Categorieën
Nieuws

Raadsvergadering 27 mei 2014

Notitie offertes Haalbaarheidsonderzoek ‘Ondergrondse opslag afval’ 

(Ondergrondse opslag afval Catharinahof 21 mei 2014)

Grave, 21 mei 2014 Catharinahof

Overleg Wijkraad Binnenstad -Catharinahof inzake het raadsvoorstel.

In het Bestuurlijk overleg -gedurende minstens de afgelopen 2 jaar-, is tussen Catharinahof en gemeente Grave al duidelijk afgesproken dat voor Catharinahof een systeem voor ondergrondse containers wenselijk is en zou worden meeberekend.  (Op woensdag 21 mei jl. werd ons dit bevestigd tijdens een gesprek met Wijkraad Binnenstad en Mw. J. Pander, locatie Manager Catharinahof alsmede diezelfde dag een telefonisch gesprek Wijkraad Binnenstad met Projectleider Catharinahof;  Thieu Platenburg.)

  1. Wij concluderen dat dit niet duidelijk is aangegeven in het raadsvoorstel en de 2 aangeboden offertes van ODBN. Dit is nogal misleidend voor de commissie Ruimte/Raad. Op zijn minst voor de fractie Trots, die tijdens de commissie Ruimte op 13 mei aangaf Catharinahof buiten beschouwing te willen laten, “zij lossen dit zelf goed op” aldus commissielid Th. Reijnen. Er zijn echter al toezeggingen gedaan via de mail, in genotuleerd bestuursoverleg en zelfs is op tekeningen de locatie aangegeven voor een ondergrondse container daar. Zie onderstaande mail, tekening in de bijlage waaruit duidelijk blijkt dat tussen gemeente Grave en Catharinahof al veel eerder afspraken zijn gemaakt.

Inhoud email van een ambtenaar Gemeente Grave aan Catharinahof;

Vorige week spraken wij met het RMB over de afvalinzameling voor Catharinahof.

Huishoudelijk afval:

Het RMB is voor het Land van Cuijk namelijk bezig met een Programma van Eisen (PvE) voor ondergrondse afvalinzameling in het gehele Land van Cuijk. Dit zal in maart 2014 worden behandeld in de bestuurscommissie. Vervolgens zal de aanbesteding opgestart worden. Aanleg van de ondergrondse container zal dus pas mei/ juni plaatsvinden. De grootte/vorm van een container is bij iedere leverancier weer anders.Tot die tijd zullen de bewoners van Brabant Wonen (Janneke, BrabantZorg heeft toch alleen bedrijfsafval?) hun huishoudelijk afval aan moeten bieden zoals in de rest van Grave (tariefzakken). Richting (toekomstige) bewoners zal dit kenbaar moeten worden gemaakt.

Het RMB heeft ons tevens laten weten dat 1 container voor 50-60 appartementen in de doelgroep ‘wonen-zorg’ naar verwachting voldoende zal zijn.

GFT:

Voor wat betreft GFT zal het RMB twee ‘cocons’ plaatsen in de Baronesstraat, tegenover de ingang, iedere bewoner ontvangt een ‘GFT-keukenemmer’. Het RMB moet weten hoeveel keukenemmers zij moeten bestellen, vooralsnog ga ik uit van 61 (koop en huur appartementen van Brabant Wonen). Brabant Zorg heeft alleen bedrijfsafval (bewoners betalen geen afvalstoffenheffing).

Kloppen deze aantallen? 61 koop/huur Brabant Wonen?

Zijn de overige appartementen (82 zorg + 3 kortdurend verblijf + 2 logeerkamers) van Brabant Zorg?

Met vriendelijke groet,

. . . . 
projectleider
Arnoud van Gelderweg 71
Postbus 7 5360 AA Grave
tel (0486) 477 270 fax (0486) 477 222
D.van.de.Laarschot@grave.nl www.grave.nl

Exact dezelfde doorgestuurde mail met tekening ontvingen wij van Thieu Platenburg;

Vragen van de Wijkraad Binnenstad n.a.v. deze mails:

1. Het is jammer dat het college niet in het raadsvoorstel heeft gemeld dat voor Catharinahof al vaststaat dat daar ondergrondse opslag afgesproken is.

2.Van welke aanbesteding is hier sprake?

3. De maand mei is al bijna voorbij; wanneer starten die werkzaamheden bij Catharinahof?

4.Als het RMB nu al weet welke containers men bij Catharinahof zal gaan plaatsen hoeft er geen onderzoek meer te worden gedaan naar het onderdeel; soort systeem. Ook hoeft voor het hele gebied Catharinahof dan geen enquête meer te worden gehouden.

5.De eenvoudige enquête in de binnenstad kan worden uitgevoerd door een afstudeerder (kostenbesparing)

Aanvullende informatie;

1. Op diverse situatietekeningen  is ook de locatie voor de ondergrondse container al aangegeven. E.e.a. is genotuleerd tijdens bestuursvergaderingen Brabant Wonen en Gemeente Grave.

  1. Op 28 juni 2012/2013?  is door Brabant Wonen in de Commissie Ruimte te Cuijk nogmaals gesproken met Brabant Wonen over deze kwestie. Genotuleerd.
  2. Op 23 februari 2013 is tijdens de bijeenkomst “Terreininrichting”eveneens overleg geweest inzake dit onderwerp. Bij al deze overleggen zijn Plattegrond + locatieaanduiding en een verslag/notulen gemaakt. (bijlage; Catharinahof ondergr.container)
  3. Mede op basis van het overleg tijdens voorbesprekingen met het ‘WAG’, en het ‘Platform inwoners met een functionele beperking’ (Dhr. R. Rijk) is de voorgenomen locatie vastgesteld.
  4. Brabant Wonen heeft zelfs aangegeven de aanschafkosten van de container desnoods voor hun rekening te willen nemen. Wat eigenlijk niet zou mogen; De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de afvoer van afval van inwoners van Grave.

2.Om welke groepen gaat het in Catharinahof als het om de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor afvoer van afval gaat?

a.   Het betreft anno 2014 eigenaars en huurders (Brabant Wonen); 61 huishoudens (soms meerpersoons).

b.   Op dit moment -mei 2014- is sprake van 64 Zorg-cliënten (Brabant Zorg). Voor deze cliënten wordt het afval verzameld en e.e.a. is voor verantwoordelijkheid van Brabant Zorg die daarvoor zelf contract heeft afgesloten.

c.   In de nabije toekomst echter – effectief in 2018- zal door gewijzigd overheids-, en daaruit voortkomend gemeentelijk beleid, en daarmee samenhangende besparingen, een groot deel van deze zorgcliënten uit deze specifieke zorgsector verdwijnen en als bewoner onder de normale gemeentelijke registratie en regelingen gaan vallen. De verwachting is dat dit in 2018 ; 47 personen zullen zijn. Daarmee stijgt het aantal bewoners die ten laste komen van de Gemeente Grave naar 61+48= 109 inwoners.

d.   Op dit moment is sprake van 32 dementiepatiënten, adres; P. v.d. Elsenstraat verdeeld over 4 woningen. Dit wijzigt niet in 2018, deze blijven vallen onder het contract Brabant Zorg-Afvalinzamelaar.

e.   De Catering (Horeca) van het restaurant van Catharinahof valt onder Brabant Zorg. De afvoer van het afval van de catering valt heden (en blijft ook) onder de contracten Brabant Zorg – en de huidige inzamelaar;Van Gansewinkel.

 

Archeologie en kosten? De ‘quasi terloopse’ opmerkingen van de ODBN tijdens de commissievergadering van 13 mei over; de hoge kosten van toezicht inzake archeologie zijn naar onze smaak een poging de raad te ontmoedigen en ongevraagd negatief te beïnvloeden . Ten eerste; Tijdens de huidige/actuele ‘Herinrichting van de Binnenstad van Grave’ is/worden op talloze plaatsen -die volgens de archeologische kaart  als “Hooggevoelig Gebied” zijn aangemerkt-  graafwerkzaamheden verricht die tot 1.50 diep gingen/gaan (zie foto in de bijlage). De Wijkraad Binnenstad heeft Graeft Voort zelf steeds hiervan op de hoogte gehouden en talloze foto’s gemaakt. Het heeft geen cent gekost, er is niets gevonden ondanks tot 1.50 mtr. diep graven. Het schrikbeeld van € 2.000,= per dag voor een toezichthouder is volkomen uit de lucht gegrepen. Ten tweede; Bestuurlijk past het de ODBN ons inziens niet om een waardeoordeel te geven over het project/burgerinitiatief. Als het goed is, zou de opdracht/vraagstelling van ons college aan de ODBN ook niet van deze strekking moeten zijn? De ODBN is een dienstverlener. De Raad van Grave wikt en weegt en neemt besluiten. Wij zijn ook benieuwd naar de inhoud van de vraag/opdracht van het college van B&W Grave aan de ODBN/BCA, met het verzoek om offerte te doen.

‘Prestigieus?’

De eveneens terloopse opmerking en opvatting van het ODBN dat het een ‘tamelijk prestigieus project’ zou zijn, is naar onze mening ook ongepast en een poging tot ongewenste beïnvloeding . Inwoners en ondernemers van Grave vragen middels het burgerinitiatief niet om een prestigieus project of pompeuze dure gebouwen. Wij vragen juist om iets basaals, iets noodzakelijks; een adequate verwijdering van al hetgeen ongewenst is; nl. het afval van inwoners/ondernemers en toeristen in de Binnenstad. U krijgt er ook niets zichtbaars voor terug, het is gewoon een kwestie van de troep in de stad zo snel mogelijk verwijderen 7 x 24 uur. Prestigieus zou zijn om -terwijl er duidelijk geen budget beschikbaar  is-   het gebied ‘Bekaf’ te gaan herinrichten.

Kosten?

Uit de offerte van de Omgevings Dienst Brabant Noord blijkt, dat de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door hen zo’n € 25.000,= zou kosten. Een flink bedrag. Maar het is nu de hoogste tijd maatregelen te nemen, nog meer containers en tariefzakken op de openbare weg is onaanvaardbaar, nu en in de toekomst.

Echter, voor de prijs die de ODBN opgeeft verwachten wij niet alleen een globale conclusie van onderzoek. Maar vooral en tegelijkertijd ook een goed voorstel voor een plan van uitvoering.

 

Als indieners van het burgerinitiatief ‘Ondergrondse opslag van afval’ verzoeken wij de raad dan ook, dit raadsvoorstel goed te keuren en eventueel te amenderen en een uitbreiding in de tekst op te nemen; Onderzoeksresultaten en conclusies prima, maar óók een plan van aanpak met planning mag worden verwacht voor + € 25.000,- Daarnaast dient naar onze mening ook een uiterste datum voor het indienen van de resultaten/het rapport te worden vermeld. (Ter info; 1 oktober-1 april mogen er in het gebied aan de Maas geen graafwerkzaamheden plaatsvinden.)

H. Kruizinga – Wijkraad Binnenstad Grave

St. Wijkraad Binnenstad Grave, secrt.: Brugstraat 10A, 5361 GT Grave. KvK. ’s-Hertogenbosch nr. 17212068.  Tel.:0486-436652 + 06-15104825 (ook voor sms) Website: www.wijkraadbinnenstadgrave.nl ,email: info@wijkraadbinnenstadgrave.nl