Categorieën
Nieuws

Fietsparkeervoorzieningen

Aan het College van burgemeester en wethouders van Grave,

Grave, 9 juni 2014

Geacht College,

Hierbij maken wij bezwaar tegen uw besluit om ons verzoek, een fietsenrek te plaatsen in de Brugstraat ter hoogte van nr. 8 (nieuwe Pizzeria ‘Ali’s Place’), niet te honoreren.

Als motivering geeft u hiervoor;

  1. U stelt; “Bij het huidige pand van “Lale” in de Hamstraat is ook geen fietsparkeervoorziening aanwezig. Naar onze mening heeft de afwezigheidvan een fietsparkeervoorziening in de Hamstraat, totaal niets te maken met onze (overigens herhaalde) aanvraag voor een fietsenrek in de (veel bredere) Brugstraat. Behalve dan, dat de gemeente Grave wel degelijk ook en nog steeds voor de veiligheid van de voetganger in zowel de Hamstraat als Brugstraat  verantwoordelijk is. Het verlenen van een vergunning aan een horecagelegenheid -waar men vooral maaltijden komt afhalen-dient vooraf en direct gelieerd te zijn aan de veiligheidsomstandigheden en de mogelijkheden om fietsen en auto’s te parkeren vóór of dichtbij die gelegenheid. E.e.a. geldt overigens ook voor andere objecten op de openbare weg die verband houden met exploitatie zoals; afvalcontainers.

    Brugstraat
  1. U stelt; . . . . .het fietsverkeer dat graag gebruik maakt van deze rabatstrook komt daardoor in de knel”. In dit kader constateren wij een wel erg ambivalente en inconsequente houding van en handhaving door de gemeente bij het ge- en misbruik van de rabatdelen. Meermaals en tegelijkertijd hebben wij namelijk ook tevergeefs verzocht om maatregelen te nemen tegen het plaatsen van de talloze reclameborden en –vanen etc. op het vele malen smallere rabat in de op zich smalle Klinkerstraat, waardoor al meermaals ‘bijna-ongelukken’ zijn gepasseerd. Wij weten dat verschillende individuele burgers, en bewoners met een  functionele beperking ook meermaals en tevergeefs bezwaar hebben gemaakt tegen deze uiterst onveilige situatie(s) en om fietsparkeervoorzieningen hebben verzocht. Kan daar het rabatstrookje van 50 cm. zonder vergunningverlening wèl worden benut? Sandwichborden en andere reclame-uitingen op de openbare weg in de uiterst smalle straatjes zijn in Grave niet wenselijk.

a.Voor wat betreft de Brugstraat is naar onze mening de beste oplossing om de parkeerplaats vóór het pand nr. 6 te benutten voor een fietsenrek/scooterparkeerplaats.

Oliestraat

b.Eveneens kan voor het pand Maaszicht, afslag Brugstraat-> Prinsenstal een fietsparkeerplaats worden gerealiseerd.

c.Evenals op de 1e parkeerplaats Oliestraat ter hoogte van Oliestraat nr. 2. Weet u dat in het voormalige Oranje-Hotel 3 personen wonen en dagelijks 7 werknemers hun fiets moeten plaatsen? Men moet nu de in totaal 10 fietsen tegen Rijksmonument Oranje-Hotel blijven plaatsen? Gaten in de muur van dit pand boren om de fiets tegen diefstal veilig te stellen?

d. En (zoals eveneens al eerder aangevraagd); een fietsenrek vóór Rijksmonument o.a. Rogstraat 3, ook hier worden voortdurend fietsen op het smalle trottoir tegen de zojuist opgeknapte gevels van monumentale panden gesmeten.

Prinsenstal

Wij wijzen u er met nadruk op, dat dagelijks talloze parkeerplaatsen in onze woon en werkomgeving leeg staan. Er kunnen naar ons idee zeker 2 à 3 benut worden om een veilige situatie voor voetgangers met of zonder -visuele beperking, -rollator, -of rolstoel te creëren. Deze bewering is ons meermaals bevestigd – vanuit ons zeer frequente overleg en regelmatige rondwandelingen met-  het Platform voor inwoners met een functionele beperking en het Centrum Management Grave.

 

  1. U stelt; De gemeente moet nog een nota schrijven in 2014/2015 over fietsbeleid en parkeervoorzieningen voor de binnenstad Grave. Over deze nota zal zeker met de wijkraad gecommuniceerd worden en andere belanghebbenden”.

Wanneer precies wordt die nota geschreven en worden belanghebbenden uitgenodigd? Per juli 2014 of misschien pas december 2015? Hoe lang nog kiest de gemeente Grave, – “Bastion van Zorg”- ervoor, de voetgangers met en zonder functionele beperking op te offeren aan gemotoriseerd verkeer in onze smalle straatjes? Hoe lang nog moeten voetgangers lijdzaam de rijbaan betreden om normaal hun weg te kunnen vervolgen? Kiest de gemeente ervoor om allereerst maar de voetgangers en blinden te offeren aan de auto’s, scooters en fietsers? U weet toch dat meer dan de helft van de bewoners van de wijk Binnenstad ouder zijn dan 55 en dat Grave prachtige instituten heeft zoals Visio en Catharinahof? Gedoogbeleid en handhaving zijn volkomen ontspoord en ondanks onze herhaalde dringende verzoeken gebeurt er niets.

De gemeente Grave kan haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de voetgangers in Grave niet ontlopen. Het fietsverkeerplan behoort op zeer korte termijn te worden ‘geschreven’ en vooral uitgevoerd. Dat dit niet tegelijkertijd met project ‘Herinrichting Hart van Grave’  uitgevoerd is, is een duidelijk kostbare en gemiste kans. De gemeente blijft aansprakelijk.

Wij dringen aan op spoedige samenwerking en uitvoering. In het uiterste geval dienen wij wederom een burgerinitiatief in. Ondanks gerede twijfels over de effectiviteit van Graafse Burgerinitiatieven.

Separaat sturen wij de komende week bovendien een uitnodiging naar de portefeuillehouder Veiligheid, de BOA’s en de fractievoorzitters om samen met ons en enkele instructeurs van Visio geblinddoekt ,en/of in rolstoel, en/of met rollator een wandeling door de binnenstad te maken, om een ‘les te leren’ zoals de leerlingen van Visio in de leeftijdsgroep 6-12 jaar dagelijks ondergaan.

(Nota bene; Bovenstaande is slechts een verhandeling over een gedeelte van de problematiek. In de gehele binnenstad van Grave wordt een tekort aan fietsparkeerplaatsen en een gebrek aan handhaving geconstateerd door burgers, ondernemers en eigenaren van panden, door de Wijkraad Binnenstad en het Centrum Management en het Platform voor inwoners met een functionele beperking. redactie  www.wijkraadbinnenstadgrave.nl )