Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief 2

LOGoInleiding

  • De eerste nieuwsbrief is door velen enthousiast ontvangen. Dat stimuleert natuurlijk en uw bijdragen blijven welkom op info@wijkraadbinnenstadgrave.nl
  • De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd naar iedereen waarvan wij het mailadres hebben en die niet hebben aangegeven dat zij geen prijs stellen op onze mails. De nieuwsbrief wordt ook op de website gezet.
  • Er zijn nog vrij veel mensen die geen internet hebben. Omdat de nieuwsbrief nogal wat links bevat naar andere nieuwsbronnen denken we nog na over een volledig papieren versie.
  • Als u dit leest, maar zelf geen exemplaar heeft ontvangen geef u mailadres dan even door aan info@wijkraadbinnenstadgrav.nl . Een lege mail is al voldoende.
  • Het meest opvallende nieuwtje van maart is de introductie van nextdoor. Daarover meer in deze nieuwsbrief.

Het is nog geen vanzelfsprekendheid dat de wijkraad op de hoogte is van alles wat er in de wijk staat te gebeuren. Hieronder vindt u wat we te weten zijn gekomen.

 

Agenda mei 2016

4 mei 19:30 uur Historisch stadhuis: Dodenherdenking. Voor programma zie HIER

5 mei Bevrijdingsdag. Het enige dat we hierover kunnen melden is dat de dag samenvalt met Hemelvaartsdag en dat wist u waarschijnlijk al.

9 mei 19:30 uur Catharinahof: Openbare informatieavond nieuw subsidiestelsel gemeente Grave. Aan dit nieuwe stelsel is geruime tijd gewerkt en het wordt in de commissievergadering van 10 mei en de raadsvergadering van 24 mei behandeld. Vooral voor verenigingsbestuurders van belang.

Nagekomen bericht. Door enkele raadsleden is meegedeeld dat deze avond niet doorgaat. Een herinnering aan deze avond is echter nog op 25 april ontvangen. Behandeling in de commissie van 10 mei staat wel geagendeerd. De behandeling in de raad zal dus ook wel plaatsvinden. Volgens het betreffende raadsvoorstel heeft communicatie en participatie plaatsgevonden overeenkomstig het communicatieplan en de bijbehorende –matrix. De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Grave is direct betrokken geweest bij dit project. Na vaststelling van de ASV 2017 door uw raad, zal deze overeenkomstig de landelijke voorschriften worden gepubliceerd. Hieruit blijkt niet dat er alsnog een informatieavond of iets dergelijks komt.

10 mei 19:30 uur stadhuis: Openbare vergadering commissie Inwoners en Bestuur. Vanaf 3 mei kunt hier de AGENDA vinden.

11 mei 19:30 uur: Bestuursvergadering wijkraad.  Als u het bestuur ergens op attent wil maken kan dat via info@wijkraadbinnenstadgrave.nl.

17 mei 20:30 uur stadhuis: Openbare vergadering commissie Ruimte. Hier vindt u de AGENDA . Vanwege de relatie met de winkels in de binnenstad is vooral agendapunt 9, detailhandel Wisseveld, voor ons interessant.

23 mei 19:30 uur: gesprek van bestuur wijkraad met college B&W. Voornaamste punt van bespreken is de wijze waarop de wijkraad wordt betrokken bij gemeentelijke projecten.

24 mei 19:30 uur stadhuis: Openbare raadsvergadering. Vanaf 17 mei vindt u via deze link de AGENDA

AED in de Binnenstad

In de Arena heeft u kunnen lezen dat er aan de Elisabethkerk een nieuwe AED is geplaatst. Ook stond in het artikel dat u zich bij de wijkraad kunt aanmelden als vrijwilliger. Het bestuur van de wijkraad heeft van Quadrant, de organisatie die enkele gemeenschapshuizen beheert, hierover een mail ontvangen. Daaruit is niet duidelijk wat precies de rol van de wijkraad is. Vooralsnog kunnen we aanmeldingen, die natuurlijk welkom zijn, alleen doorgeven aan Quadrant. Natuurlijk zullen we meer informatie over AED’s in de binnenstad en het gebruik ervan op korte termijn publiceren

Leefbaarheidsbudget

De overheid, en dus ook het gemeentebestuur van Grave, wil dat burgers steeds meer worden ingeschakeld. Daar moet natuurlijk iets tegenover staan en dat is vaak financiële ondersteuning. Zo heeft de gemeente nu een budget van € 50.000 beschikbaar voor initiatieven op het gebied van verbetering van de leefbaarheid. Meer informatie vind u HIER

Zwerfafval

In vervolg op de geslaagde opschoondag 19 maart heeft de werkgroep zwerfafval een gesprek gehad met wethouder Joon. Een verslag van dit gesprek vindt u HIER

2 juli opruimactie Zwerfafval Binnenstad

De succesvolle opschoon actie Binnenstad, van 19 maart jl., krijgt een vervolg!
Op zaterdag 2 juli nodigen wij vrijwilligers uit de handen uit de mouwen te steken en zwerfafval te verzamelen.
Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen haar of zijn straatje in de tussentijd schoonveegt zodat we alle tijd hebben om andere plekken van de binnenstad, zoals De Loswal, De Kat en de bushalte voor het gemeentehuis, op te schonen.
2 juli om 9.15 uur verzamelen bij de pomp op de Markt, uurtje aan de slag en dan na gedane arbeid KOFFIE bij de Gouden Leeuw.
Meld je aan via de app Nextdoor of stuur een email naar: ZwerfafvalBinnenstadGrave@hotmail.com
Wij zorgen dan voor de benodigde materialen.

Graag tot 2 juli!

Water in de stad

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief is nog informatie binnengekomen over kwetsbare plaatsen in onze binnenstad. Ook voor de raad is de kwestie nog niet afgedaan. Een concreet projectplan is er nog niet. Het slotwoord uit de vorige nieuwsbrief is dan ook nog steeds van toepassing

Als water bij u af en toe een probleem is geef dat dan door aan info@wijkraadbinnenstadgrave.nl

Groen in de Binnenstad

Al een aantal jaren werken gemeente, centrummanagement en wijkraad samen om de binnenstad van Grave van enig groen te voorzien. Hier en daar een flinke bloempot, bloemenmanden aan de lantaarnpalen en niet te vergeten geveltuintjes.

Bij bloemen en planten is aanbrengen niet genoeg. Ze moeten ook verzorgd worden en daar willen we als bewoners de komende tijd wat meer aandacht aan besteden. Op de website is daarvoor onder werkgroepen en projecten al een aparte pagina (nu nog bijna leeg) ingericht. Er wordt niet veel van u gevraagd. Af en toe samen onderhoud plegen en daarna koffie of zoiets drinken. Heeft u daar wel zin in stuur dan een mailtje naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl .

Voor sommigen is er nog een mogelijkheid: het aanleggen en onderhouden van een zogenaamd geveltuintje. In de binnenstad zijn logischerwijs nog al wat straten zonder voortuinen en dus weinig ruimte voor bloemen en planten. Maar hier en daar is er toch nog wel gelegenheid iets te doen en dat is een geveltuintje. Als u bij een wandeling door Grave goed rond kijkt kunt er al een aantal zien die door aanwonenden op eigen initiatief zijn aangelegd. Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om samen met de wijkraad en de gemeente ook zo’n tuintje aan te leggen. Natuurlijk moet worden voorkomen dat anderen er leterlijk over struikelen. Het kan dus niet overal. Voelt u er wat voor? Geef dat door aan info@wijkraadbinnenstadgrave.nl en er wordt contact opgenomen. Op deze link worden zo snel mogelijk de spelregels gepubliceerd.

Nextdoor

Via de “social media” praat en schrijft iedereen voortdurend met iedereen over alles. Logisch is daarom dat er behoefte is ontstaan aan enige ordening. Zo zijn er groepen van mensen die het een en ander met elkaar gemeen hebben. Dat kan zijn dat ze familie zijn, maar ook dat ze in dezelfde wijk wonen, bijvoorbeeld in de binnenstad van Grave.

Er is een systeem met de fraaie naam Nextdoor. Het bindende element van een groep die met dat systeem werkt is dus “naast de deur”. Dat geldt ook voor ons. Als u zich aansluit bij https://binnenstadgrave.nextdoor.nl kunt u met de medebewoners van de binnenstad communiceren, in principe over alles. Dat kan varieren van de vraag wie een ladder te leen heeft via wie er mee wil rijden naar het strand tot alles wat u zelf mag verzinnen. Om te voorkomen dat ook dat uit de hand gaat lopen moeten er wel wat ordening in worden gebracht. Meer hierover leest u op de website en ook tijdens bijeenkomst op 2 juni wordt er over gesproken.

Bijeenkomst 2 juni 2016 Arsenaal

Het programma voor die avond krijgt steeds meer vorm. Naast een huishoudelijk deel en een toelichting op Nextdoor  is Veiligheid het voornaamste onderwerp. De regionale veilgheidsdienst heeft inmiddels medewerking toegezegd.

Ontwikkeling Wisseveld/Waterlinie. 

  • Nu de Raad van State het verzoek om de omgevingsvergunning op te schorten heeft afgewezen zou met de bouw kunnen worden begonnen. Over de vervanging van de huidige parkeergelegenheid is de wijkraad echter nog niets bekend.
  • Met GBB is goed overleg gaande over de gebiedsvisie. Geprobeerd wordt binnen de verschillende doelstellingen van de diverse partijen toch samen een goed plan te produceren waar geen rechter aan te pas hoeft te komen. Voornaamste voorwaarde daarvoor is en blijft: “op tijd samen aan tafel”

.

Slotwoord

Het is voor deze tweede nieuwsbrief wel weer genoeg. Het bestuur hoort nog steeds graag wat u ook van deze tweede poging vindt. Het adres daarvoor, info@wijkraadbinnenstadgrave.nl kunt u nu wel dromen.

Tot de volgende maal.