Telkens worden veel plannen gemaakt, maar de uitvoering blijft achter. Er is een gebrek aan bestuurlijke daadkracht. Grave wordt kampioen van de gemiste kansen genoemd.
 • De gemeente is te klein, waardoor er te weinig slagkracht is.
 • Gemeente denkt niet structureel mee aan initiatieven van ondernemers / bevolking. Daarmee verdwijnt het aanvankelijke enthousiasme.
 • De financiering van goede initiatieven stopt, nadat een project  met veel energie tot stand is gekomen.
 • De economische groei is al lange tijd lager dan gemiddeld.
 • Het besteedbare inkomen in Grave is lager dan gemiddeld.
 • Een meerjarig economisch beleid ontbreekt.
 • Procedures duren te lang (bestemmingsplan).
 • Het ontbreekt aan woningaanbod voor starters, zij wijken uit naar Wijchen en Cuijk.
 • Een deel van het bestaande aanbod past zich niet aan bij de nieuwe woonwensen.
 • Geen volledig aanbod van voortgezet onderwijs (VWO ontbreekt).
 • Een sterke afhankelijkheid van vrijwilligers bij het museum (> ontbreken van een streekconservator).
 • De twee wegen die door Grave heen snijden zorgen voor het ontbreken van de verbindingen tussen binnenstad en wijken.
 • Verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor ambulances is een punt van aandacht.
 • Natuurwaarden geven beperkingen voor bedrijven en landbouw.
 • De staat van de huisvesting van de scholen is in de huidige situatie zwak.
 • De terugloop van het aantal kinderen roept de vraag op of wat de ‘houdbaarheid’ van de basisscholen is.
 • Verrommeling op een aantal locaties in het buitengebied (tussen Escharen en Beers), bewoning in schuren, etc.
 • Een aantal bedrijventerreinen ziet er verouderd uit.
 • Het aanzien van het Wisseveld bij de entree van de gemeente.
 • De organisatiegraad van bedrijven op de bedrijventerreinen is te laag.
 • Alleen de kleinschalige bedrijven kunnen in Grave een plek vinden, dit heeft consequenties voor het economische klimaat (‘er zijn weinig grote ondernemers’).
 • De Maasbrug is een mooie brug, maar de brug bij de G.W. Loovendaalsingel en de brug naar de Mars zien er minder mooi uit.
 • Het Gasselse Bos wordt niet goed beheerd, de kwaliteit loopt terug.
 • Onduidelijk beleid v.w.b. vrachtverkeer en landbouwverkeer in het buitengebied.

 

Kansen – in de toekomst kan Grave profiteren van een aantal ontwikkelingen door:

 • Uitvoering van het bestaande plan voor maatschappelijke voorzieningen.
 • Oprichten van verenigingen van eigenaren op de bedrijventerreinen.
 • Herbestemming van COA-gebouw biedt kansen, want het institutengehalte in Grave is al hoog.
 • Agrarische ondernemers de ruimte geven voor groenonderhoud, ruimte binnen agrarische bouwblokken voor het onderhoud van platteland.
 • Rust en ruimte voor de agrarische sector.
 • De kansen voor recreatie en toerisme zijn heel erg groot.
 • Ligging aan de Maas benutten voor wonen, werken en vrije tijd.
 • Investeren in de kwaliteit van Grave stad.
 • Potentie van de kunstsector: galerieën, schilders, etc. Het is er, maar het is onbekend.
 • Oriëntatie van economie en bedrijfsontwikkeling is meer op Nijmegen en Den Bosch / Oss, niet zozeer op het Land van Cuijk. Je zou via meerdere sporen samenhang tot stand kunnen brengen. Ook richting Duitsland.
 • Toerisme: mogelijkheden voor overnachting en verblijfsrecreatie versterken.
 • Er is veel ambitie om het toerisme te verbeteren, het is tijd om tot uitvoering over te gaan!
 • Brede scholen die een plek in de wijk hebben.
 • Het oude Maaszicht afbreken en daarna een diversiteit aan woningtypen op deze locatie realiseren.
 • Herontwikkeling van het Visio-terrein, waar ruimte beschikbaar is vlakbij de binnenstad.

 

Bedreigingen – het is verstandig om tijdig op een aantal trends te anticiperen:

 • De onbalans tussen de verschillende leeftijdsgroepen groeit.
 • Een aantal wijken vragen extra aandacht om te voorkomen dat buurten afglijden.
 • Wijkgebouwen worden afgebroken om één centraal multifunctioneel centrum te realiseren (en daar worden onwenselijke combinaties van gebruikers gemaakt).
 • Personeelstekort in de zorg leidt bij een toenemende vergrijzing tot meer en intensievere zorg.
 • Daarnaast leidt dit – met de huidige financieringsstructuur van de zorg – tot de vraag of hier wel voor betaald kan worden.
 • Risico op isolement van ouderen.
 • Ontbreken van perspectief voor jongeren. Ze kunnen een woning in het dorp niet betalen en er ontbreekt werkgelegenheid. Dit zorgt voor het versneld wegtrekken van jongeren.
 • Ouderen trekken van het platteland naar een appartement in het dorp – dit leidt tot sociale veranderingen op het platteland.
 • De parkeerproblemen blijven bestaan, daardoor is Grave minder aantrekkelijk. Het is een bedreiging voor de sociaal economische ontwikkeling van Grave.
 • Het is lastig om onderwijsvoorzieningen in de kleine kernen te garanderen, gezien het teruglopende aantal kinderen.
 • Grave is een ondergeschikte speler in het regionale krachtenveld binnen het Land van Cuijk.
 • Een aantal voorzieningen in Grave is kwetsbaar door aanwezigheid van grote instituten als het COA. Wat als een of enkele instituten vertrekken?
 • Een verpaupering van het buitengebied door afname van het aantal bedrijven.
 • Te strakke regelgeving die de noodzakelijke vernieuwing van het buitengebied (bijv. afbreken van stallen) onmogelijk maakt.
 • Verkeerstoename verergert de verkeerssituatie rond N324 / N321. De bereikbaarheid staat onder druk.

 

 

Schetsen op de kaart: ideeën voor de visie vanuit de klankbordgroep

 

Groep 1

 • De kerkdorpen krijgen qua woningbouw de voorkeur, zodat daar genoeg voorzieningen blijven. Jongeren die terugkeren na hun studie krijgen de ruimte (starters). Stad Grave komt wat dit betreft op de tweede plaats.
 • Voor recreatie en toerisme is er een hotel nodig. Het Arsenaal zou een prachtig pand zijn om iets mee te doen.
 • Boerderijen met varkensstallen die niet meer functioneren: slopen, ruimte voor ruimte, verschillende soorten verbreding mogelijk maken.
 • Scholen van de kerkdorpen laten bestaan. Elk dorp zijn eigen school.
 • Verkeersproblematiek op lossen met een oostelijke randweg en een betere oplossing voor het parkeren in Grave stad.
 • De Maaskade aanpassen en de link met de Maas verbeteren.
 • Realisatie van een fatsoenlijke camperparkeerplaats.

 

 

Groep 2

 • De binnenstad wordt opgewaardeerd van een 6 naar een 9,5.
 • Het uitbouwen van de Maaskade, zodat schepen aanleggen en niet voorbij varen.
 • De Scheepswerf een stukje naar het westen verplaatsen.
 • De waterkrachtcentrale nieuw leven in blazen, met waterkracht energie opwekken.
 • Het cultuurhistorische landschap aan de westzijde (bij Velp) versterken.
 • Boerderijondernemingen met toerisme en verbrede landbouw.
 • Ontmoetingspunt voor kunstenaars: een verzamelplaats hebben in Arsenaal.
 • Een oostelijke randweg zorgt voor omleiding van het verkeer richting Cuijk.

 

Groep 3

 • Bij het Oude Maaszicht de straat in oude staat terugbrengen, zodat de historische structuur wordt hersteld.
 • Ondergronds parkeren in het centrum.
 • In en rondom de Kazerne de Bons een concentratiepunt van recreatie maken: jeugdherberg, luxe hotel, enzovoorts.
 • Bij de stuw een waterkrachtcentrale, meer aandacht voor duurzaamheid en plaatsing van windmolens.
 • Ruimte geven aan initiatieven van onderaf op het vlak van duurzaamheid.
 • Onbekende recreatieterreinen meer bekendheid geven (vraagtekens op de kaart).
 • Grave: Stad aan de Maas website.
 • De haven uitbreiden.
 • Een stadscamping maken aan de Cuijksedijk.
 • We moeten heel hard aan de slag met het Visioterrein, zowel voor Visio als gewone woningbouw.
 • De Hampoort in ere herstellen en vanaf die kant weer Grave binnenwandelen.
 • Te land ter Zee in de Lucht: London Eye achtige attractie: een reuzenrad.

 

Groep 4

 • Toerisme veel sterker neerzetten.
 • Historische centrum zou je moeten versterken en daarom de historische structuur van de vesting meer zichtbaar maken
 • De haven zou verder uitgebouwd kunnen worden.
 • Een rondweg aanleggen om te zorgen dat de N321 niet langer dwars door de historische versterking ligt.
 • Grave positioneren als historisch stadje, zo een bestemming bieden voor alle toeristen op de campings in Oost Brabant, die een terrasje willen pikken.
 • Bij het Maasfront mooie woningen met een goede kwaliteit realiseren.
 • De scheepswerf hoort erbij en mag lekker blijven zitten.
 • Onderhoud van de Gasselse bossen verbeteren.
 • Historische haven tegenover de jachthaven met oude boten aan de loswal van Cox.
 • Streekproducten verkopen in de dorpswinkels en lokaal verkopen. Markt voor streekproducten.
 • Aandacht voor het vasthouden van jongeren.
 • Veroudering van de wijken scherp in de gaten houden, staan daar nog wel de woningen die mensen willen?
 • In de kerkdorpen betaalbare starterswoningen realiseren.
 • Het Visio terrein opnieuw inrichten.
 • Inzetten, ook bestuurlijk, op het behouden van grote instellingen.

 

 

Groep 5

 • Kleine kernen: voor jongeren geen uitbreiding, maar juist kijken naar boerderijen die hun functie verliezen (functiewisseling). Denk aan: woningen voor jongeren, recreatie, zorg, groepsbewoning, woningsplitsing. De regelgeving mag flexibeler en meer op de vraag richten.
 • Grave doorontwikkelen tot zorgstad aan de Maas; hier ook ruimtelijk gebruik van maken.
 • Recreatie aan de Maas, het Maasfront biedt kansen.
 • Bij kleine kernen woningvoorraad omvormen zodat die aansluiten bij de toekomstige vraag.
 • Het Raamdal is een ontzettend mooi gebied, niet te zwaar belasten, maar wel regionaal meer bekendheid geven.
 • Sterk inzetten op alles wat er al is, geen grote nieuwbouwwijken bouwen.