Categorieën
Nieuws

Commissie Ruimte Spreekrecht

Tijdens de commissievergadering Ruimte op 23 oktober 2012 heeft de Wijkraad een korte verklaring gegeven over het Burgerinitiatief voor behoud van het Binnenhof. Tijdens de behandeling van dit agendapunt vroeg de partij Keerpunt 2010 zich af of het initiatief wel aan de regels voldeed. Nou, dat doet het. Het gaat o.a. om de volgende verordening: Verordening Burgerinitiatief, gebaseerd op art. 149 van de Gemeentewet. De passage die van belang is:” Artikel 3.2.h. Geen burgerinitiatief is mogelijk ten aanzien van: Een onderwerp waarover korter dan 2 jaar voor indiening van het burgerinitiatievoorstel door de raad een besluit is genomen.” Naar wij menen is door de raad geen besluit genomen omtrent de inrichting van het Binnenhof op zich. Onderstaand volgt de tekst van het spreekrecht:             

 Binnenhof Commissie Ruimte 23 oktober 2012

Op 8 oktober 2009 schrijft de Gelderlander over het dan nieuwe ontwerp voor Hart van Grave: en ik citeer: ” . . . . verder bestaat de kans dat het Binnenhof bij de plannen wordt betrokken, alléén als de architect het nodig vindt, zegt Huub Linders van Van der Horst. Van ons hoeft het niet, en vanuit onze klankbordgroepen èn de gemeente krijgen wij sterke signalen . . . . Niet Doen!” einde citaat. Een korte toelichting even op een paar termen die gebruikt zijn in het Burgerinitiatief:   “belanghebbende, nabijheidscriterium en zichtbaarheidscriterium”. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wabo in werking getreden. Samen met o.a. het Bomenbeleidsplan en de zgn. bomenlijst. De uitgangspunten van het bomenbeleidsplan zijn evident gericht op duurzame ontwikkeling van de bomenstand binnen de gemeente en de stad Grave en niet op het decimeren daarvan. Termen als “Toekomstbomen” ( te behouden), “Te verwijderen” (op korte termijn) en “Wijkers” (verwijderen op lange termijn) behoort u te kennen bij stadsontwikkeling. Bij geschillen rond de toekomst van een enkele of groepen bomen, voorziet de wet in regelgeving. De term “belanghebbende” betekent in eerste instantie dat het belang van die persoon in het geding moet zijn en niet die van een ander, het gaat om een eigenbelang. Voor het nabijheids- en zichtbaarheidscriterium geldt dat sprake moet zijn van een zichtbaarheid van de boom van ten minste 60% vanuit de woning van de belanghebbende.  In het geval van het Binnenhof zijn de belanghebbenden duidelijk de bewoners van het Binnenhof. Maar die uitleg van de term belanghebbende dekt de lading niet volledig.

Het Binnenhof is namelijk het bezit van alle Gravenaren. Althans dat vinden de Gravenaren, is de laatste weken overduidelijk gebleken. Het Binnenhof is van hen! Het is niet een willekeurige boom en een muur ergens in de gemeente. Het is het hart van Grave, van de stad, en daar mag je niet aan tornen. Net zo min als aan het oude Stadhuis. Niemand haalt het in zijn hoofd om daar te gaan breken en veranderen. De enorme betrokkenheid van bewoners uit de hele stad met het Binnenhof is duidelijk! Met afgrijzen wordt gereageerd op een toekomst zonder deze bomen en muur op het Binnenhof. Voorzitter, wat zijn de consequenties als de gemeente wéér gaat zeulen met bomen. Want als u met deze bomen gaat zeulen, zult u ook weer met andere bomen moeten gaan zeulen. En graven. Op minstens 2 plekken. En dan krijgt u weer andere burgerinitiatieven. En waar gaan die kastanjebomen eigenlijk heen als u ze hier weghaalt? Vervolgens wordt de bestrating rond het Hart van Grave aangepakt? Want als de scheidingsmuur verwijderd wordt of verlaagd, wordt zichtbaar dat de bestrating afwijkt van het hart van Grave. Bestrating van het Binnenhof dus ook op de schop? Een hangmuur of een zitmuur? Waar laat u uw benen voorzitter? Tussen de geparkeerde auto’s op het Binnenhof? Of laat u ze eraf rijden door het verkeer dat voortdurend door de Scheerestraat rijdt?  Zullen we eens een kostenplaatje van het hele circus maken? Bomen verplaatsen, nieuwe muur, in wild verband gemetseld?  Het Binnenhof draagt die naam omdat het een besloten geheel is. Een geheel op zich. Als onderdeel van een groter geheel en dat kan je niet veranderen zonder gevolgen voor de omgeving. Als waarschuwing; Tijdens de ambtsperiode van burgemeester Raymakers van 1947-1969, werd een begin gemaakt met de sloop van Grave. De burgers sidderden. Zijn opvolger; burgemeester Gerrits had meer inzicht en stopte onmiddellijk dit afbraakproces. De charme van de stad ligt in de smalle besloten straatjes en dit enige hofje dat Grave heeft. Een stad hoort een Hofje te hebben. Een hofje waar tafeltjes komen te staan tijdens het Smartlappenfestival. Waar toeristen foto’s maken en nieuwsgierig hun weg zoeken naar de rest van de oude stad, waar de bewoners gastvrij zijn en behulpzaam. Wat weg is, is voor altijd weg en onomkeerbaar. Je kunt net zo goed proberen tandpasta terug te stoppen in een tube. Hier en daar een reparatie en reiniging van de muur en bestrating. Misschien wil de gemeente er zelfs wel een extra blikvanger van maken in de toekomst als het gemeentelijke budget het weer toelaat. Maar geld uitgeven aan afbraak van wat goed is, wat mooi is, is waanzin. De burger heeft gesproken, overduidelijk. Ik vertrouw er op dat uw commissie en raad er ongetwijfeld naar luisteren en handelen zal.

H. Kruizinga Wijkraad Binnenstad Grave