Categorieën
Nieuws

Communicatie met wijkraden?

Tekst spreekrecht; Tijdens de openbare raadsvergadering op 18 februari evalueert en beoordeelt de raad het parkeerbeleidsplan 2010-2014 én wordt o.a. een besluit genomen over de camperplaatsen. De evaluatienota geeft een overzicht met cijfers en tabellen van wat gerealiseerd is en wat niet.  De parkeerplaatsen voor auto’s hadden prioriteit maar in 2013 werd weinig tot geen  aandacht geschonken aan de veiligheid van fietsers en voetgangers en de parkeerplaatsen voor fietsen. De Wijkraad Binnenstad doet bij deze een beroep op het college en de raad ernst en haast te maken met de broodnodige voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Ik geef u wat voorbeelden:

1.In plaats van bloemen en planten, het noodzakelijk groen, groeien sluipenderwijs in de binnenstad  steeds meer sandwichborden op het rabat en/of de trottoirs.

2.Het aantal reclamevaandels/vlaggen die fietsers vooral het zicht hier en daar ontnemen schieten als paddenstoelen uit de grond.

3.Het tekort aan fietsenrekken en de weigering van de gemeente op een schriftelijke verzoek van de wijkraad Binnenstad om enkele fietsenrekken te plaatsen (ik citeer de gemeente; “. . .er zijn voldoende fietsenrekken,  en zo niet dan kunt u de fiets op de stoep of tegen de gevel plaatsen”.) Voorzitter, dit is natuurlijk precies wat de wijkraad niet wil! En het ‘Platform voor mensen met een functiebeperking’ ook beslist niet!

4.De gevaarlijke situaties die zijn gemeld bij de gemeente door fietsende Gravenaren (geen toeristen dus) die bijna van de sokken zijn gereden in de Klinkerstraat.

5.Parkeermogelijkheden voor een groeiend aantal scooters, scootmobiels en rollators. Voor ons bewoners, is het de hoogste tijd deze problemen serieus te gaan aanpakken. Grave als “Zorggemeente?” Probeer eerst onze trottoirs eens uit met een rollator of een rolstoel of een stok voor mensen met een visuele beperking. Waarom dit hier en nu naar voren brengen als wijkraad; Ten aanzien van agendapunt 14; Camperplaatsen, zien we de bui bijvoorbeeld ook weer hangen op het moment dat onze gasten op de parkeerplaats hun BBQ gaan ontsteken tot diep in de nacht. Bovendien;

Er is een ander zo mogelijk nog belangrijker onderdeel van de evaluatienota dat onvoldoende aandacht krijgt: Communicatie. In paragraaf 2.7.4. worden een aantal verontschuldigende opmerkingen daarover gemaakt. Het voornemen in de beleidsnota was een integraal communicatieplan tot stand te brengen. Daaraan is beslist onvoldoende  uitvoering gegeven. “Werkendeweg” – zo staat in de evaluatienota-  is dit opgepakt. De gevolgen daarvan hebt u meerdere keren kunnen zien en ik noem ; 1.de besluitvorming rond de Mariakapel, 2. de Ijsbaan en 3. de Stadhouderslaan. Het zou overigens niet misstaan hebben als de evaluatie daarover –zoals bij andere onderdelen- wat uitvoeriger, concreter zou zijn geweest. De Wijkraad ziet nu weer exact eenzelfde commotie rond het project snippergroen.  Weer is de Wijkraad niet geïnformeerd, vooraf noch gaande het traject tot nu toe. Het consulteren van een wijk- of dorpsraad komt op ons zelfs futuristisch over. De commotie over het snippergroen die is ontstaan op 61 van de 670 adressen in de wijk Binnenstad, heeft  deels  weer als achtergrond: onvoldoende informatie en communicatie tussen gemeente en wijkraad en de burger.  Wat wil je als je burgers aantast in hun fysieke omgeving en een flinke greep doet in hun portemonnee.  Evenals 4 jaar geleden, lees ik wederom  in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s van de fracties de intentie om wijk- en dorpsraden meer te betrekken in zaken die de burger rechtstreeks aangaan. Meer Wijk- en dorpsgericht werken beweren de fracties, zeker met het oog op de toekomst.  In de praktijk is er onvoldoende van terechtgekomen. Maar verwijten over en weer zijn niet constructief. Hoe gaan we er nu voor zorgen dat wijk- en dorpsraden echt worden betrokken bij de vroege voorbereidingen van besluiten (zoals bijvoorbeeld inzake fietsbeleid en verkeersveiligheid) die door de  raad genomen moeten worden?

In de standaardprocedures en teksten inzake raadsvoorstellen en college- en raadsbesluiten die de burger rechtstreeks betreffen zou een “paragraaf overleg met Wijk- en Dorpsraden” moeten voorkomen.  In die paragraaf zou het verslag kunnen worden opgenomen van dit gepleegde overleg. En, een onderbouwd standpunt van de Wijk- of Dorpsraad. Als het college van burgemeester en wethouders dit verslag niet willen/kunnen produceren zou de raad de kwestie niet moeten behandelen. Parkeerbeleid, Verkeersveiligheid, fietsbeleid, het POET, Snippergroen en in de toekomst Snipperblauw??????, Herinrichting Binnenstad, Groene Binnenstad, Speeltuintjes, Camperplaatsen, Wijkraden, Dorpsraden, Platform voor mensen met een functiebeperking, Centrum management enz. enz.

Wanneer gaan de huidige en toekomstige raad en college hun beloften ten aanzien van wijk- en dorpsraden structureel en controleerbaar omzetten in daden? Te beginnen vandaag en . . . . . wij wachten op de uitnodiging van de fracties om het Integrale Communicatieplan gezamenlijk te ontwerpen. Grave, 18 februari 2014 © Hester Kruizinga – Wijkraad Binnenstad Grave