Categorieën
Nieuws

Openbare Wijkraadvergadering 26 september 2012

Tijdens een goed bezochte vergadering werden verschillende punten aangedragen en acties in gang gezet.

*Na een evaluatie over Burendag 2012 werd het nieuwe bestuurslid voorgesteld: Catelijne Adams, 40 jaar, gehuwd en werkende moeder van 2 kinderen. Catelijne heeft er zin in en draaide haar eerste vergadering volop mee! In een volgend artikel zal Catelijne zichzelf nader voorstellen. De Wijkraad is blij met de aanwinst van een jonge vrouw die midden in het leven en haar mannetje staat!

Catelijne Adams

* De technische invulling van het Burgerinitiatief Binnenhof werd besproken en naar verwachting zal het stuk binnen een paar dagen aangeboden worden aan de raad.

* De parkeernota zoals die aangeboden en behandeld is in de raadsvergadering van dinsdag 25 september is door de raad met 11 stemmen tegen en 3 stemmen voor, afgekeurd. Over de diverse punten bestonden bij de verschillende fracties ook uiteenlopende meningen. Kortom, de wethouder mag nog een keer aan het werk. Intussen gaan de problemen gewoon door en daarmee komen we op het volgende punt:
* Fietsen in de binnenstad. Diverse klachten en verzoeken hebben de Wijkraad er o.a. toe gebracht om een verzoek in te dienen bij de gemeente Grave om een aantal fietsenrekken te plaatsen op verschillende plekken. In het iDop is beschreven dat fietsverkeer gestimuleerd wordt en dan wordt het ook tijd dat men z’n vehicel ergens anders kwijt kan dan midden op het trottoir of tegen een zojuist opgeknapte gevel van een historisch pand.
* Dan waren er ook klachten van omwonenden inzake afvalcontainers van bedrijven in de binnenstad. Zowel de ondernemers als bewoners waren er op een positieve manier al over in gesprek en benaderden de Wijkraad in te springen. Hierbij kwam naar voren dat verschillende vergunningen niet klopten of niet waren afgegeven. Ook hierbij zal de Wijkraad assisteren. De gemeente dient elke ondernemer een geschikte plaats aan te wijzen voor het plaatsen van de container(s) die noodgedwongen op gemeentegrond/openbare weg geplaatst moeten worden. Geschikt voor zowel de ondernemer als de bewoners. Niet altijd makkelijk, maar als bewoners en ondernemer het eens zijn…….?
* Nog steeds is er een verkeersknelpunt op de kruising St.Jorisstraat/AchterdeMarstal. Grote bedrijfswagens van bijvoorbeeld Ganzewinkel kunnen met regelmaat niet de straat indraaien door geparkeerde personenauto’s. De Wijkraad vraagt de gemeente een oplossing te zoeken voor in elk geval 1 parkeerplaats.
* Is er al een probleem met fietsen, er is tegenwoordig ook een probleem met scooters. Ook die vinden meestal geen andere plek dan op het trottoir en dan is er letterlijk geen doorkomen aan. Gezien de hele parkeerproblematiek in de Binnenstad is het misschien tijd eens te gaan kijken of de sandwich-reclameborden van ondernemers nog op het rabat kunnen blijven staan. Er staan er wel erg veel in Grave! Mogelijk dat ondernemers hun borden niet willen missen maar misschien kan het op een andere manier. De Wijkraad zal de gemeente en City-Management vragen hier serieus naar te kijken.
* Tijdens de rondvraag is nog besproken dat de uitwisseling van de Boa’s van Grave met Boa’s uit andere plaatsen gewenst blijft! Zowel voor ondernemers als bewoners. Door contractuele hindernissen kunnen/willen/hoeven de Boa’s niet uitgewisseld te worden op dit moment. Eigenlijk is dat niet meer van deze tijd. Maar bovendien, volgens de  (afgekeurde) parkeernota zou er aan extra inkomsten
€ 10.000,= extra zijn voor handhaving van o.a. het parkeerbeleid. Misschien is het mogelijk dat bedrag in te zetten voor het op gezette tijden inzetten van Boa’s uit andere plaatsen? Deze vraag heeft de Wijkraad inmiddels gesteld aan de gemeente.
De volgende vergadering is op 31 oktober in gebouw Katrien om 20.00 uur.
Categorieën
Nieuws

Burendag 2012

Met z’n allen rond nieuwe glijbaan

Zaterdag 22 september was het zover; Na een paar dagen hard werken aan de speeltuin was er tijd voor alle buurtbewoners om samen een gezellige middag te houden. De gemeente Grave leverde een splinternieuwe glijbaan en rubber tegels. Bakkerij D’n Bekker 2 prachtige taarten en Albert Heijn Grave snoepgoed voor de kinderen. Samen met de bijdrage van het Oranjefonds kon het niet meer stuk.

Een echt leuk buurtfeestje voor jong en oud en met blijvende resultaten op gebied van materiaal en relaties. We bedanken het Oranjefonds, Bakkerij D’n Bekker, Albert Heijn en natuurlijk de mannen die het werk hebben verzet hartelijk! Op naar Burendag 2013!
Categorieën
Nieuws

Bestuursfunctie vacant

Tijdens de vergadering van woensdag 29 augustus maakte mevrouw M. Bakers bekend te zullen stoppen met haar werk voor de wijkraad. Marjos heeft zich vanaf de oprichting van de Wijkraad Binnenstad jarenlang met veel energie en het inleveren van veel vrije tijd ingezet voor dit werk. Haar talent om knelpunten op te sporen en kennis van dossiers en achtergronden zullen we heel erg missen. We hopen dat Marjos zich in de toekomst toch blijft inzetten voor de belangen van de burgers van de binnenstad en we bedanken haar voor haar energieke en volledige inzet! Wij vroegen Marjos om een kort afscheidswoord: “Om mij moverende reden wil ik de verdere ontwikkeling van de wijkraad niet in de weg staan. Daarom wil ik mij niet voor een nieuwe termijn in het bestuur van de Wijkraad Binnenstad ter beschikking stellen. Ik heb mij altijd voor 100 % ingezet voor het algehele belang van alle bewoners van de wijk. Als men een mening verkondigt zullen er altijd mensen zijn die het daarmee niet eens zijn. Toch zal ik altijd met plezier terug denken aan datgene dat we samen hebben bereikt, hoe klein het resultaat ook mag zijn. Ik wens het nieuwe bestuur veel wijsheid en succes toe, Marjos Bakers”.

Categorieën
Nieuws

Verslag openbare vergadering 29 augustus 2012

Aanwezig: H. Kruizinga,M. Bakers, P. Bakers, H. Siebers, L. de Vreede, H. Adams en J. Leurs.

Agenda o.a.;  Parkeerbeleid en Bedriegertjes Loswal, het Binnenhof, inrichting omgeving Catharinahof en Hart van Grave, Speeltuin, Bestuursfunctie.

 

*Loswal (Bedroogertjes) Na het bericht van de Gemeente dat de werkzaamheden op de Loswal 22 of 23 augustus zouden starten, bleek dat maandag de 27e te zijn. Het nodige valt nog te zeggen over de “Bedriegertjes”. Wel of niet, wanneer dan wel? Ondanks berichten dat de vergunning er is, blijkt dit niet zo te zijn. Probleem is dat men niet te diep de grond in mag van Rijkswaterstaat, de gemeente had dit kunnen weten. De meningen in Grave zijn verdeeld of de bedriegers er moeten komen, maar over één ding is men het eens: de burger moet alles maar gewoon afwachten cq. over zich heen laten komen en krijgt geen tijdige informatie. De noodzaak om telkens hetzelfde onderwerp aan te moeten roeren lijkt contraproductief te werken.

 

*Tijdelijk Parkeren? Na vragen van de Wijkraad kwam het antwoord dat de Loswal van begin af aan een tijdelijke parkeeroplossing is geweest en in bestemmingsplannen nooit anders is aangewezen. De Gemeente beloofde alternatieve oplossingen vóór dat deze mogelijkheid werd opgeheven. De aangewezen plek aan de Koninginnedijk is geen parkeerplaats maar een braakliggend terrein, dat een moeras wordt bij flinke regen. Bizar is het ook als de Loswal leeg staat te staan en bewoners en bezoekers rondjes moeten blijven rijden in de binnenstad om een plekje te vinden. Vooral na 16.00 uur ’s middags als de Gravenaren van hun werk thuiskomen tot ’s morgens 9 uur is er veel te weinig plaats. Het argument van Gemeentebestuur en -raad om niet meer te parkeren op de Loswal, omdat het een terrein voor evenementen zou zijn en het aanzicht vanaf het water verfraaid moet worden,  is zo slecht nog niet. Grave ligt uniek aan de Maas, een schitterend uitzicht dat benut moet worden. Maar van de 365 dagen per jaar zijn er maar een paar gereserveerd voor een evenement hier en daar, en ’s nachts kijkt geen mens vanaf het water hoe de Loswal erbij ligt. De Wijkraad heeft ook gevraagd om veel meer goede fietsenstallingen en een goede toegang/bestrating van de Loswal naar boven op de kade voor gehandicapten. De passagiers van de Henri Dunant willen ook graag het historische centrum van Grave zien immers.

*De opknap van het Binnenhof zorgt ook voor verdeelde meningen. De uitkomst van de handtekeningen-aktie voor twee verschillende meningen is als volgt: voorstel A: vervanging van de bomen en de muur op zithoogte: 39 handtekeningen en voorstel B; Behoud van de huidige bomen en de muur op de huidige hoogte laten: 204 handtekeningen. Dit lijkt overduidelijk. Maar nog steeds druppelen er bij de Wijkraad allerlei alternatieve ideeën binnen, de helft van de bomen vervangen, de muur helemaal verwijderen en allerlei combinaties daarvan. In elk geval is duidelijk dat het Binnenhof een belangrijk onderwerp is voor de meeste bewoners van de binnenstad en zelfs uit de andere wijken. Een pittoresk, fotogeniek plekje, voor bezoekers en bewoners, goede “verstopte”parkeerruimte etc. Binnenkort gaat dit burgerinitiatief samen met het burgerinitiatief ondergrondse containers naar de Gemeenteraad. We hopen dat de gemeenteraad de mening van de burger niet negeert en naast zich neerlegt. Het is de taak van elk raadslid de belangen van elke burger door wie hij/zij gekozen is te dragen, hoe klein of groot ook. Het is toch wel duidelijk dat de burger betrokken is en echt mee wil beslissen, dit mag niet genegeerd worden.In het Burgerjaarverslag 2011, Hoofdstuk 2 Participatie schrijft onze burgemeester: “. . .ik vind het dan ook jammer dat er in 2011 geen Burgerinitiatief is ingediend. .. …ik nodig u echt uit om van deze mogelijkheid gebruik te maken”einde citaat. Wij zullen de burgemeester op haar wenken bedienen en hopen dan ook dat het resultaat naar de wens van de burger uitpakt.

*Uitwisselen van de BOA’s land van Cuijk. Het leek zo’n goed idee; uitwisseling van BOA’s uit/naar de omgeving. Niet mogelijk gebleken doordat in contracten met de BOA’s is bepaald dat men uitsluitend in Grave werkt. Niet meer van deze tijd als Grave op allerlei terreinen gaat samenwerken in het Land van Cuijk. Wie blokkeert de zaak is de vraag, contracten kunnen aangepast worden met wederzijdse samenwerking immers. Jammer, “vreemde ogen dwingen” luidt het spreekwoord en een groot deel van de bewoners wil deze uitwisseling graag.

*Bestuursfuncties vacant/Verkiezingen. Mevrouw Bakers deelt mee niet langer beschikbaar te zijn voor de Wijkraad Binnenstad. Op de site vindt u hierover meer informatie.

*De enige speeltuin die de binnenstad rijk is (aan de St. Jorisstraat) wordt opgeknapt. Na een tip van Sara Benedictus (Coördinator Gemeente-Wijkraden), diende de Wijkraad bij het Oranjefonds een verzoek in voor een bijdrage voor Burendag 2012, dit werd goedgekeurd. Een wens van de bewoners was rubberen tegels rondom speeltoestellen te plaatsen en de  gemeente besloot spontaan dan tevens een nieuwe glijbaan te plaatsen en te assisteren met extra materialen en wat mankracht. Samenwerking zonder al te ingewikkelde procedures kan dus gelukkig!

*De terreininrichting van de omgeving van Hart van Grave en Catharinahof is aan de orde. Inmiddels is bekend geworden dat de winkels reeds op 12 december in gebruik worden genomen. Eigenlijk hadden de beslissingen over de inrichting van de stad al genomen moeten zijn!! Het moet op zijn minst toch wel bekend zijn hoe de stad er uit gaat zien? Het is enorm dringend dat burgers en ondernemers in de binnenstad op zeer korte termijn bij de voorbereidingen worden betrokken. Ervaring met de voorbereiding door de ontwikkelaar heeft geleerd dat een vroegtijdig inschakelen van direct betrokkenen een beter plan oplevert en ook tijdsverlies in procedures voorkomt. In het geval van zowel Hart van Grave als Catharinahof zijn er op zeer korte termijn zeer dringende maatregelen te nemen, trottoir leggen en aanpassen, verkeerssituaties aanpassen etc. etc. Dit kan niet langer wachten en de gemeente dient op zeer korte termijn burger en ondernemer uit te nodigen voor overleg. De Wijkraad zal een verzoek indienen. De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering: woensdag 26 september 20.00 uur in Katrien.