Categorieën
Nieuws

Groen Grave

Groen Grave’, een project om de oude binnenstad van meer groen en natuur voorzien. Na vragen van inwoners van de Binnenstad en gesprekken met het Centrummanagement, ondernemersvereniging Graveon, Wijkraad Binnenstad Grave en de gemeente Grave blijkt dat de kwaliteit van het groen in de oude kern van de wijk Binnenstad in de beleving te wensen overlaat.

Wonen en werken – In de binnenstad wonen én werken dagelijks veel mensen. Uit allerlei onderzoeken weten we al langer dat mensen gezonder zijn naarmate de leefomgeving groener is. Groen is méér dan een luxe product en bewoners voelen zich meestal veiliger en prettiger bij een goede dosering bloemen, planten en bomen in een bijna geheel ‘versteende’ binnenstad. Een beplanting in de ‘oude’ stad trekt bovendien vogels en insecten, bijen en vlinders aan. Tegenwoordig kan de stad door de biodiversiteit voor veel organismen zelfs aantrekkelijker worden dan het platteland.

Maar veel Gemeenten trekken zich -door geldgebrek- noodgedwongen de laatste 10 jaar meer en meer terug als deelnemer in de openbare groenvoorziening. Een belangrijke voorwaarde voor een mooie wijk en buurt is dan ook dat bewoners, eigenaren en ondernemers zelf ook actief zaken oppakken. Het is uw buurt, uw straat en uw ondernemerscentrum. Enkele zgn. Groene Klussendagen per jaar, waarbij ontmoeten, betrokkenheid en saamhorigheid centraal staan kunnen onderdeel worden van het project.

Samenwerking – Het project heeft de meeste kans van slagen als alle partijen samenwerken, bewoners,  ondernemers en gemeente. De centrumondernemers die participeren zien het belang van meer groen en willen hierin investeren. De bewoners (Wijkraad Binnenstad Grave) zien ook kansen om hun directe omgeving te verbeteren.  Onderhoud en verzorging van het groen zal meer en meer ‘gedeeld’ moeten worden. Centrum Management en de Wijkraad Binnenstad deden de gemeente inmiddels een concreet voorstel waarbij investering en onderhoud gedeeld kan worden met de meewerkende partijen. De tijd van met de handen op schoot toe te kijken is min of meer voorbij. Zorg om en voor uw eigen straat/buurt. Mogelijk kan ook samenwerking worden gezocht met bijvoorbeeld IVN, ZLTO of andere organisaties. Centrum Management en Wijkraad Binnenstad spraken op 26 februari jl. alvast met een vertegenwoordiger van het Platform voor mensen met een functiebeperking. Het weegt voor ons zwaar dat Grave als ‘Zorggemeente’ onze binnenstad ook voor ouderen en mensen met een functiebeperking toegankelijk(er) en aantrekkelijk(er) maakt. Op 2 april presenteren wij het project in de vergadering van het platform en op 14 april wordt een gezamenlijke ‘wandeling’door de stad gemaakt om de mogelijkheden nogmaals te toetsen.

Een kern met pit – In het kader van ‘Groen Grave’ is ons plan op 18 januari 2014 door de Wijkraad Binnenstad Grave aangemeld bij Kern met pit Dit is een jaarlijkse wedstrijd waarbij bewonersgroepen kans maken op een bedrag van minimaal 1000 euro om de leefomgeving te verbeteren.

Mits eind november 2014 het project voor de oude kern van de wijk Binnenstad is afgerond maken we zelfs kans op een nog grotere bijdrage! Marion Vermeulen (‘De Buitenkamer’) heeft ons ondersteund bij de presentatie van het plan bij ‘Kern met Pit’ (website Kern met Pit) en blijft ons gaande het project adviseren  Het project ‘Groen Grave’ past ook binnen het iDop van de wijk Binnenstad; met het verbeteren van de leefomgeving als uitgangspunt. Het plan is onderverdeeld in verschillende zones:

Winkelstraten – Het plan is om bij de ongeveer honderd ondernemers in de winkelstraten bloempotten te plaatsen. De beplanting van deze potten zou ongeveer drie tot vier keer per jaar vervangen kunnen worden. Bij de ingangen van het ‘winkelcarré’ zouden acht grote potten met beplanting geplaatst kunnen worden (vervanging huidige verouderde potten). Daarnaast komen bij de kerk twee grote potten met struikachtige bomen en onderbeplanting. Tijdens feestdagen kunnen er speciale stekers tussen de beplanting gezet worden.

Woonstraten – In de woonstraten direct om de oude kern zijn op termijn eveneens bloempotten gepland. Daarbij is er hier en daar ook ruimte om zgn. ‘geveltuinen’ aan te leggen.

voorbeeld geveltuin

In deze geveltuinen is ruimte voor een andersoortige beplanting. Vooral hier is aandacht voor biodiversiteit te vertalen naar de praktijk. Overigens hebben wij ook vast gekeken naar de speeltuintjes (Oranje-Bastion) en ook hier kan veel gedaan worden met betrekkelijk weinig middelen en met de inzet van omwonenden.

Toekomst – In de toekomst zullen andere omliggende straten  in de binnenstad onder de loep worden genomen in overleg met de bewoners/eigenaren. Uiteindelijk kunnen zelfs de Loswal en Bekaf wellicht in het project worden betrokken.

Op dit moment is alleen het wachten nog op de definitieve goedkeuring (en toekenning van een participerend budget) van de gemeente Grave zodat we van start kunnen gaan. Dat zou zo snel mogelijk moeten gebeuren, het voorjaar staat voor de deur en bovendien moet het project vóór 1 december 2014 wel goed op poten staan als we kans willen maken op de extra bijdrage van ‘Kern met Pit’

© Wijkraad Binnenstad Grave

Categorieën
Nieuws

Communicatie met wijkraden?

Tekst spreekrecht; Tijdens de openbare raadsvergadering op 18 februari evalueert en beoordeelt de raad het parkeerbeleidsplan 2010-2014 én wordt o.a. een besluit genomen over de camperplaatsen. De evaluatienota geeft een overzicht met cijfers en tabellen van wat gerealiseerd is en wat niet.  De parkeerplaatsen voor auto’s hadden prioriteit maar in 2013 werd weinig tot geen  aandacht geschonken aan de veiligheid van fietsers en voetgangers en de parkeerplaatsen voor fietsen. De Wijkraad Binnenstad doet bij deze een beroep op het college en de raad ernst en haast te maken met de broodnodige voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Ik geef u wat voorbeelden:

1.In plaats van bloemen en planten, het noodzakelijk groen, groeien sluipenderwijs in de binnenstad  steeds meer sandwichborden op het rabat en/of de trottoirs.

2.Het aantal reclamevaandels/vlaggen die fietsers vooral het zicht hier en daar ontnemen schieten als paddenstoelen uit de grond.

3.Het tekort aan fietsenrekken en de weigering van de gemeente op een schriftelijke verzoek van de wijkraad Binnenstad om enkele fietsenrekken te plaatsen (ik citeer de gemeente; “. . .er zijn voldoende fietsenrekken,  en zo niet dan kunt u de fiets op de stoep of tegen de gevel plaatsen”.) Voorzitter, dit is natuurlijk precies wat de wijkraad niet wil! En het ‘Platform voor mensen met een functiebeperking’ ook beslist niet!

4.De gevaarlijke situaties die zijn gemeld bij de gemeente door fietsende Gravenaren (geen toeristen dus) die bijna van de sokken zijn gereden in de Klinkerstraat.

5.Parkeermogelijkheden voor een groeiend aantal scooters, scootmobiels en rollators. Voor ons bewoners, is het de hoogste tijd deze problemen serieus te gaan aanpakken. Grave als “Zorggemeente?” Probeer eerst onze trottoirs eens uit met een rollator of een rolstoel of een stok voor mensen met een visuele beperking. Waarom dit hier en nu naar voren brengen als wijkraad; Ten aanzien van agendapunt 14; Camperplaatsen, zien we de bui bijvoorbeeld ook weer hangen op het moment dat onze gasten op de parkeerplaats hun BBQ gaan ontsteken tot diep in de nacht. Bovendien;

Er is een ander zo mogelijk nog belangrijker onderdeel van de evaluatienota dat onvoldoende aandacht krijgt: Communicatie. In paragraaf 2.7.4. worden een aantal verontschuldigende opmerkingen daarover gemaakt. Het voornemen in de beleidsnota was een integraal communicatieplan tot stand te brengen. Daaraan is beslist onvoldoende  uitvoering gegeven. “Werkendeweg” – zo staat in de evaluatienota-  is dit opgepakt. De gevolgen daarvan hebt u meerdere keren kunnen zien en ik noem ; 1.de besluitvorming rond de Mariakapel, 2. de Ijsbaan en 3. de Stadhouderslaan. Het zou overigens niet misstaan hebben als de evaluatie daarover –zoals bij andere onderdelen- wat uitvoeriger, concreter zou zijn geweest. De Wijkraad ziet nu weer exact eenzelfde commotie rond het project snippergroen.  Weer is de Wijkraad niet geïnformeerd, vooraf noch gaande het traject tot nu toe. Het consulteren van een wijk- of dorpsraad komt op ons zelfs futuristisch over. De commotie over het snippergroen die is ontstaan op 61 van de 670 adressen in de wijk Binnenstad, heeft  deels  weer als achtergrond: onvoldoende informatie en communicatie tussen gemeente en wijkraad en de burger.  Wat wil je als je burgers aantast in hun fysieke omgeving en een flinke greep doet in hun portemonnee.  Evenals 4 jaar geleden, lees ik wederom  in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s van de fracties de intentie om wijk- en dorpsraden meer te betrekken in zaken die de burger rechtstreeks aangaan. Meer Wijk- en dorpsgericht werken beweren de fracties, zeker met het oog op de toekomst.  In de praktijk is er onvoldoende van terechtgekomen. Maar verwijten over en weer zijn niet constructief. Hoe gaan we er nu voor zorgen dat wijk- en dorpsraden echt worden betrokken bij de vroege voorbereidingen van besluiten (zoals bijvoorbeeld inzake fietsbeleid en verkeersveiligheid) die door de  raad genomen moeten worden?

In de standaardprocedures en teksten inzake raadsvoorstellen en college- en raadsbesluiten die de burger rechtstreeks betreffen zou een “paragraaf overleg met Wijk- en Dorpsraden” moeten voorkomen.  In die paragraaf zou het verslag kunnen worden opgenomen van dit gepleegde overleg. En, een onderbouwd standpunt van de Wijk- of Dorpsraad. Als het college van burgemeester en wethouders dit verslag niet willen/kunnen produceren zou de raad de kwestie niet moeten behandelen. Parkeerbeleid, Verkeersveiligheid, fietsbeleid, het POET, Snippergroen en in de toekomst Snipperblauw??????, Herinrichting Binnenstad, Groene Binnenstad, Speeltuintjes, Camperplaatsen, Wijkraden, Dorpsraden, Platform voor mensen met een functiebeperking, Centrum management enz. enz.

Wanneer gaan de huidige en toekomstige raad en college hun beloften ten aanzien van wijk- en dorpsraden structureel en controleerbaar omzetten in daden? Te beginnen vandaag en . . . . . wij wachten op de uitnodiging van de fracties om het Integrale Communicatieplan gezamenlijk te ontwerpen. Grave, 18 februari 2014 © Hester Kruizinga – Wijkraad Binnenstad Grave

Categorieën
Nieuws

Maasdriehoek niet ontvangen?

Donderdag 13 februari 2014; Ook deze week geen Maasdriehoek in de brievenbussen van de wijk Binnenstad, ondanks een brief aan het college. Tussen de reacties/klachten van bewoners zat ook een aardig gedichtje;

In deze zuinige tijden

wordt menige krant na toiletbezoek

gebruikt en wel aan beide zijden,

behalve de Maasdriehoek

                                                                want die geeft zwarte strepen in je onderbroek

Omdat veel bewoners van -in elk geval- de wijk Binnenstad nu al wekenlang de krant de Maasdriehoek niet ontvangen stuurden wij een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Een banale gang van zaken en een laatste smeekbede omdat de Maasdriehoek ondanks de vele klachten helemaal nergens op reageert en wij verstoken blijven van o.a. de gemeentelijke informatiepagina’s.

Betreft: Bezorging De Maasdriehoek-Gemeentelijke Informatiepagina’s

Geacht College,

Helaas moeten wij uw aandacht vragen voor het volgende;

Al sinds meerdere weken ontvangt een groot deel van (in elk geval) de bewoners van de wijk Binnenstad Grave niet meer de Maasdriehoek.

Ondanks een groot aantal doorgegeven klachten aan de betreffende afdeling van de Maasdriehoek door bewoners en tevens meermaals door de Wijkraad Binnenstad, ontvingen wij ook deze week wederom geen Maasdriehoek en dus ook niet de Gemeentelijke Informatiepagina’s.

Omdat A. de Maasdriehoek ondanks onze herhaalde verzoeken het probleem niet oplost en B. uw college uiteindelijk verantwoordelijk is voor een juiste en tijdige informering van alle burgers van Grave inzake bijvoorbeeld de mogelijkheden om bezwaar in te dienen, agenda’s van vergaderingen enz. enz. verzoeken wij u zo spoedig mogelijk actie te ondernemen.

Met vriendelijke groet,

© H. Kruizinga – Wijkraad Binnenstad Grave

Categorieën
Nieuws

Operation Market Garden

De herdenking van deze veldslag die begon rond 17 september 1944 zal ook Grave niet onberoerd laten. Naast de Gravenaren zullen hopelijk ook de vele bezoekers een mooie dag beleven rond Grave. De organisatie is op dit moment in volle gang. Onderstaand een voorlopige agenda (alles onder voorbehoud) en als u nog meer wilt weten kunt u naar de website gaan van de organisatie van; Operation Market Garden 2014.

 

Vrijdag 12 sept Opening van het Basecamp
Zaterdag 13 sept Tijdelijk Basecamp Leopoldsburg (B)Leopoldsburg zingt + vuurwerk
Zondag 14 sept Route ZUIDLeopoldsburg (B) naar Veghelparadropping en re-enactment spektakelAvondmaaltijd Basecamp
Maandag 15 sept
Dinsdag 16 sept Veteranendag op het BasecampDemonstraties en Show
Woensdag 17 sept Bevrijding in EerdeBevrijding in Grave’s avonds bevrijdingsfeest Basecamp
Donderdag 18 sept Bevrijding van Eindhoven
Vrijdag 19 sept
Zaterdag 20 sept Route NOORDVeghel naar NijmegenWaalcrossing en re-enactmentspektakel
Zondag 21 sept Vertrek vanuit het Basecamp
Maandag 22 sept Sluiting BaseCamp

 

Categorieën
Nieuws

Camper bij de deur?

Camperparkeerplaats

Bewoners let op; Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte op 4 februari 2014 worden een aantal zeer belangrijke agendapunten besproken die vooral voor de inwoners van de binnenstad van Grave van belang zijn. Tot op heden zijn door de Wijkraad Binnenstad geen commentaren van inwoners ontvangen. We raden u met klem aan tijdig alle stukken door te nemen die betrekking hebben op de binnenstad van Grave. Onderaan dit bericht vindt u een link om alle stukken te kunnen inzien.

Commissie Ruimte op 4 februari 2014 om 19.30 uur, Stadhuis Grave

Agendapunt 6; *Parkeerbeleidsplan 2010-2015. ; a.  Evaluatie Parkeerbeleidsplan en b.  Raadsvoorstel.

Agendapunt 8; * Aanleg Camperparkeerplaatsen. U kunt lezen/downloaden a. Het Raadsvoorstel en b. een overzicht van alle locaties waar het college camperparkeerplaatsen wil realiseren.

Agendapunt 10; Bestemmingsplan Centrum; U kunt hier lezen en downloaden het Raadsvoorstel en besluit wijziging bestemmingsplan centrum.

Voor alle stukken die gepubliceerd zijn op de website van de gemeente Grave kunt u HIER klikken.

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons mailen; info@wijkraadbinnenstadgrave.nl