Categorieën
Nieuws

Vergadering Wijkraad Binnenstad Grave

Vergadering wijkraad Binnenstad Grave op 28 januari 2015

De Wijkraad Binnenstad Grave nodigt alle bewoners van de binnenstad uit om aanwezig te zijn tijdens de openbare vergadering op woensdag 28 januari 2015 in Palazzo, Maasstraat 12 Grave. Aanvang 19.30 uur

AGENDA

1.Opening: 19.30 uur

2.Mededelingen en terugblik; Er is nogal wat gebeurd waarbij de wijkraad soms wel en vaker niet werd betrokken. Er is met regelmaat gebruik gemaakt van spreekrecht meest zonder resultaat. Er is goed en vaak overleg geweest met Centrum Management.

3.Actuele zaken o.a.:

a.Snippergroen;De gemeente is anderhalf jaar geleden gestart met het ‘project snippergroen’. In de dorpen en de wijken is daar veel verzet tegen. Men ervaart het optreden van het gemeentebestuur als respectloos. Huiseigenaren die al vele jaren een stukje grond van de gemeente in gebruik hebben en onderhouden worden op straffe van ontruiming verplicht deze grond te kopen voor € 70 per meter, exclusief kosten. De gemeente wil nu ook de bewoners van de binnenstad gaan aanpakken. De informatie die de gemeente over dit onderwerp geeft is onvolledig en misleidend. In de meeste gevallen is er sprake van verjaring. Om burgers die met snippergroen te maken hebben te helpen, hebben enkele burgers het informatiepunt snippergroen ingesteld. Tijdens de vergadering van de wijkraad zullen wij u daarover informeren.

b.Toren en klokkenspel; Het carillon is bij de bouw van het gemeentehuis van 1971 aan het Hofplein door de burgerij gefinancierd om Grave een nieuw hart te geven. De toren van het nieuwe gemeentehuis was van meet af aan -en mede na 2 besluiten in 2002 en 2009 door de gemeenteraad- mede voor dit carillon bestemd. We mogen aannemen dat destijds zorgvuldig is bekeken waarom dit de beste oplossing was ook tijdens de bouw van Hart van Grave. Er is op eigen initiatief van pastoor R. Aarden een voorstel verzonden naar het college van B & W om het carillon over te nemen, uit te breiden en vervolgens te herplaatsen in de Sint Elisabeth. Daarnaast maakte vrijwel gelijktijdig een wethouder een  opmerking in De Gelderlander of het niet beter zou zijn de Toren alsnog te slopen. Beide zaken zullen veel extra geld kosten.Tijdens de vergadering krijgen voor- en tegenstanders gelegenheid hun visie te geven.

c. Visio; De ontwikkeling van het Visio-terrein

d. Burgerinitiatieven Binnenhof en Ondergrondse opslag afval;Voortgang, afspraken en daadwerkelijke uitvoering en resultaten.

e. N324

f. Breedband; Dooreen extern bureau werd een verzoek gedaan aan wijk- en dorpsraden om breedband aanleg te promoten. Op zich wil de wijkraad meewerken aan de ontwikkelingen. Echter is het vreemd dat een extern bureau ons hiertoe een verzoek deed en niet de gemeente Grave. Keuzes zullen moeten worden gemaakt; waar wordt het smalle budget van de gemeente Grave voor gebruikt;  een volwaardig carillon, en verplaatsen, toren  slopen of glasvezelkabel. Beide lijkt haast onmogelijk.

4. Toekomst Wijkraad Binnenstad;Wat wordt door de bewoners van een wijkraad Binnenstad gevraagd? Omgekeerd; wat kan en moet een wijkraad vragen van een gemeente en hoe moet deze daar mee omgaan? Hoe moet de wijkraad er uitzien? Vertrek voorzitter.

5. Rondvraag

6. Sluiting: 22.00 uur

Wij verzochten het college van burgemeester & wethouders aanwezig te zijn voor de behandeling van de verschillende punten. Inmiddels heeft wethouder A. Henisch toegezegd aanwezig te zullen zijn. Zorg ervoor dat ook u aanwezig bent, niet geschoten is altijd mis, laat uw mening meetellen. 

Stichting Wijkraad Binnenstad Grave, secretariaat: Brugstraat 10A, 5361 GT Grave. KvK. ’s-Hertogenbosch nr. 17212068. Telefoon:06-15104825 Website: www.wijkraadbinnenstadgrave.nl ,email: info@wijkraadbinnenstadgrave.nl