Categorieën
Nieuws

Convenant Wijk- en Dorpsraden

Het College van Grave heeft aan alle wijk- en dorpsraden een convenant voorgelegd om te ondertekenen op 19 april a.s. De Wijkraad Binnenstad heeft besloten dit convenant in de huidige vorm niet te ondertekenen. In het convenant is namelijk grotendeels sprake van de verplichtingen van de wijkraden en in veel mindere zin van de plichten van het gemeentebestuur. In het convenant worden allerlei cruciale zaken helemaal niet behandeld.

Bovendien is de laatste jaren aan vrijwel geen enkel voorstel van vrijwel alle wijkraden geen gehoor gegeven door het college. Op een zebrapad na,is alles overboord gegooid. Wij willen de ogen en de oren van zowel bewoners als het college zijn, maar dan moet er ook geluisterd en ingezien worden. Op 10 april hebben wij in de commissie Inwoners en Bestuur duidelijk gemaakt dat onze Wijkraad het convenant niet zal ondertekenen mits er een aantal belangrijke wijzigingen en aanvullingen in worden vermeld. Andere wijkraden hebben eveneens hiertoe besloten. In het kort enkele punten: Wij willen dat het college zeker eens per jaar onze wijk bezoekt en dan minstens 1,5 uur de burgers de gelegenheid geeft tot vragen stellen. Geen gecombineerd bliksembezoek met een andere wijkraad. Wij willen graag beschreven hebben, welke ambtenaar op welk moment beslist of een verzoek van ons in de prullenbak verdwijnt of als “praatstuk” zal dienen. Wij willen een verklaring dat alle wijk- en dorpsraden vrijheid van spreken en geschrift hebben enz. enz. Wij zijn in afwachting van een antwoord van het College op dit moment, evenals andere wijkraden. Laten we hopen dat overeenstemming kan worden bereikt.