Categorieën
Nieuws

Binnenstad schittert door afwezigheid

Binnenstad schittert door afwezigheid  –  Ben Bongaards

Donderdag, 22 augustus was het, in gemeenschapshuis Katrien, openbare vergadering van de Wijkraad Binnenstad Grave. De opkomst was triest, buiten de raadsleden en andere ‘officials’ iets meer dan een handvol mensen. Bedroevend als je je realiseert hoe ontevreden de Gravenaren, met name in de ‘binnenstad’, zijn over hun gemeente. Het gaat dan over het onderhoud van de straten en pleinen, de gevaarlijke situatie op sommige stukken trottoir waar mensen bijna de nek breken over het gladde graniet. Het gaat over onze gemeente die, afgaande op wat er wel en niet gebeurt, lak lijkt te hebben aan wat burgers vinden en willen. Die haar beloftes in de regel niet of slecht nakomt.

De organisatie was houtje-touwtje. Dat lag niet aan de wijkraad. Ons gemeentebestuur had afspraken gemaakt over het tijdstip maar bleek die in haar spreekwoordelijke ‘voortvarendheid’ in een aantal verschillende versies geregeld te hebben. Bekend van onze raadsagenda’s waarvan doorgaans ook drie tot vier variaties tegelijk circuleren en waar bovendien naar believen agendapunten uit weggestreept worden, omdat dat op een of andere manier opportuun is voor ons bestuur. Doorgaans ligt die opportuniteit in het gegeven dat een agendapunt nog niet voldragen is, niet voldoende voorbereid dus.

Het gemeentebestuur was niet op sterkte zoals met de wijkraad afgesproken en het roept  vragen op dat de ene wethouder zegt niet te weten waarom zijn collega afwezig is. Er werden vooral vragen gesteld. Over de ondergrondse opslag van afval om te beginnen. Dat is een punt dat een jaar of wat geleden ook al eens aan de orde geweest is maar nooit echt opgepikt lijkt door het gemeentebestuur in de zin van actie die daarop hoort te volgen. Geen onbekend verschijnsel in Grave; veel dingen gebeuren er niet omdat ze niet betaald kunnen worden; andere omdat ze om alle denkbare en onbedenkbare redenen op de lange baan geraken. Wij Gravenaren zijn langzaamaan vertrouwd geraakt met de smoezencatalogus en denken het onze van. Wethouder Daandels is de zaak van de ondergrondse vuilopslag aan het bestuderen en uit wat hij wist te melden, leidde ik af dat zijn studie nog in de verkennende fase verkeert. Cuijk en Wijchen hebben er goede ervaringen mee maar het is een duur systeem. Misschien, zo suggereerde  centrummanager, Nico Schouten, is het goed om de neringdoenden erbij te betrekken. Dat kan de kosten drukken en tegelijk raken we dan verlost van de containers op alle mogelijke en onmogelijke plekken in de stad en van de talloze vuilverwerkers die dagelijks in de stad rondcrossen om ze te ledigen. (Zo’n geweldige vrucht van de marktwerking…)

Het slechte onderhoud van onze leefomgeving kwam ook ter sprake en dan met name in ’t Wisseveld. Bewoners aan de rand van dat gebied worden er moedeloos van om altijd tegen rotzooi aan te kijken. De trottoirs die in rap tempo in een jungle verkeren, kwamen niet echt aan de orde. Wel De Kat die een maand of anderhalf geleden prachtig was en meteen daarna weer prijsgegeven lijkt aan de verloedering. De hangjeugd doet daar geen goed aan maar dan zeg je eigenlijk: het gebrek aan handhaving en begeleiding. De rest doet de natuur. Een plensbui op de ingezaaide hellingen en onkruid dat alle ruimte krijgt ten koste van het ingezaaide gras. We werden gerust gesteld met de mededeling dat de oplevering nog moet komen, dus met andere woorden dat de tuinaanleggers  het in orde moeten maken voor ze hun geld beuren. Klinkt niet erg plausibel maar wie ben ik?

Ook de verhuizing van Maaszicht naar Catharinahof en de daarna volgende tijdelijke huisvesting van de bewoners van de verzorgingshuizen van Herpen en Berghem in Maaszicht kwam ter sprake. Vooral de veiligheid is daar voorwerp van ernstige kopzorg. Volgens ons gemeentebestuur is deze zaak echter nog lang niet beslist en weegt vooral die veiligheid een rol bij de beslissing daarover.

Het werd een wat katterige avond waar de wethouder vaak zijn toevlucht moest nemen tot algemeenheden en verontschuldigingen. De indringende vragen over de communicatie met en vanuit het stadhuis bracht de wethouder er toe vast te stellen dat die ‘optimaler’ kan. (Wat taalkundig onzin is want ‘optimaal’ is een overtreffende trap en hoger kan dus niet.) Het was een variatie op het thema dat al jaren speelt maar dat pas opgelost kan worden wanneer alle koninkrijkjes in het stadhuis echt gedwongen worden de loopgravenoorlogjes te beëindigen.

Ik vond het jammer dat onze burgemeester in deze bijeenkomst vooral ontevreden en sikkeneurige mensen aantrof, Hopelijk verdient hij beter. Zijn bestuurlijke intuïtie hielp hem soms wat vragen terug te spelen naar de eigen verantwoordelijkheid van de mensen. Dat kan in z’n algemeenheid geen kwaad, maar als je, zoals in onze stad, ontmoedigd raakt door het slabakken van de gemeente, worden dat al snel doorzichtige jij-bakken. Hoe het ook zij; het werd hogelijk gewaardeerd dat Lex Roolvink in een paar maanden al een vertrouwd gezicht geworden is in de stad. Een verademing, aangezien ons stadhuis al jaren een eiland van vervreemding is. Geen woord Graafs, letterlijk en figuurlijk.

Iets heel curieus was de subsidie die de wijkraad ontvangen had om de burgers te leren omgaan, communiceren, met onze overheid. Dat geld had beter binnen het gemeentehuis ingezet kunnen worden, zij het dat er een veelvoud nodig zal zijn van de 600 euro om daar wat zoden aan de dijk te zetten. ‘Zoden aan De Kat’, misschien?.

‘Zonde van de tijd’ was het niet maar ik begrijp wel waarom veel Gravenaren met geen stok naar zo’n avond te krijgen zijn. Zo ben ik met geen stok naar een gemeenteraadsvergadering te jagen. Als ik me wil ergeren, zijn er oneindig veel kwalitatief superieure mogelijkheden. En interessant is het alleen in het negatieve. Politiek is hier verworden tot een aanhoudend dieptepunt waar zelfs goede en gemotiveerde politici er niet meer in slagen om het tij te keren. Doodzonde! Grave verdient beter. De wijkraad verdient beter.

Mevrouw Hester Kruisinga deed haar best om de vergadering in goede banen te leiden. Dat dat weinig opleverde, valt zeker haar niet te verwijten. Petje af, dat ze het blijft volhouden! Als vertegenwoordiger van de wijk zit ze in een positie van roepende in de woestijn en je voelt aan je water dat de gemeente haar en de wijkraad niet echt serieus neemt. Eigenlijk een belachelijke situatie. ‘O tempora o mores’ zei Cicero al over zijn moderne tijd. Die ligt, zeker gevoelsmatig, even ver achter ons als die van een goed bestuurd Grave. (Vertaald: ‘O tijden, o zeden.’) Onze gemeente vindt wijkraden mooi en aardig om mee te koketteren maar is niet genegen ze serieus te nemen. Uiteindelijk heeft ze zelf de wijsheid in pacht, in haar eigen ogen dan toch…

Categorieën
Nieuws

Rust weergekeerd

Bewoners zijn terug op de dijk

De rust is weergekeerd op het ‘Ballonnenveld’ aan de Jan van Cuijk dijk. Alle ballonnen zijn al lang verdwenen. De paarden zijn intussen teruggekomen. Met gezinsuitbreiding,een prachtig plaatje. Dat hebben we ook in Grave.

 

 

 

 

 

Categorieën
Nieuws

‘Drempels’

Vanmorgen ontvingen wij van onze Centrummanager Nico Schouten een kopie van een notitie over allerlei situaties in de binnenstad van Grave die erg belemmerend werken voor mensen met een visuele of andere lichamelijke beperking. Nico maakte hiervoor een rondgang door de binnenstad met verschillende voor ons bekende Gravenaren; Ralph Habets, Meinte Yma, Rinus Rijk, Karin Peters en Ronald v.d. Schoot. Gezamenlijk is ter plekke bekeken welke moeilijkheden opduiken voor mensen met een lichamelijke beperking. Natuurlijk ook meteen de oplossingen aangedragen, in dat laatste is Nico zeer ervaren en bedreven.

Nico Schouten

Meteen de koe bij de hoorns vatten en naar het stadhuis ermee. Vorig jaar maakte de Wijkraad Binnenstad eenzelfde soort ronde met in elk geval Ralph Habets, ook hiervan is verslag gedaan. Nadien zijn extra fietsenrekken aangevraagd, is net als nu gewezen op trottoirs die bedroevend slecht zijn of waar rolstoelers niet eens op kunnen rijden. De Wijkraad diende ook kort geleden een verzoek in om de spekgladde grijze tegels in de binnenstad te kogelstralen om ze zo op te ruwen. We ontvingen niet eens een ontvangstbevestiging. Extra fietsenrekken zijn afgewezen. Tijdens het collegebezoek donderdag jl. vroeg Nico Schouten aandacht voor al deze ‘drempels’ in de binnenstad. De wethouder werd er ten eerste niet blij van en ik herinnerde mij een opmerking van Leo de Vreede in zijn weblog: “ . . .net als voor je kinderen een peperdure viool of vleugel kopen en dan zeggen; nu zijn de centen op, er is geen geld meer voor muzieklessen.” Ik wijs de wethouder op deze opmerking want de Loswal, de Kat, Hart van Grave, prachtig wordt het. Is wel handig als bewoners en bezoekers hun enkels niet breken op de stoep of onder een auto komen omdat ze noodgedwongen op straat moeten lopen. Dat valt niet meer onder gewoon onderhoud, maar onder achterstallig onderhoud. Dan hebben we het nog niet eens over een rolstoelvriendelijke stad. Ondanks onze frustratie over het uitblijven van maatregelen tot nu toe, hoop ik vurig dat onze centrum manager meer succes heeft dan de wijkraad. Als er iemand oplossingsgericht bezig is, is het Nico Schouten. Wij staan als wijkraad voor de bewoners ronduit achter deze notitie van de centrum manager en de wijze waarop hij de zaken voortvarend aanpakt. Er wordt weer aan gewerkt dus.

Categorieën
Nieuws

iDop stad Grave, collegebezoek

iDop staat voor integraal Dorpsontwikkelingsprogramma. Inwoners vragen zich af  “Hoe ziet mijn dorps- stadskern er in de toekomst uit om er goed te kunnen wonen en werken?” Integraal betekent: breed kijkend binnen de gemeente worden wonen, werken, verkeer, verenigingsleven, recreatie en toerisme, zorg, veiligheid, cultuur etc. in hun samenhang bekeken. De hoofddoelstelling van een iDop is behoud en verbetering van de leefbaarheid van een kern. Dit ongeacht of Grave zelfstandig blijft als gemeente of zal fuseren. In dit laatste geval zullen ook de iDop’s als leidraad moeten worden gebruikt. Dit jaar is inmiddels veel gebeurd in Grave op gebied van het iDop van de stad. Werken: de Scheerswerf Grave is tot ons verdriet failliet en dat kostte 60 man hun baan. Toerisme: de ark Margriet zit de wind na 25 jaar nog steeds verschrikkelijk tegen. Daarentegen hebben individuele ondernemers eigen initiatieven genomen zoals Kaffee+ op de Markt.

Eigenaar Don Vleesenbeek ontwierp en leverde recent een nieuwe toeristische folder. Wonen: Hart van Grave is gereed maar kan niet opgeleverd worden door een faillissement, de binnenstad blijft een rommel en bewoners en ondernemers hebben er last van, het Wisseveld blijft een enorme verliespost en door de recessie komt van plan Prinsenstal waarschijnlijk voorlopig ook niets. Maar Catharinahof is vrijwel gereed en de bewoners van Maaszicht kunnen al snel hun nieuwe appartementen betrekken. Cultuur/erfgoed: de Kat en de Loswal zijn schitterend opgeknapt, een geweldige verbetering voor zowel toerist als bewoner. Verenigingsleven: het MultiFunctioneelCentrum van Catharinahof kan binnenkort gebruikt worden. Nog niet bekend  is welke verenigingen en groeperingen zich hebben opgegeven hiervoor. Een nieuw onderkomen voor De Stuw in de Jachthaven. Grote stappen dus die gezet zijn in een betrekkelijk kleine gemeente. Er moet nog meer gebeuren volgens het iDop, vooral kleine stappen, zoals het vernieuwen van de trottoirs, extra fietsenrekken, groenvoorziening etc. De gemeente is in de meeste punten de kartrekker maar een iDop kenmerkt zich ook door betrokkenheid bij de uitvoering van de inwoners. Vooral voor de zeer compacte binnenstad is het in het kader van veiligheid en milieu, regelgeving van Rijkswaterstaat en de vele historische panden vaak nodig dat het geheel van een project in handen is en blijft van de gemeente. Toch is het van belang dat bewoners betrokken blijven ook al kan of mag niet alles uitgevoerd worden. Blijf dus uw vragen stellen, kritiek leveren, of ideeën aandragen. Mede om die reden roepen wij alle bewoners van de binnenstad op, donderdag 22 augustus om 20.30 uur naar gebouw Katrien te komen. Ontmoet daar het college van burgemeester en wethouders, stel uw vragen, geef uw ideeën aan het college mee! Op de gemeentelijke website vindt u -naarmate de iDop’s vorderen- documenten zoals gespreksverslagen, rapportages en uitvoeringsplannen. Voor de laatste stand van zaken kunt u via de website van de gemeente de uitvoering van de iDop Grave, versie: iDop Grave augustus 2013  lezen. Heeft u vragen mail of bel ons gerust en graag tot donderdag 22 augustus 2013, 20.30 uur in gebouw Katrien.

Categorieën
Nieuws

Te land, te water en in de lucht

 Te land, te water en in de lucht . .  De stad Grave stond bol van de activiteiten op 16, 17 en 18 augustus; te land, te water en in de lucht. Avondvierdaagse, Waterfestival en het Ballonnenfestival. Teveel om in het wilde weg plaatjes te schieten voor de website. Dit jaar dan ook de nadruk op de vrijwilligers. Ook in voorgaande publicaties elders op deze website vindt u de foto’s zonder al teveel commentaar. Dat doen we hier dan; Zonder al deze mensen die zich belangeloos hebben ingezet, sommigen zelfs drie dagen lang, was dit nooit mogelijk geweest. Een prachtige afsluiting van het zomerseizoen. Het slot was het Waterfestival en als wijkraad waren we uitgenodigd door Frans van Steen en Albertine Arts (tevens eigenaren van de ark Margriet) om mee te varen met varend erfgoed ‘De Weurtje’ tijdens de dropping van de zwemmers. Nog meer schepen waren er van de Vereniging “Sociëteit Olie & Stoom”, een enthousiaste groep mensen uit Cuijk en naaste omgeving, allen eigenaren van authentieke, historische bedrijfsvaartuigen. Die middag zagen we Frans nog talloze malen belangeloos met passagiers een tochtje maken. We bedanken ook alle overige vrijwilligers, de Brandweer, gemeentewerkers (de hele stad is alweer schoon), de gehele organisatie en iedereen die we hier niet met name hebben genoemd.  Er is hard gewerkt is en het is enorm gewaardeerd. (In de twee voorgaande artikelen vindt u het Ballonnenfestival en de Avondvierdaagse.) Onderstaand hier de foto’s van het Waterfestival. Wijkraad Binnenstad Grave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jongste deelnemers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te water !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour Grave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 'Weurtje' weer thuis