Categorieën
Nieuws

Takendiscussie?

takendiscussie1Onderstaand de reactie van ir. L. de Vreede op een artikel in de Maasdriehoek van 29 juli 2014.  ( Op de zgn. gemeentelijke informatiepagina van de gemeente Grave plaatste de gemeente informatie over de Takendiscussie. Lees de oproep aan de bevolking HIER.)

Takendiscussie

Na de vaststelling van de begroting in het najaar van 2013 vond de gemeenteraad dat er een “takendiscussie” moest komen en dat een werkgroep uit de raad die zou voorbereiden. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de gemeente moest met zo’n 2,5 miljoen worden verminderd, maar het mocht geen bezuinigingsoperatie worden genoemd. Veel animo om in die werkgroep te gaan zitten was er bij de raadsleden niet, maar uiteindelijk lukte het toch in februari een plan van aanpak door de gemeenteraad te laten vaststellen. Volgens dat plan van aanpak zou er na de gemeenteraadsverkiezing een takendiscussie worden gehouden, waaraan de bevolking zou deelnemen. Een werkgroep uit de nieuwe raad zou die operatie voorbereiden.

5 Minuten

Het werd stil, maar half mei verscheen opeens een klein bericht dat de gemeenteraad de takendiscussie in juni zou voeren. Die vergadering zou in drie stukken worden gehouden. Op 3 juni mocht de bevolking inspreken. Daarvoor kreeg men 5 minuten. In het vervolg van de vergadering op 10 juni zou de raad de inbreng bespreken en op 7 juli moesten knopen worden doorgehakt. Die einddatum hield verband met de noodzaak op tijd voldoende informatie voor de begroting 2015 op tafel te hebben. Er zou nog een notitie verschijnen om potentiële insprekers te ondersteunen. Die notitie verscheen enkele dagen voor 3 juni.

Geen wonder dat er op 3 juni zegge en schrijven 2 insprekers waren: mevrouw Kruizinga, voorzitter van de wijkraad Binnenstad en ondergetekende. In de hen toegemeten 5 minuten werd aangetoond dat deze aanpak geen succes kon hebben. Discussie tussen insprekers en raad was niet mogelijk. Ook de insprekers waren in die 5 minuten niet toegekomen aan aangeven hoe het wel zou moeten alhoewel op een vraag van een raadslid wel duidelijk werd dat daar ideeën over waren. De insprekers hebben daarna niets inhoudelijks meer gehoord of gezien.

Wel bleek op 10 juni dat de raad vrijwel unaniem van mening was dat de aanpak niet deugde, met name de inbreng vanuit de bevolking moest beter. Vooral de betrokkenheid van wijk- en dorpsraden werd wenselijk geacht. De werkgroep kreeg de opdracht voldoende materiaal aan te dragen om een acceptabele begroting 2015 te kunnen produceren en daarnaast met een nieuw plan van aanpak te komen voor de takendiscussie met de bevolking. Dat klonk niet gek, het inspreken had toch effect gehad.

Voorstel

En toen verscheen het voorstel van de werkgroep voor het vervolg van de vergadering op 7 juli. De werkgroep, waarschijnlijk bijgestaan door het ambtelijk apparaat, had een truc verzonnen. Het ambtelijk apparaat zou volgens de planning in de zomer de ontwerpbegroting produceren. In dat ontwerp zou komen te staan wat het gemeentebestuur gaat doen en wat dat moet kosten. De gemeenteraad zou daar later aan toevoegen hoe het gat tussen inkomsten en uitgaven dat daardoor ontstaat moet worden gedicht; een dekkingsplan. Dat dekkingsplan moest wel in oktober beschikbaar komen. De takendiscussie zou daarvoor in september worden gevoerd. Hoe dat moet zou in een nog te verschijnen communicatieplan worden vastgelegd.

Stilte

Aangezien nog heel erg vaag bleef op welke punten deze aanpak een verbetering zou zijn heb ik alle raadsleden het weekend voor 7 juli nog benaderd. Daarop kreeg ik twee reacties. Éen van een raadslid dat meedeelde dat er dat weekend andere bezigheden waren, maar dat er op zou worden teruggekomen. Een ander raadslid meldde dat veel wat ik schreef aansprak. Daarna bleef het akelig stil. In de vergadering zelf haastten de raadsleden zich aan te geven hoe belangrijk de inbreng vanuit de bevolking wel zou zijn. Betrekken van wijk- en dorpsraden was daarvoor de aangewezen weg. Inhoudelijks werd de toehoorder niet veel wijzer, hoe dikwijls de opname ook werd teruggedraaid. De vergadering was ook vrij snel afgelopen en het voorstel unaniem goedgekeurd.

Inbreng vanuit de bevolking belangrijk? Op inmiddels geleverde inbreng wordt stomweg niet gereageerd, noch door raadsleden, nog door het college en zij waren toch allemaal geadresseerd. Wijk- en dorpsraden belangrijk, ook in deze discussie? Tot nu toe zijn ze niet benaderd ofschoon de wijkraad Binnenstad inmiddels wel zelf het initiatief heeft genomen, ook niets meer over gehoord.

Kort door de bocht  . .

En dan verschijnt opeens de Maasdriehoek met op de voorpagina een prikkelende oproep de gemeentelijke informatiepagina van de gemeente Grave te bekijken. En ja daar staat informatie over de takendiscussie en een oproep aan de bevolking. Nee, geen oproep om een inbreng te leveren aan een discussie. Het is niets meer of minder dan een oproep tot verzet. Anders kan ik de mededeling van de gemeente niet noemen. Je zou bijna denken dat die is opgesteld door de nieuwe site “Gravepolitiek”. Er worden vijf punten genoemd als voorbeeld van te treffen maatregelen. Voor het gemak zijn die direct alvast afgevinkt. Niet duidelijk is of de afvinker bedoelde dat dit goede of slechte voorstellen zijn. Mijn eerste reactie, en dat zal bij iedereen wel zo werken, was in ieder geval  bij alle punten: dit zeker niet. Het lijstje is ook niet nieuw. Het lijkt als twee druppels water op een aanzet vanuit LPG begin juni. Ook toen heb ik er al een zesde punt aan toegevoegd: afschaffen van het Graafse gemeentebestuur, ook wel gemeentelijke herindeling genoemd. Natuurlijk besef ik dat deze suggestie wat kort door de bocht is, maar dat zijn de vijf punten waarmee de werkgroep nu komt ook.

De takendiscussiewerkgroep organiseert vier discussiebijeenkomsten: in de drie kerkdorpen en in Grave. Daar kan iedereen met ideeën komen en er met elkaar over praten. Hoe die avonden gaan verlopen is nog onduidelijk. Door de wijze van aankondigen zullen bezoekers niet bepaald met de instelling komen gezamenlijk te werken aan een probleem. De instelling zal veel meer zijn om de eigen belangen te verdedigen, niet met elkaar maar tegen elkaar.

Er komt nog een informatienota als ondersteuning voor het ontwikkelen van ideeën (wanneer heb ik dat meer gehoord?), maar wanneer verschijnt die? Zoals ik er nu tegenaan kijk worden het vier dezelfde voorstellingen van een slecht geregisseerde soap.

Helemaal onzinnig is een dergelijke “roept u maar”-sessie nu ook weer niet, maar dan als start van een discussie om de geesten los te maken, zeg maar een warming-up.

Over rol van wijk- en dorpsraden wordt helemaal niets meer vermeld. Laat staan dat de inbreng van andere maatschappelijke instanties als sport- en culturele verenigingen op prijs wordt gesteld.

Er is ook gelegenheid via de mail alvast een inbreng te hebben. Op zich natuurlijk prima, maar tot nu toe is mijn ervaring dat die directe inbreng door onze raadsleden gewoon wordt genegeerd.

Heeft u zin om mee te doen? Voor mij is meer de vraag: heeft het zin mee te doen, maar zo lang er leven is, is er hoop.”

© Leo de Vreede