Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief 1

InleidingLOGo

Vanaf nu kunt u regelmatig een nieuwsbrief als deze tegemoet zien. De brief wordt per mail gestuurd aan al degenen van wie wij het mailadres hebben. In  de Nieuwsbrief worden samenvattingen geplaatst van publicaties op de website. Gebleken is dat die website weinig aandacht trekt en dat is wel begrijpelijk. We willen die website laten uitgroeien tot een platform in de wijk.

Een agenda is ook een vast item. Zelf kunt u ook gebruik maken van de nieuwsbrief en de website om zaken aan de orde te stellen. Vooralsnog stellen we geen grenzen.

Verder zullen we het wel zien. In ieder geval willen we graag horen of zien wat u er van vindt.

info@wijkraadbinnenstadgrave.nl  is het adres waar u terecht kunt.

 

Agenda april 2016

2/3 april Historisch spektakel. Ongetwijfeld heeft ue er over gehoord of gelezen. Vanuit de organisatie is aan de bewoners van de binnenstad gevraagd enige medewerking te geven. De betreffende brief vindt u op de website van de wijkraad en wel HIER

5 april 19:30 uur Dorpshuus Escharen: Informatieavond collectieve vrijwilligersverzekering. De gemeente Grave heeft sinds 1 januari jl. de collectieve verzekering voor vrijwilligers ondergebracht bij Vrijwilligersnet Nederland. In samenwerking met Vrijwilligersnet organiseert Actieradius een informatiebijeenkomst over deze verzekering. Via deze LINK vindt u meer informatie.

5 april 19:30 Stadhuis: Openbare vergadering commissie Inwoners en Bestuur. Hier vindt u de AGENDA

6 april stadhuis: gesprek werkgroep zwerfafval met o.a. wethouder Joon. Thema: hoe houden we onze stad schoon en veilig.

7 april 19:30: Bestuursvergadering wijkraad. Als u het bestuur ergens op attent wil maken kan dat via info@wijkraadbinnenstadgrave.nl.

19 april 19:30 Stadhuis: Openbare raadsvergadering met hier de AGENDA

Opschoondag 19 maart

Aan deze landelijke manifestatie heeft ook een tiental bewoners van de binnenstad deelgenomen. Een verslag met foto’s vindt u op de website van de wijkraad

Water in de stad

Ongetwijfeld herinnert u zich nog de stortbui op de laatste zondag van augustus. Op een aantal plaatsen in onze gemeente zoals Arnoud van Gelderweg en Hoofschestraat werd veel last met schade ondervonden. Naar aanleiding daarvan heeft de raad in november een motie aangenomen waarin het college werd verzocht na te gaan of de rioolstelsels in de gemeente nog wel voldoende zijn.

Op de website hebben wij gevraagd of er meer plaatsen in de binnenstad zijn waar af en toe wateroverlast is. Daarop zijn enkele reacties ontvangen. Met de betrokken ambtenaar is besproken of het niet zinvol zou zijn de wijk- en dorpsraden bij het project te betrekken. Het gaat niet alleen om de riolering, maar ook om de inrichting van de openbare ruimte. Ook maatregelen aan huizen kan overlast voorkomen of/en schade beperken.

De gemeente gaat zich beraden op de wateropgave. In dat kader zou deze problematiek samen met wijk- en dorpsraden kunnen worden aangepakt.

Nu verscheen onlangs een zogenaamde raadsinformatiebrief over dit onderwerp (HIER) In deze brief werd wel aangegeven dat enkele punten werden aangepakt, maar was geen woord te vinden over een bredere aanpak. In de agendacommissie van 22 maart werd vastgesteld dat de motie hiermee zou zijn afgedaan. Van de gemeente is inmiddels vernomen dat de raadsinformatiebrief vooral was bedoeld als informatie over de aanpak op korte termijn. Het plan van aanpak voor de wateropgave komt binnenkort beschikbaar en dan worden ook wijk- en dorpsraden er bij betrokken.

Als water bij u af en toe een probleem is geef dat dan door aan info@wijkraadbinnenstadgrave.nl

Vooruitblik

Overleg met andere wijk- en dorpsraden. Binnenkort is er weer een overleg met de anderen. De relatie met het gemeentebestuur is daarbij een belangrijk onderwerp.

Overleg college en wijkbewoners. Van het college is een verzoek ontvangen weer een ontmoeting tussen wijk en bewoners te organiseren. Wij hebben voorgesteld eerst een gesprek tussen college en bestuur wijkraad te houden. Raad en college stellen voortdurend dat wijk- en dorpsraden belangrijk zijn en dat over veel zaken “overleg aan de voorkant” (=raadplegen voordat een besluit wordt genomen) moet zijn. In de praktijk blijkt dat nog steeds moeilijk. De werkgroep “volg de gemeente” kan beter “achtervolg de gemeente” heten en dat is niet wat wij onder samenwerken of burgerparticipatie verstaan.

Bewonersbijeenkomst. De geslaagde bijeenkomst op 27 augustus 2015 ligt alweer een tijd achter ons. Het is nu de bedoeling op 2 juni in het Arsenaal een dergelijke bijeenkomst te houden. Het thema is dan VEILIGHEID met rookmelders en brandveiligheid als aanleiding, maar veiligheid gaat verder.

Op de agenda van die bijeenkomst zal ook een verslag van het bestuur over het afgelopen jaar en een blik in de toekomst komen te staan.

Ontwikkeling Wisseveld/Waterlinie.  Voor het eerste project Oranjebastion zijn de nodige gemeentelijke besluiten genomen. Het overleg vooraf heeft niet kunnen voorkomen dat er een beroep op de Raad van State is gedaan. Of dat tot vertraging leidt moet nog blijken. Intussen wordt verder gegaan met de rest van het gebied. Nu is het opstellen van een gebiedsvisie aan de orde. Dat is vooral van belang voor de ontwikkeling van de winkels in de binnenstad en daarmee ook voor de leefbaarheid voor de bewoners. Een complicatie is dat niet de gemeente, maar de ontwikkelaar die gebiedsvisie opstelt. De gemeenteraad moet daarmee dan al of niet instemmen. Met de ontwikkelaar –GBB- is inmiddels een afspraak gemaakt voor overleg daarover.

Bibliotheek. Alle bibliotheken in het Land van Cuijk, dus ook die in Grave hebben de opdracht gekregen verder te bezuinigen. Omdat bijna al het werk al door vrijwillgers wordt gedaan dreigt daardoor de dienstverlening in het gedrang te komen. Inmiddels is ook bekend dat het archief uit het ZuidOostercomplex zal weggaan. Bij dat archief hoort een lees- en studiezaal en die wil de gemeenteraad in ieder geval bewaren. Nu is het idee geopperd die lees- en studiezaal samen te voegen met de bibliotheek. Op zich is samenwerking en zelfs samengaan geen slecht idee. Wat wel een slecht idee is, is om dat te doen in het Zuidoostercomplex, waar ook het stadhuis een plaats heeft. Een bibliotheek is een voorziening die in de stadskern thuis hoort. Ontwikkelen van de huidige accommodatie tot een informatiecentrum is dan een betere aanpak. Daarmee wordt ook voorkomen dat er weer een gemeentelijk pand leeg komt te staan.

Als u hierover ideeën heeft bent u welkom op info@wijkraadbinnenstadgrave.nl.

Slotwoord

Het is voor een eerste nieuwsbrief wel genoeg. Het bestuur hoort graag wat u van deze eerste poging vindt. Het adres daarvoor, info@wijkraadbinnenstadgrave.nl kunt u nu wel dromen.

We zullen er naar streven een dergelijke nieuwsbrief aan het eind van iedere maand te laten verschijnen. Ook uw nieuwtjes die voor de bewoners van de binnenstad interessant kunnen zijn zullen we plaatsen.

Tot een volgende maal.

 

Categorieën
Nieuws Zwerfafval

Opbrengst opschoon actie Binnenstad

Zaterdag 19 maart hebben 10 enthousiaste vrijwilligers meegeholpen om de binnenstad op te schonen. Tijdens deze succesvolle actie zijn meer dan 10 volle vuilniszakken afval en ander zwerfafval verzameld.

We kijken met een tevreden gevoel terug op deze ochtend. Natuurlijk blijft het wrang dat zo’n actie nodig is. Wij blijven ons echter inzetten voor een schone binnenstad en vragen u om aan een volgende opschoon actie ook deel te nemen.

Wij zullen tijdig via deze website en de Graafsche Courant laten weten wanneer deze vervolg actie plaatsvindt.image image

Categorieën
Nieuws

2 en 3 april Historisch Spektakel

Ongetwijfeld heeft u gelezen of gehoord dat de binnenstad van Grave het weekend van 2 en 3 april op zijn kop staat. Daar zullen wij als bewoners ongetwijfeld iets van merken. Sterker nog: uit onderstaande brief van de organisatie blijkt dat we aan het succes kunnen bijdragen.

 

 

Bestemd voor de bewoners van de binnenstad van Grave.                                                                                   

Historisch Spektakel op 2 en 3 april

Geachte binnenstad bewoner,

Zaterdag 2 en zondag 3 april  staat er een groot nieuw evenement in Grave te beginnen en komt er misschien weer nieuwe toeristische impuls voor onze vestingstad.

Dit Spektakel is een initiatief vanuit het Cloveniersgilde en zal dit jaar voor de eerste keer gehouden worden, met de bedoeling dit voor 2 jaar te doen.  Daarna zullen in 2018 in Grave de Vestingstedendagen worden gehouden. Om het geheel tot een groot succes te maken hebben wij al van vele vrijwilligers en figuranten medewerking gekregen.

Ook van u hopen wij medewerking te krijgen op verschillende fronten, zoals het vrijhouden van geparkeerde auto’s in de straten waar het Spektakel zich zal afspelen. Ook vlaggen uithangen waar mogelijk en natuurlijk u zelf verkleden in historische kledij. Er hoeven niet uitsluitend schitterend geklede mensen rond te lopen, want schooiers, landlopers en armoedzaaiers waren er in die tijd meer van.

Het Spektakel zal gehouden worden zowel op zaterdag al op zondag van 10.00 tot 17.00 uur  en zal de gehele binnenstad voor het verkeer zijn afgesloten.

Plaatsen waar het Spektakel zich zal gaan afspelen zijn:

In en bij de Hampoort, op de Kat, in de tuin van het Arsenaal, de Markt, het Maasplein en de Loswal. Daarnaast worden voor de Blijde Inkomst de Hamstraat, Rogstraat, Maasstraat, Hoofschestraat, Klinkerstraat en Kasteeltje gebruikt.

Wij verzoeken u vriendelijk uw auto zo mogelijk te verplaatsen.                                                                             

Doe allemaal mee om er meteen iets geweldig groots van te maken zodat ze kunnen zeggen: Zoiets moois, dat kan alleen in de Graaf

Namens de organisatie

Leo Burgers

Categorieën
Nieuws

Eindresultaat enquête zandbak

Er was geen einddatum gesteld voor het inleveren van ingevulde enquêteformulieren, maar we mogen nu toch wel aannemen dat er geen meer komen.

Wij hebben huis-aan-huis in de omgeving van het speeltuintje een enquête de deur uitgedaan. Dit heeft het volgende beeld opgeleverd.

1 Wordt door uw gezin en door eventuele logees gebruik gemaakt van deze speel gelegenheid? Nooit 39,3%
Af en toe 21,4%
Regelmatig 14,3%
Vaak 25,0%
2 Als wel eens gebruik wordt gemaakt is dan een zandbak belangrijk voor de speeltuin? NVT 39,3%
Helemaal niet 21,4%
Leuk maar niet noodzakelijk 14,3%
Noodzakelijk 25,0%
3 Wat vindt U van het voornemen de zandbak te verwijderen? Onzin 40,0%
Jammer maar begrijpelijk 53,3%
Groot gelijk 6,7%
4 Zou u om de zandbak te kunnen houden zelf kunnen en willen meewerken aan schoonhouden en ’s avonds afdekken? Ja 30,8%
Nee 69,2%
Respons   34,4%

Over de respons kunnen we meer dan tevreden zijn. Van de kleine honderd formulieren die verspreid werden is een derde retour gekomen. Dit is voor een wijk met relatief weinig jonge kinderen een zeer acceptabele score, waar we dan ook zeker iets mee kunnen. Slechts een enkeling wil echt van de zandbak af, maar dat is niet het hele verhaal. Er is ook begrip als hij moet verdwijnen. Weinig bewoners zijn  bereid zelf mee te werken aan het onderhoud.

We boden u de gelegenheid om opmerkingen te maken en suggesties te doen. Dit levert een aardig beeld op. Hier onder volgt een overzicht;  alle opmerkingen zijn overgenomen.

 Opmerkingen en suggesties

  1. De zandbak  “Maak van zandbak ingegraven trampoline”; “zandbak moet blijven, anders wordt er gevoetbald”; “zandbak in onhygiënisch”; “als zandbak dagelijks wordt afgedekt kan hij gewoon blijven”; “jammer als het weg moet, kleinkinderen leuk genoten, picknick gespeeld, gezellig”.
  1. De speeltuin  “Waardevol als verbindend element”; “extra afvalbakken nodig”; “doe de katten naar het asiel en geef de eigenaren een opvoedcursus”; “speeltuin heel belangrijk om goed te blijven verzorgen”; “misschien eens per week onderhoud in rouleerdienst?”.
  1. Zand, gras, tegels?  “Graag meer gras, is koel, straalt rust uit”; “los zand allemaal weg (=kattenbak), zand alleen onder speeltoestellen verder rubberen tegels”; “meer gras”; “zand eromheen minstens zo belangrijk om te onderhouden, het maakt de zandbak minder noodzakelijk, kinderen spelen er wel heerlijk”; “minder zand en meer gras”; “resterend zand vervangen door een gazon”; “rommelige/slordige uitstraling van het geheel…, gras zou mooier zijn en ook fijner”.
  1. Andere speeltoestellen  “Schommel is zeer nadrukkelijk aan onderhoud toe, hij wordt gevaarlijk”; “schommel is aan vervanging toe!”; “schommel staat los / gevaarlijk”.

Het resultaat gaat nu naar de gemeente. Zo gauw bekend is wat er gaat gebeuren en wanneer wordt u geïnformeerd.

 

Categorieën
Nieuws Zwerfafval

Opschoon actie Binnenstad – help je mee?

Zaterdag 19 maart is er weer een landelijke opschoondag.
Iedereen kan de handen uit de mouwen steken om onze leefomgeving schoon te maken.
Om 9.15 uur gaat de werkgroep Zwerfafval in de binnenstad van Grave aan de slag en we roepen jou op om mee te helpen.
We starten bij de pomp op de markt. Voor afvalprikkers en vuilniszakken wordt gezorgd.
Rond 12.00 uur sluiten we de ochtend af met koffie/thee en iets lekkers.
We zien je graag!