Categorieën
Nieuws

Takendiscussie?

Takendiscussie
Takendiscussie

Vandaag -23 juli 2014- is onderstaande brief verzonden naar het college van burgemeester & wethouders, de werkgroep Takendiscussie, de gemeenteraad en de gemeentesecretaris, met een kopie naar de overige wijk- en dorpsraden. Het onderwerp van onze brief is de ‘Takendiscussie’.

 

Tekst;

“Geachte dames en heren,

 

Volgens de oorspronkelijke opzet zou de takendiscussie op 7 juli worden afgerond. Aangezien raadsbreed werd geconstateerd dat de inbreng vanuit de bevolking in die discussie, mede door de krappe planning, onvoldoende was is op 7 juli besloten dat de bevolking alsnog in de gelegenheid wordt gesteld een inbreng te leveren.

 

Uit het raadsvoorstel, de audio-opname van de raadsvergadering en persberichten heeft de wijkraad Binnenstad Grave de indruk gekregen dat deze tweede ronde van de takendiscussie in september zal plaatsvinden. Het resultaat moet begin oktober bekend zijn om nog in de begroting voor 2015 en volgende te kunnen worden verwerkt. De inbreng vanuit de bevolking zou worden verkregen door de wijk- en dorpsraden in te schakelen.

 

Uit de stukken en de vergadering is echter niet duidelijk op welke wijze de wijk- en dorpsraden worden ingeschakeld en welke invloed die inbreng kan hebben. In het raadsvoorstel is wel sprake van een communicatieparagraaf, die in de tweede helft van juli zou verschijnen. In het betoog van de CDA-vertegenwoordiger tijdens de raadsvergadering, werd de indruk gewekt dat deze communicatieparagraaf in ieder geval bij de raadsleden bekend was. In het fractieberaad van het CDA kwam naar voren dat was voorgesteld dat in september zowel in Escharen, Gassel, Grave en Velp een informatieavond wordt georganiseerd waarin de inbreng zou kunnen worden geleverd.

 

Zolang geen duidelijkheid bestaat inzake opzet en doel van de discussie heeft het geen zin commentaar te geven op de informatie waarover de wijkraad direct of indirect wel beschikt. Wel wordt gevreesd dat de takendiscussie beperkt blijft tot het zoeken naar een sluitende begroting en dus niet meer is dan een bezuinigingsoperatie. Van een samenspraak over de rolverdeling tussen gemeentebestuur en maatschappelijk organisaties –en dat zijn er méér dan alleen wijk- en dorpsraden- kan nog geen sprake zijn.

 

Aangezien de noodzaak om tot een sluitende begroting 2015 e.v. te komen niet ter discussie staat wil de wijkraad Binnenstad, in afwachting van een werkelijke takendiscussie, zeker meewerken aan welke opzet dan ook in september. Wil die inbreng meer zijn dan slechts luisteren tijdens een informatiebijeenkomst, is voorbereiding vereist. Tot nu is niet meer beschikbaar dan het overzicht dat bij het raadsvoorstel is gevoegd. Zonder nader toelichting is dat stuk voor bijvoorbeeld een wijkraad niet hanteerbaar om tot een zinvolle inbreng te komen.

 

Uit het raadsvoorstel en de behandeling in de raad is niet duidelijk geworden tot wie wijk- en dorpsraden en andere organisatie zich kunnen wenden om zich voor te bereiden. Er is een portefeuillehouder in het college, maar de werkgroep uit de raad is verantwoordelijk voor de organisatie. Zelfs de vraag of die wijk- en dorpsraden ambtelijke ondersteuning zouden kunnen krijgen werd niet beantwoord.

 

Vandaar deze oproep aan al degenen waarvan de indruk bestaat dat zij vanuit het gemeentebestuur betrokken zijn bij deze operatie op zeer korte termijn duidelijkheid te verschaffen over doel, opzet en beschikbare informatie.

 

Mocht dit verzoek nog nadere toelichting behoeven dan willen wij die graag geven.”

 

Namens de Wijkraad Binnenstad Grave,

H. Kruizinga