Categorieën
Nieuws

Impressie bijeenkomst college en bewoners binnenstad 28 augustus 2015 in het Arsenaal

Algemeen

De opkomst was groot (ca 85 personen) en de sfeer was positief. De avond was bedoeld als informatie voor het college over hetgeen in de binnenstad leeft en als kennismaking tussen bewoners en het nieuwe bestuur van de wijkraad. Het college ging wel in op vragen en opmerkingen maar er werden geen concrete toezeggingen gedaan. Daar was de avond ook niet voor bestemd.

De avond zou volgens de opzet drie onderdelen kennen

 1. Een rondwandeling van het college met het bestuur van de wijkraad. Daarvoor was een route uitgestippeld met een aantal aandachtspunten (zie bijlage route).
 2. Een gedachtewisseling tussen collegeleden en aanwezige bewoners. Er zouden rond de vier collegeleden gespreksgroepen worden geformeerd. Halverwege kon men van gespreksgroep wisselen. (Voor de opzet zie bijlage presentatie)
 3. Een gedachtewisseling tussen bestuur van de wijkraad en de aanwezigen over de wijze waarop de wijkraad zou opereren. Het motto daarbij zou zijn:”wat kan de wijkraad voor u betekenen en wat kunt u voor de wijkraad betekenen

Gezien de overweldigende opkomst en de afwezigheid van wethouder Henisch werd van de indeling in gespreksgroepen afgezien en bleef de avond plenair. Wel werd met enige soepelheid de indeling van gespreksonderwerpen gehandhaafd.

Na sluiting van de avond op het geplande tijdstip van 21:30 uur bleven velen nog een tijdje napraten.

Dan nu een samenvatting van hetgeen aan de orde is geweest.

De rondwandeling.

Hieronder volgt een impressie van deze voettocht. De meeste aandachtspunten kwamen ook terug in de bespreking en worden daar dan ook behandeld.

 Voorzitter van der Eerden bleef in het Arsenaal om de bewoners te ontvangen. Wethouder Henisch was wegens vakantie afwezig.

De collegeleden Roolvink, Daandels en Joon vertrokken met de bestuursleden Staal, Vosveld en de Vreede vanaf het stadhuis waar ook het eerste aandachtspunt de fietsenstalling of wat daarvoor doorgaat in ogenschouw werd genomen. Opnieuw in gebruik nemen van de bewaakte stalling kwam aan de orde, maar ook de optie om met de situatie te leren leven.

Het tweede aandachtspunt was bij Catharinahof. Van de huurderscommissie was al een mail over enkele punten ontvangen. De mail kwam ook tijdens de bespreking aan de orde. Gewezen werd op het nu braakliggende terrein tussen Catharinahof en de Handelstraat. In de nog op te stellen visie over de toekomst van het Wisseveld zou dit terrein kunnen dienen voor waterberging bij hevige buien en langparkeren.

Aansluitend werd gekeken en gesproken over het tijdelijke parkeerterrein aan de Koninginnedijk dat ook als camperplaats dienst doet. In beide functies voldoet het terrein zichtbaar in een behoefte. De procedure om hier 22 woningen te bouwen is ingezet en in het voorjaar 2016 wil men hiermee beginnen. Van gemeentezijde is men niet overtuigd van de noodzaak voor een vervangend parkeerterrein te zorgen. Wel werd door het college de bereidheid uitgesproken de parkeernota 2010 aan de orde te stellen. Als vervangende camperplaats werd de oeverstrook aan de jachthaven langs Koninginnedijk geschikt geacht. Gebruik zou dan kunnen worden gemaakt van voorzieningen van de watersportvereniging.

Om toch op tijd in het Arsenaal te kunnen zijn werd de route ingekort en direct naar de geveltuin aan de Hoofdwagt gelopen. Deze geveltuin is aangelegd als onderdeel van een groenproject in de binnenstad in het kader van “Een kern waar pit in zit”. Hiervoor is ook een subsidie verkregen. Op deze manier kunnen ook bewoners een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk maken van de binnenstad voor bezoekers.

Via de Scheerestraat werd de aandacht natuurlijk gericht op het nu toch fraaie Binnenhof en de carillontoren die nog een opknapbeurt nodig heeft.

Via Klinkerstraat werd door de Rogstraat en Maasstraat koers gezet naar de Loswal. Daarbij was te zien dat de breedte  van de parkeerstroken niet aansluit op de maat van de tegenwoordige auto’s. Op de hoek van de markt kwam nog de mogelijkheid de Markt helemaal autovrij te maken ter sprake. Ook hier bleek dat het, gelet op de onlangs ingezette intensivering van het toeristisch beleid, toch wel gewenst is het verkeer en parkeren in de binnenstad in zijn algemeenheid aan de orde te stellen.

Omdat de tijd begon te dringen werd nog snel geconstateerd dat de loswal nog wat meer potentie heeft en dat er snel duidelijkheid moet komen over het verlaten en desolate Maaszicht met omgeving. Meegedeeld werd nog dat over de toekomst van het al enkele jaren leegstaande Katrien binnenkort zal worden beslist. Het heeft nu dan ook geen zin om over alternatieve bestemmingen te spreken.

Precies om 19:30 werd zo het Arsenaal bereikt.

De ontmoeting college en bewoners.

Na een korte inleiding en welkom door Jeroen van der Eerden als voorzitter van de wijkraad volgde een voorstellingsronde van college en bestuur wijkraad en daarna kon het gesprek beginnen. In dit verslag zijn de opmerkingen niet chronologisch en per vragensteller(ster) weergegeven maar per onderwerp gebundeld.

Verhouding wijkraad-gemeentebestuur

 • De wijkraad is een bestuursorgaan en doet dus niet mee aan de besluitvorming. Meer dan nu dient de wijkraad eerder in een project te worden betrokken.

Reactie gemeente: Zowel college als ambtelijke ondersteuning gaven te kennen deze opvatting te delen.

Actie wijkraad: De wijkraad zal zich eventueel ongevraagd mengen in projecten die van invloed kunnen zijn op de binnenstad. Een mogelijkheid is een themagroep “politiek” in te stellen.

 Visioterrein.

 • Gevraagd werd naar de ontwikkelingen van het Visioterrein en naar de eventuele omleiding van de Elisabethstraat.

 Reactie gemeente: Meegedeeld werd dat in september met de sloop zal worden begonnen. Daarmee zal 9 maanden zijn gemoeid.

De gemeenteraad heeft zich inmiddels uitgesproken voor een omleiding van de N321 (nu St. Elisabethstraat) via een tracé dat aansluit op de Stoofweg. Met de provincie zal daar overleg over worden gevoerd. Financiële aspecten daarvan komen in  een later stadium aan de orde.

Over de verdere ontwikkeling moet nog worden nagedacht en overlegd.

Actie wijkraad: De ontwikkelingen zullen worden gevolgd. De wijkraad zal daarnaast polsen in hoeverre er belangstelling is bij wijkbewoners om mee te denken over een tijdelijk herbestemming van het dadelijk vrijkomende terrein.

 Scheepswerf

 • Gevraagd werd naar de ontwikkelingen

 Reactie gemeente: Er is overleg gaande met de eigenaar.

Actie wijkraad: Mededelingen hierover van de gemeente en in de pers zullen worden gevolgd.

  Bastion Bekaf

 • Tijdens de rondgang werd opgemerkt dat voor de herinrichting door de raad al besluiten zijn genomen. Wat gebeurt ermee?

 Reactie gemeente: Er zijn geen uitvoeringsprojecten gepland en begroot. Nagegaan zal worden wat op de plank ligt.

Actie wijkraad: De informatie zal worden afgewacht en dan gepubliceerd. De huidige situatie geeft geen aanleiding tot verdere actie.

 Vervuiling in de Binnenstad

 • Van verschillende zijden werd gewezen op de vervuiling op Loswal, Bekaf, de Kat en andere plekken.
 • Uit de zaal kwam de suggestie om met vrijwilligers er voor te zorgen dat de stad er netjes uit ziet.

 Reactie gemeente: Dit is inderdaad een onderwerp waarbij de participatie van burgers mogelijk en gewenst is.

Actie wijkraad: Aan de hand van de aanmeldingen voor deelname aan werkzaamheden voor de wijkraad zal een themagroep worden ingesteld.

 Klokkentoren

Gevraagd werd wanneer er eindelijk eens duidelijkheid over de toekomst van deze toren en het carillon zal komen.

Reactie gemeente: In opdracht van de gemeenteraad heeft het college nog eens bekeken of de toren moet blijven en of het carillon kan worden uitgebreid en misschien verplaatst naar de Elisabethkerk. Het college heeft inmiddels het raadsvoorstel tot behoud van de toren goedgekeurd. Waarschijnlijk komt het in de raadsvergadering eind september aan de orde.

Actie wijkraad: Allereerst kon uit deze woorden worden afgeleid dat het de bedoeling is dat de toren blijft staan. Na de bijeenkomst op 28 augustus bleek het raadsvoorstel al op de gemeentesite te staan en op 1 september in de agendacommissie aan de orde zou komen. De wijkraad heeft direct naast instemming met de hoofdlijnen, behoud en opknappen van de toren met uitbreiding van het carillon naar 23 klokken) enkele kanttekeningen geplaatst.

De gemeenteraad behandelt het voorstel op 29 september.

 Wisseveld

 • Door de huurdersvereniging was voor de bijeenkomst al een mail aan de wijkraad gericht. Hierin werden suggesties gedaan om het uitzicht vanuit Catharinahof te verbeteren. Met name werd gevraagd wat te doen aan de bomen op het voormalige Cox-terrein.
 • Gewezen werd op het onaantrekkelijke beeld van het braakliggende terrein tussen Catharinahof en Handelstraat. Ook tijdens de rondgang was hier op gewezen.
 • Gevraagd werd naar de verdere ontwikkeling van het Wisseveld.
 • Gevraagd werd naar de consequenties van het wegvallen van het parkeerterrein aan de Koninginnedijk.

Reactie gemeente:

 • Naar de mogelijkheid iets aan de bomen te doen zal worden gekeken.
 • Hetzelfde geldt voor de situatie aan de Handelstraat.
 • Door de projectontwikkelaar wordt een totale gebiedsvisie ontwikkeld. Hierbij hoort ook een communicatieplan. Inmiddels lopen de RO-procedures voor een nieuw bestemmingsplan bedrijventerrein en woningbouw aan de Koninginnedijk/Oranjebastion. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein en nieuwe Haven bevat geen nieuwe ontwikkelingen.
 • Volgens de gemeente hoeft dit terrein niet te worden vervangen. Er wordt daarbij gewezen op de mogelijkheid (betaald) gebruik te maken van de garage van het Catharinahof. Gezien de opmerkingen die daarover zijn gemaakt zal toch de parkeernota 2010 in het vervolg worden betrokken.

Actie wijkraad:

 • De mail van de huurdersvereniging zal naar het college worden doorgestuurd met het verzoek snel te reageren.
 • De wijkraad wacht even de gemeentelijke reactie af.
 • Er is in juli een gesprek geweest met het bureau dat het communicatieplan opstelt. Daarna is niets meer over de gebiedsvisie vernomen.

Voor zowel bedrijventerrein als woningbouwproject Oranjebastion heeft de wijkraad een zienswijze ingediend. In beide zienswijzen hebben vooral communicatie en parkeren. Door de ondernemersorganisaties is gereageerd op de eventuele mogelijkheid meer detailhandel op het bedrijventerrein toe te staan. Een ontwikkeling daarvan op het Wisseveld kan grote invloed hebben op het stadcentrum met gevaar voor de leefbaarheid als er een trek ontstaat van vanuit het stadscentrum naar Wisseveld.

 • Volgens de wijkraad en anderen vervult het huidige tijdelijke parkeerterrein wel degelijk een rol. De mogelijkheid gebruik te maken van Catharinahof is slecht bekend gemaakt. Door de behandeling van de zienswijze zal komende maanden hierover wel duidelijkheid komen.

Toerisme

 • De gemeente heeft toerisme als speerpunt. Wat komt daarvan terecht?

Reactie gemeente: Het gemeentebestuur wil hier met ondernemers en bewoners nieuw elan aan geven. De gemeenteraad heeft het college via een motie extra stimulans gegeven met het rijke historische verleden als basisthema. Het college wil graag met de wijkraad overleggen over de rol van inwoners en wijkraad hierin.

Actie wijkraad: De afspraak is inmiddels gemaakt.

De ladderwagen

Net als in de raad werd gevraagd of het wel verantwoord is dat de ladderwagen niet meer in Grave wordt gestationeerd.

Reactie gemeente: Net als in de gemeenteraad wijst het college erop dat de gemeenteraad zelf heeft besloten minder geld voor de brandweer ter beschikking te stellen met als gevolg dat de ladderwagen uit Grave verdwijnt zo gauw ergens in de regio een ladderwagen het begeeft. Binnenkort zal de gemeenteraad zich nogmaals over dit onderwerp buigen.

Actie wijkraad: De discussie in de raad zal worden gevolgd.

Stadswachten

Opgemerkt werd dat de stadswachten sinds de samenwerking met Cuijk en Mill veel minder in beeld zijn.

Reactie gemeente: Het is weliswaar zo dat er een stadswacht uit de begroting is geschrapt, maar door de samenwerking met de andere gemeenten kan dit wel worden ondervangen.

Actie wijkraad: De behoefte aan stadswachten wordt voor een belangrijk deel bepaald door ons eigen gedrag. Misschien kunnen we daar iets aan doen.

Overige opmerkingen

 •  In de Scheerestraat wordt te hard gereden.
 • Zou om het voormalige Wit-Gele Kruisgebouw een hek kunnen worden geplaatst?
 • Is het geen goed idee de Maasmuur te verlichten zodat die minder aantrekkelijk wordt voor hangjeugd en gravittyspuiters?
 • De viswinkel is verdwenen omdat regelmatig viskramen op de Lunette een plaats nemen. Moet dat nu?

Reactie gemeente: We nemen dit mee.

Actie wijkraad: We zullen het volgen.

Na vertrek van het college werd nog gewezen op de sociale structuur van de binnenstad. Eenzaamheid is een bedreiging. Daar kunnen we als medebewoners iets aan doen. Dat zou een mooie taak voor de wijkraad zijn.

De suggestie werd gedaan de “krantenkast” op de hoek Hamstraat/Klinkerstraat te gebruiken als muurkrant voor de wijkraad.

 Gedachtenwisseling bestuur wijkraad en bewoners.

 Met het getoonde schema van vier mogelijkheden om te participeren aan de wijkraad werd ingestemd.

 1. Alle bewoners doen mee via website, bijeenkomsten, folders en andere mogelijkheden;
 • Tijdens het overleg werd het idee gedaan de informatiekast op de hoek van de Hamstraat te gebruiken voor een muurkrant;
 1. Geïnteresseerde bewoners. Zij kunnen zich aanmelden en ontvangen dan persoonlijk gerichte informatie via nieuwsbrieven;
 • Na afloop van de vergadering hebben zich hiervoor een aantal bewoners aangemeld.
 1. De wijkraad. Bewoners met tijd en mogelijkheden melden zich voor.
 • Er hebben zich hiervoor al bewoners aangemeld.
 • Afhankelijk van aan de orde zijnde onderwerpen en de beschikbare capaciteit worden themagroepen gevormd.
 1. De Stichting Wijkraad Binnenstad Grave (SWBG). Het gemeentebestuur heeft in een verordening vastgelegd dat een wijkraad een formele structuur moet hebben. Dat kan als vereniging of als stichting. Al eerder is vastgesteld dat een stichtingsvorm voor de binnenstad het meest geëigend is. De hoofdtaak van de SWBG is het coördineren en faciliteren van de werkzaamheden van de wijkraad en de daaruit geformeerde themagroepen.
 • Het huidige bestuur van 4 personen is inmiddels bij de Kamer van Koophandel geregistreerd;
 • Voor activiteiten met een permanent karakter is uitbreiding van het bestuur met een enkele persoon wenselijk. Daarbij wordt vooral gedacht aan werkzaamheden op het terrein van communicatie.

 Slotwoord

 Jeroen van der Eerden sloot de bijeenkomst af met een dankwoord voor de aanwezigheid en de inbreng. Voorlopig het de SWBG genoeg te doen.