Categorieën
Nieuws

Katrien 4 x te koop

 

© Wijkraad Binnenstad Grave
© Wijkraad Binnenstad Grave

Opvallende zaken in het centrum.

Misschien een nieuwe rubriek waard?  Vandaag viel ons op dat 2 nieuwe/extra  borden (bij de al bestaande 2) aan gebouw Katrien zijn aangebracht. Met name de bijzondere constructie trok onze aandacht. Aan de ambtenaar die toezicht hield op de werkzaamheden vroegen wij of er misschien morgen een ‘Open Dag’ zou worden gehouden? Dat was niet het geval. Verkoop Katrien; 4 x zo snel of 4 x zoveel?

4 x zo snel of 4 x zoveel?

Categorieën
Nieuws

Takendiscussie?

takendiscussie1Onderstaand de reactie van ir. L. de Vreede op een artikel in de Maasdriehoek van 29 juli 2014.  ( Op de zgn. gemeentelijke informatiepagina van de gemeente Grave plaatste de gemeente informatie over de Takendiscussie. Lees de oproep aan de bevolking HIER.)

Takendiscussie

Na de vaststelling van de begroting in het najaar van 2013 vond de gemeenteraad dat er een “takendiscussie” moest komen en dat een werkgroep uit de raad die zou voorbereiden. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de gemeente moest met zo’n 2,5 miljoen worden verminderd, maar het mocht geen bezuinigingsoperatie worden genoemd. Veel animo om in die werkgroep te gaan zitten was er bij de raadsleden niet, maar uiteindelijk lukte het toch in februari een plan van aanpak door de gemeenteraad te laten vaststellen. Volgens dat plan van aanpak zou er na de gemeenteraadsverkiezing een takendiscussie worden gehouden, waaraan de bevolking zou deelnemen. Een werkgroep uit de nieuwe raad zou die operatie voorbereiden.

5 Minuten

Het werd stil, maar half mei verscheen opeens een klein bericht dat de gemeenteraad de takendiscussie in juni zou voeren. Die vergadering zou in drie stukken worden gehouden. Op 3 juni mocht de bevolking inspreken. Daarvoor kreeg men 5 minuten. In het vervolg van de vergadering op 10 juni zou de raad de inbreng bespreken en op 7 juli moesten knopen worden doorgehakt. Die einddatum hield verband met de noodzaak op tijd voldoende informatie voor de begroting 2015 op tafel te hebben. Er zou nog een notitie verschijnen om potentiële insprekers te ondersteunen. Die notitie verscheen enkele dagen voor 3 juni.

Geen wonder dat er op 3 juni zegge en schrijven 2 insprekers waren: mevrouw Kruizinga, voorzitter van de wijkraad Binnenstad en ondergetekende. In de hen toegemeten 5 minuten werd aangetoond dat deze aanpak geen succes kon hebben. Discussie tussen insprekers en raad was niet mogelijk. Ook de insprekers waren in die 5 minuten niet toegekomen aan aangeven hoe het wel zou moeten alhoewel op een vraag van een raadslid wel duidelijk werd dat daar ideeën over waren. De insprekers hebben daarna niets inhoudelijks meer gehoord of gezien.

Wel bleek op 10 juni dat de raad vrijwel unaniem van mening was dat de aanpak niet deugde, met name de inbreng vanuit de bevolking moest beter. Vooral de betrokkenheid van wijk- en dorpsraden werd wenselijk geacht. De werkgroep kreeg de opdracht voldoende materiaal aan te dragen om een acceptabele begroting 2015 te kunnen produceren en daarnaast met een nieuw plan van aanpak te komen voor de takendiscussie met de bevolking. Dat klonk niet gek, het inspreken had toch effect gehad.

Voorstel

En toen verscheen het voorstel van de werkgroep voor het vervolg van de vergadering op 7 juli. De werkgroep, waarschijnlijk bijgestaan door het ambtelijk apparaat, had een truc verzonnen. Het ambtelijk apparaat zou volgens de planning in de zomer de ontwerpbegroting produceren. In dat ontwerp zou komen te staan wat het gemeentebestuur gaat doen en wat dat moet kosten. De gemeenteraad zou daar later aan toevoegen hoe het gat tussen inkomsten en uitgaven dat daardoor ontstaat moet worden gedicht; een dekkingsplan. Dat dekkingsplan moest wel in oktober beschikbaar komen. De takendiscussie zou daarvoor in september worden gevoerd. Hoe dat moet zou in een nog te verschijnen communicatieplan worden vastgelegd.

Stilte

Aangezien nog heel erg vaag bleef op welke punten deze aanpak een verbetering zou zijn heb ik alle raadsleden het weekend voor 7 juli nog benaderd. Daarop kreeg ik twee reacties. Éen van een raadslid dat meedeelde dat er dat weekend andere bezigheden waren, maar dat er op zou worden teruggekomen. Een ander raadslid meldde dat veel wat ik schreef aansprak. Daarna bleef het akelig stil. In de vergadering zelf haastten de raadsleden zich aan te geven hoe belangrijk de inbreng vanuit de bevolking wel zou zijn. Betrekken van wijk- en dorpsraden was daarvoor de aangewezen weg. Inhoudelijks werd de toehoorder niet veel wijzer, hoe dikwijls de opname ook werd teruggedraaid. De vergadering was ook vrij snel afgelopen en het voorstel unaniem goedgekeurd.

Inbreng vanuit de bevolking belangrijk? Op inmiddels geleverde inbreng wordt stomweg niet gereageerd, noch door raadsleden, nog door het college en zij waren toch allemaal geadresseerd. Wijk- en dorpsraden belangrijk, ook in deze discussie? Tot nu toe zijn ze niet benaderd ofschoon de wijkraad Binnenstad inmiddels wel zelf het initiatief heeft genomen, ook niets meer over gehoord.

Kort door de bocht  . .

En dan verschijnt opeens de Maasdriehoek met op de voorpagina een prikkelende oproep de gemeentelijke informatiepagina van de gemeente Grave te bekijken. En ja daar staat informatie over de takendiscussie en een oproep aan de bevolking. Nee, geen oproep om een inbreng te leveren aan een discussie. Het is niets meer of minder dan een oproep tot verzet. Anders kan ik de mededeling van de gemeente niet noemen. Je zou bijna denken dat die is opgesteld door de nieuwe site “Gravepolitiek”. Er worden vijf punten genoemd als voorbeeld van te treffen maatregelen. Voor het gemak zijn die direct alvast afgevinkt. Niet duidelijk is of de afvinker bedoelde dat dit goede of slechte voorstellen zijn. Mijn eerste reactie, en dat zal bij iedereen wel zo werken, was in ieder geval  bij alle punten: dit zeker niet. Het lijstje is ook niet nieuw. Het lijkt als twee druppels water op een aanzet vanuit LPG begin juni. Ook toen heb ik er al een zesde punt aan toegevoegd: afschaffen van het Graafse gemeentebestuur, ook wel gemeentelijke herindeling genoemd. Natuurlijk besef ik dat deze suggestie wat kort door de bocht is, maar dat zijn de vijf punten waarmee de werkgroep nu komt ook.

De takendiscussiewerkgroep organiseert vier discussiebijeenkomsten: in de drie kerkdorpen en in Grave. Daar kan iedereen met ideeën komen en er met elkaar over praten. Hoe die avonden gaan verlopen is nog onduidelijk. Door de wijze van aankondigen zullen bezoekers niet bepaald met de instelling komen gezamenlijk te werken aan een probleem. De instelling zal veel meer zijn om de eigen belangen te verdedigen, niet met elkaar maar tegen elkaar.

Er komt nog een informatienota als ondersteuning voor het ontwikkelen van ideeën (wanneer heb ik dat meer gehoord?), maar wanneer verschijnt die? Zoals ik er nu tegenaan kijk worden het vier dezelfde voorstellingen van een slecht geregisseerde soap.

Helemaal onzinnig is een dergelijke “roept u maar”-sessie nu ook weer niet, maar dan als start van een discussie om de geesten los te maken, zeg maar een warming-up.

Over rol van wijk- en dorpsraden wordt helemaal niets meer vermeld. Laat staan dat de inbreng van andere maatschappelijke instanties als sport- en culturele verenigingen op prijs wordt gesteld.

Er is ook gelegenheid via de mail alvast een inbreng te hebben. Op zich natuurlijk prima, maar tot nu toe is mijn ervaring dat die directe inbreng door onze raadsleden gewoon wordt genegeerd.

Heeft u zin om mee te doen? Voor mij is meer de vraag: heeft het zin mee te doen, maar zo lang er leven is, is er hoop.”

© Leo de Vreede

Categorieën
Nieuws

Aardappelen in de vioolkist

VioolkistOver de rol van de burger in de gemeente Grave lazen wij een interessant artikel op de website www.gravepolitiek.nl:

“Wijkraad Binnenstad zet kraaienmars in . . .”  van B. Bongaards, inwoner van de binnenstad Grave. Ben beschrijft hoe hij de verhoudingen tussen gemeente, wijkraden en de burger ziet. Voor het volledige artikel klikt u HIER.

Categorieën
Nieuws

Chicane Trompetterstraat?

Van verschillende kanten is commentaar geleverd op de plannen van de gemeente Grave om de chicane aan de Trompetterstraat te verwijderen op 25 en 26 augustus a.s. Een aantal bewoners en ondernemers zijn het eens met het verwijderen van de chicane. Echter een aantal inwoners van de binnenstad maakt zich zorgen over te hoge rijsnelheden van automobilisten. Ooit is de chiacane om die reden ook aangelegd. Waarom het college van burgemeester & wethouders nu ineens van mening is dat die te hoge rijsnelheden zich niet meer zullen voordoen is niet bekend. Niet bij de ambtenaren die de wijziging moeten uitvoeren en  . . . .  ondanks navraag, ook niet bij de wijkraad. Bij de Wijkraad Binnenstad is welgeteld 1 klacht ingediend. Wij hebben inmiddels om opheldering gevraagd bij de gemeente. Via de website van www.gravepolitiek.nl leest u een commentaar van een inwoner van de wijk binnenstad.

Categorieën
Nieuws

Brief Wijkraad inzake iDop’s

iDop-beeldmerkOnderstaande brief zond de Wijkraad Binnenstad Grave naar het college van burgemeester en wethouders omdat een antwoord op de ingediende iDop-aanvragen uit blijft;

“Grave, 24 juli 2014

Geacht College,

Op 29 april 2014 dienden wij diverse aanvragen met betrekking tot iDopprojecten 2014 in. Inmiddels zijn wij vandaag 24 juli 2014, 3 maanden verder en tot op heden ontvingen wij niet meer dan de gebruikelijke standaard-ontvangstbevestigingen waarin u voor elk project aangeeft dat wij binnen 6-8 weken antwoord zullen ontvangen. Wij ontvingen echter geen antwoord of reactie tot op heden.

Wel ontvingen de Wijkraad Binnenstad Grave en alle overige dorps- en wijkraden, op 14 juli 2014 een email met de volgende tekst;

Onlangs heeft wethouder Henisch tijdens haar eerste ronde collegebezoeken kennis met u mogen maken. Tijdens de bijeenkomst is door haar toegezegd om 1 x in de ± 8 weken direct met u in contact te willen treden. Om de daad bij het woord te voegen wordt binnenkort elke wijk- en dorpsraad afzonderlijk uitgenodigd voor een eerste gesprek. Wethouder Henisch wil graag met u bespreken welke verwachtingen er naar elkaar zijn. Ook de concretere invullingen van het beoogde regulier overleg komt hierin aan de orde.

Indien u onverhoopt niet in de gelegenheid bent om dit overleg in september bij te wonen, dan verwachten wij uw input te krijgen tijdens een in november van dit jaar te organiseren thema-bijeenkomst (conform de jaarplanning). Uw inbreng wordt ten zeerste op prijs gesteld. Binnenkort zal het bestuurssecretariaat contact met u opnemen voor het vastleggen van een concrete datum in de week van 22 september.”

Het Bestuurssecretariaat heeft tot op heden geen contact met ons opgenomen. Bovendien staat -wat ons betreft-  een (overigens wenselijk) structureel overleg met de nieuwe wethouder A. Henisch  -met in portefeuille wijk- en dorpsraden-, op dit moment, reeds halverwege het budgetjaar los van de ingediende aanvragen m.b.t. de Idop’s 2014.

Wij, betrokken burgers (veelvuldig in samenwerking met andere Graafse belangenorganisaties) vragen u nu, ons op zeer korte termijn te berichten of wij van start kunnen gaan met de  aangevraagde projecten.

In afwachting van uw bericht,

Hoogachtend,

Namens de Wijkraad Binnenstad Grave – H. Kruizinga”