Categorieën
Nieuws

Raadsvergadering 27 mei 2014

Notitie offertes Haalbaarheidsonderzoek ‘Ondergrondse opslag afval’ 

(Ondergrondse opslag afval Catharinahof 21 mei 2014)

Grave, 21 mei 2014 Catharinahof

Overleg Wijkraad Binnenstad -Catharinahof inzake het raadsvoorstel.

In het Bestuurlijk overleg -gedurende minstens de afgelopen 2 jaar-, is tussen Catharinahof en gemeente Grave al duidelijk afgesproken dat voor Catharinahof een systeem voor ondergrondse containers wenselijk is en zou worden meeberekend.  (Op woensdag 21 mei jl. werd ons dit bevestigd tijdens een gesprek met Wijkraad Binnenstad en Mw. J. Pander, locatie Manager Catharinahof alsmede diezelfde dag een telefonisch gesprek Wijkraad Binnenstad met Projectleider Catharinahof;  Thieu Platenburg.)

  1. Wij concluderen dat dit niet duidelijk is aangegeven in het raadsvoorstel en de 2 aangeboden offertes van ODBN. Dit is nogal misleidend voor de commissie Ruimte/Raad. Op zijn minst voor de fractie Trots, die tijdens de commissie Ruimte op 13 mei aangaf Catharinahof buiten beschouwing te willen laten, “zij lossen dit zelf goed op” aldus commissielid Th. Reijnen. Er zijn echter al toezeggingen gedaan via de mail, in genotuleerd bestuursoverleg en zelfs is op tekeningen de locatie aangegeven voor een ondergrondse container daar. Zie onderstaande mail, tekening in de bijlage waaruit duidelijk blijkt dat tussen gemeente Grave en Catharinahof al veel eerder afspraken zijn gemaakt.

Inhoud email van een ambtenaar Gemeente Grave aan Catharinahof;

Vorige week spraken wij met het RMB over de afvalinzameling voor Catharinahof.

Huishoudelijk afval:

Het RMB is voor het Land van Cuijk namelijk bezig met een Programma van Eisen (PvE) voor ondergrondse afvalinzameling in het gehele Land van Cuijk. Dit zal in maart 2014 worden behandeld in de bestuurscommissie. Vervolgens zal de aanbesteding opgestart worden. Aanleg van de ondergrondse container zal dus pas mei/ juni plaatsvinden. De grootte/vorm van een container is bij iedere leverancier weer anders.Tot die tijd zullen de bewoners van Brabant Wonen (Janneke, BrabantZorg heeft toch alleen bedrijfsafval?) hun huishoudelijk afval aan moeten bieden zoals in de rest van Grave (tariefzakken). Richting (toekomstige) bewoners zal dit kenbaar moeten worden gemaakt.

Het RMB heeft ons tevens laten weten dat 1 container voor 50-60 appartementen in de doelgroep ‘wonen-zorg’ naar verwachting voldoende zal zijn.

GFT:

Voor wat betreft GFT zal het RMB twee ‘cocons’ plaatsen in de Baronesstraat, tegenover de ingang, iedere bewoner ontvangt een ‘GFT-keukenemmer’. Het RMB moet weten hoeveel keukenemmers zij moeten bestellen, vooralsnog ga ik uit van 61 (koop en huur appartementen van Brabant Wonen). Brabant Zorg heeft alleen bedrijfsafval (bewoners betalen geen afvalstoffenheffing).

Kloppen deze aantallen? 61 koop/huur Brabant Wonen?

Zijn de overige appartementen (82 zorg + 3 kortdurend verblijf + 2 logeerkamers) van Brabant Zorg?

Met vriendelijke groet,

. . . . 
projectleider
Arnoud van Gelderweg 71
Postbus 7 5360 AA Grave
tel (0486) 477 270 fax (0486) 477 222
D.van.de.Laarschot@grave.nl www.grave.nl

Exact dezelfde doorgestuurde mail met tekening ontvingen wij van Thieu Platenburg;

Vragen van de Wijkraad Binnenstad n.a.v. deze mails:

1. Het is jammer dat het college niet in het raadsvoorstel heeft gemeld dat voor Catharinahof al vaststaat dat daar ondergrondse opslag afgesproken is.

2.Van welke aanbesteding is hier sprake?

3. De maand mei is al bijna voorbij; wanneer starten die werkzaamheden bij Catharinahof?

4.Als het RMB nu al weet welke containers men bij Catharinahof zal gaan plaatsen hoeft er geen onderzoek meer te worden gedaan naar het onderdeel; soort systeem. Ook hoeft voor het hele gebied Catharinahof dan geen enquête meer te worden gehouden.

5.De eenvoudige enquête in de binnenstad kan worden uitgevoerd door een afstudeerder (kostenbesparing)

Aanvullende informatie;

1. Op diverse situatietekeningen  is ook de locatie voor de ondergrondse container al aangegeven. E.e.a. is genotuleerd tijdens bestuursvergaderingen Brabant Wonen en Gemeente Grave.

  1. Op 28 juni 2012/2013?  is door Brabant Wonen in de Commissie Ruimte te Cuijk nogmaals gesproken met Brabant Wonen over deze kwestie. Genotuleerd.
  2. Op 23 februari 2013 is tijdens de bijeenkomst “Terreininrichting”eveneens overleg geweest inzake dit onderwerp. Bij al deze overleggen zijn Plattegrond + locatieaanduiding en een verslag/notulen gemaakt. (bijlage; Catharinahof ondergr.container)
  3. Mede op basis van het overleg tijdens voorbesprekingen met het ‘WAG’, en het ‘Platform inwoners met een functionele beperking’ (Dhr. R. Rijk) is de voorgenomen locatie vastgesteld.
  4. Brabant Wonen heeft zelfs aangegeven de aanschafkosten van de container desnoods voor hun rekening te willen nemen. Wat eigenlijk niet zou mogen; De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de afvoer van afval van inwoners van Grave.

2.Om welke groepen gaat het in Catharinahof als het om de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor afvoer van afval gaat?

a.   Het betreft anno 2014 eigenaars en huurders (Brabant Wonen); 61 huishoudens (soms meerpersoons).

b.   Op dit moment -mei 2014- is sprake van 64 Zorg-cliënten (Brabant Zorg). Voor deze cliënten wordt het afval verzameld en e.e.a. is voor verantwoordelijkheid van Brabant Zorg die daarvoor zelf contract heeft afgesloten.

c.   In de nabije toekomst echter – effectief in 2018- zal door gewijzigd overheids-, en daaruit voortkomend gemeentelijk beleid, en daarmee samenhangende besparingen, een groot deel van deze zorgcliënten uit deze specifieke zorgsector verdwijnen en als bewoner onder de normale gemeentelijke registratie en regelingen gaan vallen. De verwachting is dat dit in 2018 ; 47 personen zullen zijn. Daarmee stijgt het aantal bewoners die ten laste komen van de Gemeente Grave naar 61+48= 109 inwoners.

d.   Op dit moment is sprake van 32 dementiepatiënten, adres; P. v.d. Elsenstraat verdeeld over 4 woningen. Dit wijzigt niet in 2018, deze blijven vallen onder het contract Brabant Zorg-Afvalinzamelaar.

e.   De Catering (Horeca) van het restaurant van Catharinahof valt onder Brabant Zorg. De afvoer van het afval van de catering valt heden (en blijft ook) onder de contracten Brabant Zorg – en de huidige inzamelaar;Van Gansewinkel.

 

Archeologie en kosten? De ‘quasi terloopse’ opmerkingen van de ODBN tijdens de commissievergadering van 13 mei over; de hoge kosten van toezicht inzake archeologie zijn naar onze smaak een poging de raad te ontmoedigen en ongevraagd negatief te beïnvloeden . Ten eerste; Tijdens de huidige/actuele ‘Herinrichting van de Binnenstad van Grave’ is/worden op talloze plaatsen -die volgens de archeologische kaart  als “Hooggevoelig Gebied” zijn aangemerkt-  graafwerkzaamheden verricht die tot 1.50 diep gingen/gaan (zie foto in de bijlage). De Wijkraad Binnenstad heeft Graeft Voort zelf steeds hiervan op de hoogte gehouden en talloze foto’s gemaakt. Het heeft geen cent gekost, er is niets gevonden ondanks tot 1.50 mtr. diep graven. Het schrikbeeld van € 2.000,= per dag voor een toezichthouder is volkomen uit de lucht gegrepen. Ten tweede; Bestuurlijk past het de ODBN ons inziens niet om een waardeoordeel te geven over het project/burgerinitiatief. Als het goed is, zou de opdracht/vraagstelling van ons college aan de ODBN ook niet van deze strekking moeten zijn? De ODBN is een dienstverlener. De Raad van Grave wikt en weegt en neemt besluiten. Wij zijn ook benieuwd naar de inhoud van de vraag/opdracht van het college van B&W Grave aan de ODBN/BCA, met het verzoek om offerte te doen.

‘Prestigieus?’

De eveneens terloopse opmerking en opvatting van het ODBN dat het een ‘tamelijk prestigieus project’ zou zijn, is naar onze mening ook ongepast en een poging tot ongewenste beïnvloeding . Inwoners en ondernemers van Grave vragen middels het burgerinitiatief niet om een prestigieus project of pompeuze dure gebouwen. Wij vragen juist om iets basaals, iets noodzakelijks; een adequate verwijdering van al hetgeen ongewenst is; nl. het afval van inwoners/ondernemers en toeristen in de Binnenstad. U krijgt er ook niets zichtbaars voor terug, het is gewoon een kwestie van de troep in de stad zo snel mogelijk verwijderen 7 x 24 uur. Prestigieus zou zijn om -terwijl er duidelijk geen budget beschikbaar  is-   het gebied ‘Bekaf’ te gaan herinrichten.

Kosten?

Uit de offerte van de Omgevings Dienst Brabant Noord blijkt, dat de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door hen zo’n € 25.000,= zou kosten. Een flink bedrag. Maar het is nu de hoogste tijd maatregelen te nemen, nog meer containers en tariefzakken op de openbare weg is onaanvaardbaar, nu en in de toekomst.

Echter, voor de prijs die de ODBN opgeeft verwachten wij niet alleen een globale conclusie van onderzoek. Maar vooral en tegelijkertijd ook een goed voorstel voor een plan van uitvoering.

 

Als indieners van het burgerinitiatief ‘Ondergrondse opslag van afval’ verzoeken wij de raad dan ook, dit raadsvoorstel goed te keuren en eventueel te amenderen en een uitbreiding in de tekst op te nemen; Onderzoeksresultaten en conclusies prima, maar óók een plan van aanpak met planning mag worden verwacht voor + € 25.000,- Daarnaast dient naar onze mening ook een uiterste datum voor het indienen van de resultaten/het rapport te worden vermeld. (Ter info; 1 oktober-1 april mogen er in het gebied aan de Maas geen graafwerkzaamheden plaatsvinden.)

H. Kruizinga – Wijkraad Binnenstad Grave

St. Wijkraad Binnenstad Grave, secrt.: Brugstraat 10A, 5361 GT Grave. KvK. ’s-Hertogenbosch nr. 17212068.  Tel.:0486-436652 + 06-15104825 (ook voor sms) Website: www.wijkraadbinnenstadgrave.nl ,email: info@wijkraadbinnenstadgrave.nl

Categorieën
Nieuws

Kunst in het Kerkje

Grave heeft veel te bieden, voor ons als bewoners, en voor bezoekers van Grave. Voor een maandelijkse nieuwsbrief over concerten, lezingen en beeldende kunst in het KunstKerkje in Velp? Klik op onderstaande link. U vult uw naam en e-mailadres in en ontvangt de digitale uitnodigingen.

Voor meer informatie klikt u HIER.

Wijkraad Binnenstad Grave

Categorieën
Nieuws

Planning Herinrichting Binnenstad

Hier vindt u de planning voor de herinrichting van de Binnenstad van Grave. De planning is aangepast naar aanleiding van o.a. extra werkzaamheden met betrekking tot de riolering en volglogistiek (het is niet mogelijk om heel lang 2 straten op te houden) en het verleggen van de kabels en leidingen op de Scheerestraat/ Binnenhof. Zoals het er nu naar uitziet zal eind juni de gehele inrichting klaar zijn op het Binnenhof na. Laten we hopen op goed weer de komende weken zodat alles voorspoedig verloopt.

Voor vragen over de uitvoering/ problemen kunt u terecht bij Mark Peters of Twan Grisel van de gemeente Grave via 0486 477 277.

Voor de planning klikt u HIER.

Categorieën
Nieuws

Centrum Management Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF 2014 / WEEK 23

Agenda voor zomer 2014

29 mei / zondag Hemelvaartsdag winkels gesloten

01 jun / zondag Koopzondag geopend 13-17u. Asperge en Aardbeienfeest

06 jun / vrijdag Pinksterfeesten normaal geopend www.graafsepinksterfeesten.nl

07 jun / zaterdag Pinksterfeesten normaal geopend www.graafsepinksterfeesten.nl

08 jun / zondag 1e Pinksterdag geopend 13-17u. Braderie + Pinksterfeesten

09 jun / maandag 2e Pinksterdag gesloten www.graafsepinksterfeesten.nl

15 jun / zondag Vaderdag gesloten

27 jun / vrijdag Hippisch Festijn normaal geopend www.hippischfestijngrave.nl

28 jun / zaterdag Hippisch Festijn normaal geopend www.hippischfestijngrave.nl

29 jun / zondag Hippisch Festijn gesloten www.hippischfestijngrave.nl

04 juli / vrijdag Jubileumfeest normaal geopend De Mertbloazers / Bekaf

06 juli / zondag Smartlappenfestival geopend 13-17u. www.smartlappenfestivalgrave.nl

10 juli / donderdag Klapstoelenconcert normaal geopend www.harmoniestadgrave.nl

12 juli / zaterdag Zomervakantie Zuid normaal geopend basis + middelbaar onderwijs

18 juli / vrijdag Doortocht 4 daagse 06:45-9:30 uur www.4daagse.nl

26 juli / zaterdag Bouw-vakantie normaal geopend

03 aug / zondag Koopzondag geopend 13-17u.

15 aug / vrijdag Ballonfestival normaal geopend www.ballonfestival-grave.nl

16 aug / zaterdag Ballonfestival normaal geopend www.ballonfestival-grave.nl

17 aug / zondag Waterfestival geopend 13-17u. www.waterfestival-grave.nl

18-22 augustus Kinderbouwweek normaal geopend www.esterade.nl

23 aug / zaterdag Openluchtfilm normaal geopend www.filmcafegrave.nl

03-07 september Kermis Grave normaal geopend

07 sep / zondag Kermis Grave geopend 13-17u.

13-21 september Market Garden www.omg2014.allunited.nl

13 sep / zaterdag Monument-weekend normaal geopend www.openmonumentendag.nl

14 sep / zondag Monument-weekend geopend 13-17u. www.openmonumentendag.nl

17 sep / woensdag 70 jaar bevrijding normaal geopend Herdenking bij de brug

19 sep / vrijdag Taptoe Harmonie www.harmoniestadgrave.nl

Koopzondagen

Koopzondag 1 juni 2014 staan op de Markt enkele marktkramen met asperges en aan asperges gerelateerde producten. Ook zal er aandacht gegeven worden aan onze Hollandse zomerkoninkjes, de aardbei. Er zal ook een bakfiets rondrijden met aankondiging van deze activiteiten.

Op de Markt zal ook een kinder-kleurwedstrijd gehouden worden met als onderwerp “Bertus”. Over deze beroemde Gelderlander-stripfiguur zal tegelijkertijd in het Graafs Museum een tentoonstelling zijn. Veel winkels zullen deze dag voor u geopend zijn.

Koopzondag 8 juni 2014 wordt er door de organisatie van de Pinksterfeesten een braderie georganiseerd. Zie www.graafsepinksterfeesten.nl

Van de gemeente Grave; Herinrichting Hart van Grave.

De herbestrating van het centrum vordert gestaag.

Mocht u vragen hebben over het project dan kunt u contact opnemen met dhr.Twan Grisel of dhr. Mark Peters , Team infrastructuur, Beheer en Onderhoud. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer (0486) 477 277.

Bloemenproject

 Dit bloemenproject is een samenwerking van Wijkraad Binnenstad Grave, de Gemeente Grave en “de Buitenkamer”. Op vijf plaatsen in het centrum komen nieuwe grote bloempotten die het centrum accentueren. We zullen de bewoners/ondernemers die het dichts bij de bloempotten wonen, vragen om deze bij te houden en van water te voorzien. Daarnaast worden er aan 50 lantaarnpalen in het centrum hanging-basket met rose en rood gekleurde geraniums gemonteerd. In het begin zijn het nog jonge planten, maar in de komende maand zullen deze zich ontwikkelen tot blikvangers van jewelste. Het water geven en onderhoud van de baskets wordt verzorgd door het bedrijf dat deze geplaatst heeft.

Website “belééf grave”

Onze creatieve geesten zijn op dit moment druk bezig om onze nieuwe website gestalte te geven. Als er door het gemeentebestuur van Grave snel beslissingen genomen worden, dan kunnen we binnen een paar weken in de lucht zijn. Op deze opvallende Graafse website kunnen alle verenigingen, bedrijven, evenementen een gratis podium krijgen. En dat willen we toch allemaal!

Ondernemersnieuws

Onlangs openden Johan en Berna Kamoen hun nieuwe drukkerij aan de Arnoud van Gelderweg 99 in Grave. Wij wensen hun veel succes op deze nieuwe locatie.

Podotherapie Thijssen uit de Hamstraat is verhuisd naar een andere locatie. Zij zijn vanaf nu gevestigd in Catharinahof.

Op 10 mei j.l. opende Lisette Evers haar nieuwe winkel in byoux, kleding, tassen en woonaccessoires aan de Hoofdwagt 3 te Grave. “Junik aan de Maas” is een aanwinst voor Grave.

Op zondag 8 juni a.s. zal Zonnestudio Sunpoulos tijdens de Pinksterfeesten de deuren van hun zonnestudio in de Hoofschestraat openen. De renovatie van dit bankgebouw is buitengewoon goed gelukt en is daarmee een aanwinst voor de Hoofschestraat.

Diversen;

‘Wandelen met Frank’

Het Graafs Museum start zondag 25 mei een reeks stadswandelingen onder de titel ‘Wandelen met Frank’. Bouw- en cultuurhistoricus Frank Haans, neemt museumbezoekers tot en met september maandelijks mee op pad in historisch Grave.

Wandelen met Frank vindt plaats op zondag 25 mei, zondag 22 juni, zaterdag 12 juli, zondag 24 augustus en zondag 21 september. Start om 14.00 uur in het Graafs Museum en rond 16.00 uur weer retour, entree van het museum inclusief wandeling is 3 euro.

Monumentenweekend

Op zondag 13 en 14 september wordt het jaarlijkse Monumentenweekend (www.openmonumentendag.nl) gehouden. Dit voor Grave zeer belangrijke evenement wordt ieder jaar door steeds meer mensen bezocht. Ook dit jaar heeft de werkgroep “Monumentenweekend” weer veel activiteiten op touw gezet. Om deze evenementen nog beter op alle winkels en horeca af te stemmen, vragen zij of er bij de ondernemers nog goede ideeën zijn om deze dagen nog aantrekkelijker te maken. Schroom niet, en geef mij alle goede ideeën door (info@centrumgrave.nl).

Bierviltjes Horeca Grave

Op dit moment liggen op alle Graafse horeca tafels de “belééf grave”-bierviltjes. Op deze bierviltjes uitgevoerd met het nieuwe logo van het Centrummanagement staan acht Graafse evenementen vermeld. Te beginnen met de Pinksterfeesten, Smartlappenfestival, Klapstoelenconcert, Ballonfestival, Waterfestival, Openluchtfilm, Kermis, Market Garden. Gasten van de Horeca kunnen als geheugensteuntje deze kleurrijke bierviltjes ook mee naar huis nemen.

 

Ideeën?

Heeft u nog ideeën voor de diverse werkgroepen? Neem dan contact op met de voorzitters.

*Werkgroep Activiteiten is Nico Meeuwsen = ng.meeuwsen@ziggo.nl

*Werkgroep Communicatie is Jeroen Dulk = jdulk@xs4all.nl

*Werkgroep Vastgoed is Marie Claire Abbenhuis = m.c.abbenhuis@woonmakelaars.nl

Market Garden

Voor alle volledigheid voeg ik hierbij nog een bestand toe met het volledige programma voor Market Garden van 13-21 september 2014 (zie bijlage mail). Een link naar de promo van de landelijke stichting Operation Market Garden 2014: http://www.youtube.com/watch?v=a_-xc-uQ9U8

De organisatie kan nog ideeën en hulp gebruiken. Voor meer informatie: evertvos1@home.nl.

Filmcafé Grave

Alle gegevens over de te vertonen films vindt u op: www.filmcafegrave.nl / www.facebook.com/filmcafe.grave / www.twitter.com/filmcafegrave

Categorieën
Nieuws

Takendiscussie met wie?

Tijdens de commissievergadering op 13 mei jl. is een werkgroep Takendiscussie samengesteld, wist u dat al?

Leden werkgroep/commissie Takendiscussie:

LPG – Rick Joosten

CDA – Ben Peters

VVD – Rob Bannink

Trots – Frans Smulders

Keerpunt 2010 – Jacques Leurs

Lijst Eigenhuijsen – Eva- Eigenhuijsen

VPGrave heeft besloten niet deel te nemen en wacht eerst een voorstel af.

De Dorps- en Wijkraden zijn niet uitgenodigd en op 24 mei is de beloofde notitie Takendiscussie nog steeds niet gepubliceerd.

Het voorstel van de gemeente om op 3 juni de inwoners van Grave elk 5 x 60 seconden de gelegenheid te geven om happend naar adem hun mening naar voren te brengen en vervolgens een week later beslissingen te nemen is een regelrechte farce. In het kersverse Bestuursakkoord stelt de coalitie nota bene meermaals dat de burger “aan de voorkant” moet worden ‘meegenomen’ in een besluitvormingsproces. Onderstaan enkele citaten uit dit Bestuursakkoord over het betrekken van burgers bij beleidsontwikkeling;

  • De inwoners en Raad aan de voorkant betrekken bij ontwikkeling van het gemeentelijk beleid;
  • Optimale loketfunctie in Grave t.b.v. aanvragen op alle beleidsterreinen.
  • Burgers zo veel mogelijk aan de voorkant betrekken bij totstandkoming en  denken van buiten naar binnen. Meedenken, meebewegen, faciliteren en niet star toepassen van wet en regelgeving. Bedenken wat kan in plaats van bedenken wat niet kan
  • De inwoners moeten op de hoogte (kunnen) zijn van het gemeentelijke beleid en wij moeten hen in ruime mate de mogelijkheid bieden te participeren bij beleidsvorming en -uitvoering. Het betrekken van wijken dorpsraden bij de communicatie van gemeente naar inwoners en van inwoners naar gemeente moet worden gestimuleerd.
  • Verbetering van de kwaliteit van de publieke dienstverlening met als uitgangspunt: De burger centraal;

Ik zou wel eens willen weten wat de definitie is van ‘aan de voorkant’; (Weet u ook wat de voorkant van uw achtertuintje is?) De Wijk- en Dorpsraden hebben merkwaardig genoeg geen uitnodiging ontvangen. Op de website van de gemeente staat ook uitsluitend op 3 juni een vergadering van een raadscommissie aangegeven, geen informatie. Handig is dit niet, we hebben nog maar zo’n 10 dagen te gaan. Alle burgers van Grave dienen nadrukkelijk uitgenodigd te worden. En a.u.b. ruim van tevoren, ook vrijwilligers hebben agenda’s.

Een uurtje surfen op het net om te bekijken hoe andere gemeenten deze takendiscussie regelen en wel zeer serieus nemen werkt verhelderend, een aanrader! Het volgende voorstel van de Wijkraad Binnenstad Grave;

* De Gemeente Grave dient enkele debatten te initiëren in Grave; Er moet veel bezuinigd worden, dit raakt ook direct aan de inwoners van Grave. De raad dient ruimte te geven aan de inbreng vanuit de stad en de gemeente. De raad dient de spelers in de gemeente nadrukkelijk te vragen mee te doen, een dialoog op te zetten. Immers in het bestuursakkoord is beloofd dat inwoners aan de voorkant zullen worden meegenomen in de besluitvorming? Iedere inwoner, elke organisatie, elk bedrijf uitnodigen om deel te nemen aan dit proces.

* Welke kaders gaat de raad stellen voor het college van B&W met een duidelijke opdracht voor dit college? Wat zijn de kerntaken in het licht van o.a. de kostenbesparingen voor de komende 4 jaar en verder?

Om een ‘kapstok’ te geven voor deze dialoog met de stad en de gemeente kunnen de volgende centrale thema’s gekozen:

Vitaal Grave

Dit thema heeft betrekking op de mogelijkheden die de stad biedt om te wonen, te werken en onderwijs te volgen. Daarnaast wordt de vitaliteit van een stad en gemeente ook bepaald door de faciliteiten voor mobiliteit (verkeer en vervoer), recreatie voor eigen inwoners, jeugd en toerisme en de fysieke ontwikkeling van de stad (stedelijke ontwikkeling). Ondernemerschap, minder regels.

Wonen in Grave

Het thema ‘Thuis in Breda’ staat voor het leefklimaat in de stad. Of het goed toeven is in Breda wordt bepaald door de beleving van veiligheid, het groene karakter van de stad (natuur en milieu), de staat van de openbare ruimte en de mogelijkheden om cultuur te beleven, evenementen te bezoeken en te sporten.

De krachten bundelen

Het thema ‘De krachten bundelen’ gaat over de ondersteunende rol van de gemeentelijke overheid. Zo is er de verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke dienstverlening, maar ook voor de samenwerking tussen de gemeenten in de regio. Daarnaast ondersteunt de gemeente via het verstrekken van subsidies, uitkeringen (sociale zekerheid) en door activiteiten op het terrein van zorg en welzijn.

Kortom;

 Welke taken kan de gemeente minimaliseren/stoppen?

 Welke taken kan de gemeente overlaten aan partijen in de samenleving?

 Hoe kan de gemeente dezelfde taken uitvoeren voor minder geld (efficiënter werken)?

 Hoe kan de samenwerking met partijen in de samenleving meer bezuinigingen opleveren?

 Hoe kan de gemeente extra opbrengsten generen?

 

Beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming

De takendiscussie zou de volgende fasen moeten doorlopen;

1. beeldvorming,

2. oordeelsvorming

3. besluitvorming.

In de vergadermodellen van diverse gemeenten komen deze drie stappen uitdrukkelijk naar voren. Steeds meer gemeenten hanteren het zogenoemde BOB-model om de besluitvorming door de raad te structureren.

De fase van beeldvorming dient vorm te krijgen in de externe oriëntatie met de stad, die van start kan gaan op 3 juni. En één bijeenkomst is waarschijnlijk niet voldoende. Na die bijeenkomsten zou een rapportage moeten verschijnen met de resultaten van deze beeldvormende fase. De gezamenlijke oriëntatie van de raad vormt een zo neutraal mogelijke inventarisatie van informatie uit de stad. De raad moet een open en transparant gesprek met de inwoners aangegaan over taken en hervormingen. De raad dient vragen te stellen, te luisteren en informatie te verzamelen. Met andere woorden, bij het ophalen van informatie is zeker geen plaats voor politieke kleuring.

Na afloop van deze externe oriëntatie met de gemeente/bewoners (beeldvorming) zou een meningsvormende  raadsbijeenkomst plaats moeten hebben(oordeelsvorming). Het gaat hier om een openbare bijeenkomst, niet zijnde een raadsvergadering. In deze bijeenkomst wordt het beeld verscherpt over wat de raad wel en niet als toekomstige kerntaken van de gemeente beschouwt, waar mogelijkheden tot een andere rolverdeling en besparingen liggen.

Uiteindelijk dient een raadsvergadering te worden belegd voor het kaderstellende debat (besluitvorming). De raad stelt dan de kaders via enkele richtinggevende uitspraken en/of een duidelijke opdracht van de raad aan het college over de verdere invulling van de kerntaken en de daarmee gepaard gaande kostenbesparing. De uitvoering van die raadsbesluiten ligt in handen van het college.

H. Kruizinga- Wijkraad Binnenstad Grave (www.wijkraadbinnenstadgrave.nl)

St. Wijkraad Binnenstad Grave, secrt.: Brugstraat 10A, 5361 GT Grave. KvK. ’s-Hertogenbosch nr. 17212068. Tel.:0486-436652 + 06-15104825 (ook voor sms) Website: www.wijkraadbinnenstadgrave.nl ,email: info@wijkraadbinnenstadgrave.nl