Categorieën
Nieuws

Snippergroen Binnenstad

Arnoud v.Gelderweg (2)  Bewonersavond Project Snippergroen – 2 februari 2015

 

 

 

 

 

Aanwezig:

Mevrouw Anja Wormeester (voorgesteld als onafhankelijk gespreksleider)

Wethouder E. Daandels

Tim Arfman – jurist – Bureau Eiffel

Sharon Aaldering – jurist – Bureau Eiffel

Janneke van Oversteeg – jurist – Bureau Eiffel

Björn Derksen – Projectleider – Bureau Eiffel

Jan Dijkstra – Gemeente Grave

Notulist namens betrokken inwoners; H. Kruizinga

Opening door Björn Derksen;

“In het verleden was de gemeente weinig gefocust op de groenstroken. Bovendien is er een generaal pardon geweest voor bepaald gebied. In de hele gemeente Grave zijn er 400 situaties met bewust of onbewust gebruik van groenstroken van de gemeente. Het project is gestart met Velp, Escharen en Gassel. Deze fase is nagenoeg afgerond. Februari 2014 is het project stilgelegd in verband met de verkiezingen en de besluitvorming over het project. September 2014 is het project hervat. Daarbij is de communicatie geïntensiveerd en voor een meer persoonlijke benadering gekozen. De volgende fases zijn gevolgd;

Fase 1: Velp/Escharen

Fase 2: Gassel + een deel Grave

Fase 3a: Eerste brief aan de betrokken bewoners Binnenstad en omgeving.

Fase 3b: Burgemeester Raymakerslaan, Dr. Kanterslaan in het 2e kwartaal 2015

Op 2 februari is Fase 3a van start gegaan, de bewoners van Grave Binnenstad en omgeving die een stukje gemeentegrond in gebruik hebben zijn uitgenodigd voor vanavond.

Wethouder Daandels benadrukt – na de inleiding + voorstellen van de aanwezigen – dat voor dit project een bureau is ingeschakeld op basis van no cure no pay.

 

BomvrijeVragen. De aanwezigen krijgen de gelegenheid vragen te stellen;

*Waarom stond in de krant de oproep met “Fase Binnenstad en omgeving”? Wat verstaat u onder “omgeving”?

Dat is vooral de wijk Binnenstad.

*Maar voor vanavond zijn ook veel inwoners uit andere wijken uitgenodigd?

Duidelijk wordt wel dat er een aantal ‘fouten’ zijn gemaakt bij het versturen van de brieven; bewoners uit andere wijken en huurders zijn uitgenodigd.

*Is naast/behalve een schriftelijke overeenkomst voor het gebruik een mondelinge overeenkomst ook ‘bindend’?

Mondeling kan ook bindend zijn maar is moeilijker aan te tonen/te bewijzen. De bewijslast ligt bij de gebruiker.

*Gelden getuigenverklaringen ook als bewijs voor verjaring?

Het is bewijsmateriaal dat wij zullen ‘meenemen’.

*Is de verjaringstermijn persoonsgebonden; stel dat ik mijn perceel kocht van een eigenaar die al 15 jaar de groenstrook in gebruik had en ik nu pas 5 jaar?

Nee, u kunt op de historie rekenen en de verjaringstermijn is gebonden aan die historie, niet aan de gebruiker, of eigenaar van het perceel grenzend aan de groenstrook.

Snippergroen2 006Werkwijze. Hierna geeft de heer Derksen een uitleg over de werkwijze van de gemeente:

U ontvangt een eerste brief van de gemeente. Daarna volgt een bezoek ter plaatse (indien gewenst). Er zijn 3 mogelijkheden; -aankopen, -verjaring, of u wilt de grond niet meer gebruiken. Na ontvangst van de eerste brief kunt u op aanvraag een gratis luchtfoto van uw perceel van 20 jaar geleden van de gemeente krijgen. De verjaringstermijn is immers 20 jaar of langer. Na 20 jaar kan  eigendom van de gemeente overgaan naar de gebruiker. Mocht iets verjaard blijken, dan bevestigt de gemeente dit per brief via een notaris.

*Koop is alleen mogelijk voor eigenaren ad € 70,= per vierkante meter. Het hele koopproces duurt ongeveer 6 maanden.

*De notaris- en kadasterkosten zijn  voor rekening van de koper (K.K.) Tot ong. 70 vierkante meter bedragen die kosten € 550,=. Daarnaast komt er voor de koper 2% overdrachtsbelasting bij.

Vragen: 

*Maakt het uit of zich kabels of leidingen in de groenstrook bevinden?Gas, water en elektra ligt er toch altijd?

Nee, dit moet de gemeente sowieso altijd overleggen met de exploitant. Als met name de gasleverancier geen toestemming geeft houdt alles op.

*De gemeente weet toch altijd precies waar bekabeling ligt?

Toch moet de gemeente bij elk perceel opnieuw een zgn. Klicmelding doen. De gemeente betaalt die kosten.

*Heeft de gemeente niet van tevoren afspraken gemaakt met commerciële nuts-, kabelexploitanten?

Nee, maar de gemeente weet ongeveer hoe de exploitant zal reageren.

*Is de vierkante meterprijs met of zonder kabels in de strook hoger of lager?

Wethouder Daandels beantwoordt deze vraag met : ‘Nee’.

*Heeft het college hierover nagedacht?

De wethouder: ‘Het college heeft een baas en dat is de gemeenteraad. Deze (LPG/VVD/CDA/TROTS red.) heeft met dit project ingestemd.

*Tot ieders verbazing zijn ook verschillende huurders uitgenodigd/aanwezig in de zaal en de vraag rijst dan ook ; Kunnen huurders ook snippergroen kopen?Dat staat namelijk in de brief die zij ontvingen.

Nee, uitsluitend eigenaren kunnen groenstroken kopen. In dat verband kan Mooiland-Maasland ook groenstroken kopen. Een bestaande huurovereenkomst met een huurder waarbij van gebruik van een groenstrook sprake is, zal worden gerespecteerd door de gemeente.

*Stel, iemand toont aan dat een heg er 20 jaar heeft gestaan en 3 maanden geleden is deze verwijderd, hoe zit het dan met de verjaring?

Zolang de haag/heg er 20 jaar heeft gestaan kan sprake zijn van verjaring. Alhoewel er in de jurisprudentie nauwelijks sprake is van verjaring na 10 jaar, kan het voorkomen dat sprake is van verjaring na 10 jaar. Hierover zal volgende week woensdag aangepaste informatie op de website van de gemeente worden geplaatst. Daarbij kan sprake zijn van; “juridisch of gevoelsmatig te goeder trouw”.

*Wat als mensen geen foto’s meer kunnen achterhalen?En, hoe  zorgvuldig zijn de luchtfoto’s van de gemeente?

Antwoord:  . . . De gemeente zorgt voor luchtfoto’s . . . Hierop zijn de kadastrale grenzen en daarbij significante wijzigingen te zien.

*Waar het de gemeente eigenlijk om gaat is gewoon geld verdienen?U zegt dat zelfs in uw begroting.

De wethouder: “Dat klopt maar we zijn nog aardig want we kunnen ook de grond opeisen/terugvorderen.

*Dat is niet waar; De gemeente treedt in deze op als grondeigenaar en dan moet u voor elk afzonderlijk geval naar de civielrechter.

“U heeft gelijk” aldus de heer Derks.

*Wat als ik een bruikleen-overeenkomst heb?

Dat gaat de gemeente niet openbreken.

*Als er in een gebouw met snippergroen er omheen zowel huurders als kopers wonen, en/of de een wil wel en de ander wil niet kopen?

Allereerst wordt de grond aangeboden aan de eigenaar of de vereniging van eigenaren. Als de Vereniging van eigenaren er onderling niet uitkomt gaan we met de gebruiker(s) praten.

*Kunnen inwoners die al jaren een stuk grond willen kopen dat nu ook doen?(raadslid Bannink)

Ja, dat kan.

*Wat betekent “ontruiming” en kan de gemeente dan bijvoorbeeld ook een oprit naar het pand terugeisen?

De wethouder: “De gemeente(raad) bepaalt uiteindelijk wat er met haar eigen grond zal gebeuren in de toekomst.

*Mensen voelen zich enorm onder druk gezet!

De wethouder: “dan verzoek ik u met de dossiers te komen, laten we met elkaar in gesprek blijven”.

Einde van de plenaire bijeenkomst. De aanwezigen krijgen de gelegenheid om over hun persoonlijke omstandigheden m.b.t. groenstroken te spreken met alle aanwezige medewerkers van bureau Eiffel en de wethouder.

Voor meer informatie kunt u terecht per email: adviespuntsnippergroengrave@gmail.com envia de website  www.gravepolitiek.nl