Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief 6

NIEUWSBRIEF 6   downloadversie

9 mei 2017

Inleiding

De vorige Nieuwsbrief dateert alweer van bijna een half jaar geleden. Intussen heeft de wereld gewoon doorgedraaid, ook in Grave. Dat er geen nieuwsbrief is verschenen betekent niet dat er ook niets is gebeurd. Er zijn nu snellere media om informatie te verspreiden, zoals Nextdoor en folders via de brievenbus. Maar direct contact blijkt nog steeds de beste vorm van communicatie. Daarom is deze Nieuwsbrief dan ook vooral bedoeld als aanloop naar de jaarlijkse bewonersbijeenkomst; dit jaar op

Donderdag 1 juni 2017 vanaf 19:00 in Catharinahof

De bewonersbijeenkomst

Tijdig zult u in uw brievenbus een persoonlijke uitnodiging ontvangen met agenda. De opzet is als volgt:

19:00 uur:       Ontvangst met een aangeklede koffie. Bedoeling is dat we elkaar alvast spreken . Noem het maar een warming up.

19:30 uur:       Opening en terugblik. Besproken wordt wat er afgelopen periode allemaal is gebeurd en welke conclusies daaruit worden getrokken. Financiën is daarbij natuurlijk ook een onderwerp.

Ca 20:00 uur:  Vooruitblik. Aan de orde komt vooral wat er al speelt en hoe we omgaan met de conclusies uit de terugblik. Want natuurlijk heeft het bestuur daar ook over nagedacht.

Ca 20:30 uur: Met de informatie die tot dat moment is verkregen gaan we in kleinere groepjes uit elkaar om met elkaar te bespreken wat bewoners van Grave belangrijk vinden en wat de wijkraad hieraan kan bijdragen

Daarna: Napraten of gewoon nog wat gezellig kletsen.

 

Op een goed moment in de avond wordt wat nader ingegaan op het thema groen in de binnenstad.

 

Samenstelling bestuur

Het huidige bestuur telt 4 personen, ieder met hun eigen interesses en organisatorische taken als voorzitter, secretaris en penningmeester. De secretaris heeft aangegeven dat hij het tijd vindt om deze taak over te dragen en ook het bestuur te verlaten. Naast een nieuwe secretaris is uitbreiding van het aantal bestuursleden dat organisatorisch wil bijdragen ook van harte welkom. Aanmelden en nadere informatie inwinnen kan bij de voorzitter Jeroen van der Eerden, Hamstraat 31, 5361 HA Grave; jvandereerden@hetnet.nl.

Voor alle duidelijkheid: het zoeken zal tot vinden moeten leiden  !!

Agenda

Alvorens de diverse onderwerpen aan de orde te stellen volgt hier alvast een aantal data die u in uw agenda kunt zetten.

 • 11 mei 19:00 uur Bijeenkomst  over veiligheid in de raadzaal. De bijeenkomst wordt door de gemeente georganiseerd voor de wijken in Grave. Voor de dorpen komt een eigen bijeenkomst. Meer hierover onder de kop “Veiligheid”
 • 1 juni 19:30 uur Jaarvergadering wijkraad. De agenda zal tijdig worden verspreid.
 • 10 juni Informatiebijeenkomst leestuin Bibliotheek (zie ook nieuw)
 • 17 juni Opening van het Graafs Historisch Hedendaags Informatiecentrum in de bibliotheek (zie hiervoor toekomstige informatie)

 

Nieuw

 • Brievenbussen in de binnenstad.

Als u nog ooit een brief post zult u wellicht de mededeling hebben gezien dat de brievenbussen op de hoek Klinkerstraat/Scheerestraat binnenkort gaan verdwijnen. De wijkraad is hierop door een inwoner geattendeerd. Op dat moment was over een andere plaats nog niets bekend.

Inmiddels is er een brief met de mededeling dat er een brievenbus komt bij Hoofschestraat 28. Dat lijkt een wat merkwaardige plek, maar er zal wel “in de buurt van” mee zijn bedoeld.

 • Leestuin bij de bibliotheek

Wellicht heeft u al ergens gelezen dat Biblioplus plannen heeft de open ruimte achter de bibliotheek als leestuin in te richten. Wij vinden dit een prima idee. De bibliotheek wordt daardoor beslist aantrekkelijk als ontmoetingscentrum in de binnenstad. Nu kunnen we er al gebruik van maken om zaken te bespreken en er is een informatieplek voor de wijkraad ingericht.

Dat een tuin ook onderhoud nodig heeft is geen nieuwtje; evenmin dat Biblioplus zo krap in de financiën zit dat voorrang moet worden gegeven aan de feitelijke taken van de bibliotheek. En dus wordt voor het onderhoud een beroep gedaan op de bewoners van de binnenstad (anderen zijn ook welkom). In de tuin zitten en werken is voor veel mensen een hobby. Wonen in de binnenstad heeft voor deze mensen dus een nadeel dat op deze manier kan worden opgeheven. Hier is uw kans!! Aanmelden kan via bibliotheekgrave@biblioplus.nl

Op zaterdag 10 juni wordt een bijeenkomst gehouden voor degenen die zich hebben aangemeld of wel interesse hebben maar nog even wachten. Tijdens die bijeenkomst wordt het plan door Marion Vermeulen van de Buitenkamer, die we al kennen van de geveltuintjes, toegelicht en wordt alvast een begin gemaakt met het werk.

 • Historisch spektakel

Ook dit jaar was dit, mede dankzij het weer, een geslaagd evenement. De wijkraad heeft daarin een bijdrage kunnen leveren in de vorm van medefinanciering van de banieren in de binnenstad.

Volgend jaar vinden in Grave de landelijke vestingsteden plaats. Die worden dan door de gemeente georganiseerd. Het evenement zal zich wel vooral in de binnenstad, inclusief voormalig Visioterrein, afspelen. In hoeverre de inwoners van de binnenstad en de wijkraad bij de organisatie worden betrokken is nog niet bekend.

 

Activiteiten van de diverse werkgroepen

 • Thema Veilige Stad.

Aanleiding om dit onderwerp aan te pakken was dat in de raad een voorstel werd afgewezen om alle inwoners van rookmelders te voorzien. Er zou veel meer aan informatieverstrekking aan de burgers moeten worden gedaan. De wijkraad heeft dit opgepakt en contact gezocht om dit te organiseren. Na veel heen en weer gepraat en vooral afwachten heeft de gemeente dit overgenomen en wordt op 11 mei een bijeenkomst in de raadzaal gehouden voor de wijkraden in de kern Grave. In de rondzendbrief die wij onlangs hebben verspreid is de bijeenkomst al aangekondigd. Ook via de gemeentelijke informatiepagina in de Graafsche Courant is de bijeenkomst aangekondigd

 

In het kader van de aanpak van de N321 is naast de protestgroep in Escharen/Estersveld ook een werkgroepje in onze wijk gevormd die zich vooral richt op de veiligheid op de St. Elisabethstraat. Deze werkgroep heeft inmiddels contact opgenomen met de provincie. De veiligheid van de Elisabethstraat staat na de acties van de wijkraad nu ook op de agenda van de gemeenteraad.

·         Eten met buurtgenoten

Onder het mom van “iedereen moet eten en waarom niet met elkaar” hebben 8 bewoners van de binnenstad elkaar op 8 maart in huiselijke sfeer getroffen en genoten van een heerlijke maaltijd die door 2 bewoners met aandacht was klaargemaakt.
Op 24 maart is dit initiatief herhaald waarbij de maaltijd door 2 andere bewoners werd klaargemaakt. En in mei is de derde keer gepland. Er hebben zich al 6 bewoners aangemeld die graag willen genieten van het eten en op deze manier met andere bewoners van de binnenstad in contact willen komen. En rond de zomervakantie staat er een volgende in de planning.
Wilt u ook een keer aanschuiven en genieten van een maaltijd die door anderen wordt klaargemaakt geef u dan op via het email adres van de wijkraad. Wij zullen dan contact met u opnemen als er een nieuwe eet-ontmoeting wordt georganiseerd.

·         Leesclub van start

De leesclub die vanuit de Wijkraad is opgezet ligt nu op koers: zeven dames en één heer bespreken iedere twee maanden een boek. “Zoveel hoofden, zoveel zinnen”, het is leuk om te merken hoe verschillend en over een boek gedacht en gesproken kan worden.

In de eerder huis-aan-huis verspreide brief is de vraag gesteld of er meer  mensen zijn die zich aan willen sluiten bij een leesgroep. Dit heeft een paar reacties opgeleverd. In deze vorig jaar gestarte leesgroep is geen plaats meer en voor een nieuwe leesgroep zijn het er nog te weinig. Met andere woorden: hebt u belangstelling?, laat het weten! Met nog drie mensen meer starten we een nieuwe groep.

·         Samen naar de film of de schouwburg???

Voor dit initiatief van de wijkraad blijkt tot nu toe weinig belangstelling. De werkgroep ‘Saamhorige Wijk’ die eerder het initiatief nam, heeft het idee daarom voorlopig in de ijskast gezet. Mocht u echter toch belangstelling hebben, laat het gerust weten. Wie weet is er dan toch iets mogelijk. En verder; met Catharinahof gaan wij een dezer dagen om de tafel omdat er van daar een vergelijkbare vraag is gekomen. We houden u op de hoogte.

·         Samen wandelen

Wandelen is gezond voor lijf en leden en een mooie actieve manier om met andere bewoners van de binnenstad in contact te komen.
Op tweede paasdag heeft de wijkraad een wandeling naar het klooster in Velp georganiseerd. Het was prachtig wandel weer en de deelnemers hebben genoten van  de koffie en de rondleiding door de kloostertuin.
Op zondag 18 juni organiseert de wijkraad weer een wandeling. Dit keer gaan we een bezoek brengen aan de kinderboerderij in Velp waarna we u een versnapering aanbieden op het terras van de Zorgresidentie in Velp.
We starten om 13.00 uur op de markt bij de pomp en we nodigen u van harte uit om aan te sluiten. Het spreekt voor zich dat kinderen van harte welkom zijn om mee te wandelen.

·         Schone stad

Er begint inmiddels al enige routine te ontstaan. Samen het zwerfvuil in de binnenstad verzamelen en afvoeren. We beperken ons daarbij tot het historische centrum en dan is het met de vele handen die uit de mouwen gestoken worden in één à twee uur gepiept.

Inmiddels gaan er ook geluiden op om het Visioterrein een keer onder handen te nemen. Heel erg verrommeld is het nog niet en het is dus de moeite om hier ook een keer aandacht aan te besteden. De eerstkomende opschoonactie is op 1 juli a.s.: 9.15 uur verzamelen bij de pomp op de markt en na een uurtje koffie etc. bij de Gouden Leeuw.

·         Groene stad

Op dinsdag 16 mei wordt de beplanting in de grote bloempotten weer gewisseld. Twee keer per jaar komt er nieuwe beplanting in de bakken, bewoners helpen dan een handje mee. Het dagelijkse onderhoud wordt door een aantal ondernemers verzorgd; met elkaar zorgen we voor een mooie groene aankleding van de binnenstad.
Wil u hier graag aan bijdragen? Geef u dan op via het mail adres van de wijkraad. Het kost maar een uurtje werk en daarna drinken we gezellig een kopje koffie/thee met iets lekkers.
Praktisch: we ontmoeten elkaar op 16 mei om 9.00 uur op de hoek Klinkerstraat/Rogstraat.

Het werk is niet zwaar want de mannen van de gemeente bereiden alles voor. Voor handschoenen wordt gezorgd.

 

Thema volg de gemeente

Bij de herstart van de wijkraad in 2015 is deze themagroep ingesteld uit de gedachte dat wij- en dorpsraden een actieve rol zouden spelen in het besluitvormingsproces van de gemeente. Omdat je daarvoor toch redelijk bekend moet zijn met de zaken waar raad en college zich bezig zijn werd een vaste groep mensen die raads- en commissievergaderingen en andere informatiebronnen zou volgen. Tot nu toe heeft zich echter nog niemand aangemeld. Dus is dit voorlopig een (nogal tijdrovende) zaak voor het bestuur geweest. Toen bekend werd dat een werkgroep uit de gemeenteraad zou zoeken naar mogelijkheden de communicatie tussen gemeente en burgers te verbeteren heeft het bestuur in de zomer van 2016 een brief hierover met suggesties aan raad en college gericht. Op die brief heeft het bestuur alleen de mededeling ontvangen dat de suggesties zouden worden meegenomen in de werkzaamheden van de werkgroep.

Inmiddels is gebleken dat het gemeentebestuur daadwerkelijk bewoners in een eerder stadium wil betrekken. Burgers worden daarbij direct via de media opgeroepen. Het bestuur heeft daarom besloten ten opzichte van het gemeentebestuur een meer afwachtende houding aan te nemen. Wanneer vanuit de gemeente een beroep op de wijkraad wordt gedaan of wanneer bewoners om ondersteuning vragen zal worden bezien of het bij bestaande werkgroepen kan worden ingebracht of dat een nieuwe werkgroep moet worden ingesteld. Daarvoor zullen zich dan wel bewoners moeten aanmelden. Uit het volgende overzicht van lopende projecten zal blijken dat, zeker wanneer het om samenwerken met het ambtelijk apparaat gaat, dit een werkbare situatie is.

 • Stedelijke wateropgave

Het definitieve rapport is eind december 2016 verschenen. Degenen die op het concept hebben gereageerd hebben een reactie ontvangen. Het op het rapport gebaseerde raadsvoorstel om een aantal maatregelen te treffen komt 16 mei in de raadsvergadering. Het is een goed voorstel om bij toekomstige buien niet met dezelfde problemen te worden geconfronteerd. Op  de consequenties van de klimaatverandering en de grondwatersituatie wordt in het raadsvoorstel niet ingegaan. Over de planning en de betrokkenheid van de burgers bij de uitvoering is nog  geen informatie beschikbaar. Een groep bewoners van de Hoofschestraat heeft gebruik gemaakt van de bibliotheek om hun gemeenschappelijke situatie te bespreken.

 • Voormalig Visioterrein

Na nog een bespreking met de indieners zijn de ideeën uit onze binnenstad met medewerking van de andere wijk- en dorpsraden aan het college van B&W aangeboden. Een ontvangstbevestiging werd binnen een half uur ontvangen. Daarna is echter niets meer gehoord of gezien. Inmiddels is wel bekend dat bureau West8 in opdracht van het college op basis van de functie als vesting een totaalvisie voor de binnenstad inclusief voormalig Visioterrein gaat ontwikkelen. De voorstellen die zijn gedaan voor de N321 worden daarin meegenomen. Het  ligt voor de hand te veronderstellen dat dit ook geldt voor onze inbreng.

 • Speelruimteplan

Onlangs is hierover met kinderen uit de wijk over gesproken. Er is goed overleg met de gemeentelijke afdeling die hiermee bezig is. Alle reden dus om op deze wijze door te gaan.

 • Herziening parkeernota

Na een tweetal zinvolle overleggen met ambtenaren en adviseur vorig jaar heeft het college zich nog niet uitgesproken maar eerst willen vragen naar de mening van de burgers. Op 23 maart is daarvoor in twee sessies een informatieavond gehouden. De belangstelling was minimaal en er zijn geen nieuwe aspecten naar voren gekomen. Het is dus afwachten geblazen. Opgemerkt kan wel worden dat een aantal aanbevelingen van de vertegenwoordigers van de wijkraad en de ondernemers ook op basis van de huidige parkeernota kan worden getroffen.

 • N321

De wijkraden zijn door het college niet actief bij deze materie betrokken. Wel zijn vanuit Escharen/Estersveld en ook vanuit de binnenstad acties op een onderdeel van het onderwerp ondernomen. Vanuit de burgerij is een 60-tal reacties ontvangen. De indieners hebben bericht gekregen dat hun inbreng wordt meegenomen in de studie van bureau West 8.

Onlangs heeft het bureau West8 van het college opdracht gekregen een totaalvisie te ontwikkelen op Grave als historische vestinggemeente. Het ligt voor de hand dat daarbij de binnenstad een hoofdrol zal spelen, maar de samenhang met de overige delen van de gemeente wordt daar nadrukkelijk bij betrokken. Vandaar ook dat de projecten N321 en voormalig Visioterrein worden meegenomen. Het bureau heeft in zijn presentatie aangegeven dat grote waarde wordt gehecht aan inbreng van de burgerij. Hoe dit wordt georganiseerd is nog niet bekend. We wachten dat af.

 

Slotwoord

Over het bovenstaande en andere onderwerpen praten we in Catharinahof verder op 1 juni vanaf 19:00 uur !!!