Categorieën
Volg de gemeente

Mail aan gemeenteraad

Naar aanleiding van de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad van Grave heeft de wijkraad onderstaande mail naar gemeenteraad en college gestuurd:


Geachte gemeenteraad,

Geacht college,logo 2

 

Met belangstelling hebben wij de discussie over de kadernota 2017-2020 in de gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2016 gevolgd. Met name zijn wij verheugd dat alle fracties en ook het college willen streven naar een verbetering van de communicatie met de burgers als middel om tot betere raadsbesluiten te komen. Dat in de vergadering is afgesproken om na de vakantieperiode hierover te gaan nadenken juichen we dan ook toe. Wel viel ons op dat blijkbaar een vernieuwd vergadersysteem de einduitkomst zou kunnen zijn. Daarbij komt nog dat, althans dat leiden wij af uit de discussie in de vergadering, het als een interne zaak van de gemeenteraad en het college wordt beschouwd.

Naar onze mening dient verbetering van de communicatie ook aan de kant van de burgers te worden aangepakt. Daarbij kunnen wijk- en dorpsraden een rol vervullen. Geconstateerd moet worden dat de belangstelling voor het bestuur van onze gemeente bering is. Pas als men direct betrokken is of raakt bij een besluit wordt de interesse gewekt. Mede daarom is de inbreng vooral re-actief, in de vorm van bezwaar, en niet pro-actief als inbreng in de besluitvorming. Wij achten de kans op succes bij een aanpak van concrete projecten dan ook groter dan bij een meer algemene benadering.

Om zinvol een inbreng te leveren in het tot stand komen van een besluit moet de burger van te voren wel goed zijn geïnformeerd en op de hoogte van de grenzen van de inbreng. In ons staatsbestel is het nemen van besluiten voorbehouden aan gemeenteraad en college dan wel de burgemeester.

Gelet op de structuur van de wijkraad binnenstad Grave kan het bestuur van de stichting geen uitspaken doen namens de bewoners van de binnenstad. Wel kunnen wij de inbreng van die burgers organiseren en daar willen we dan ook in deze vakantieperiode mee beginnen.

Als aan te pakken projecten hebben wij voorlopig de volgende onderwerpen geselecteerd.

 • Tijdelijke inrichting en gebruik van het Visio-terrein;
 • De als gevolg van de klimaatverandering noodzakelijke verandering in omgaan met regenval. Daarbij is het voorkomen van schade door wateroverlast een aanleiding;
 • Het speelruimteplan dat ons onlangs met een verzoek om reactie is toegezonden;
 • Herziening van de parkeernota, waar inmiddels een begin mee is gemaakt.
 • Veiligheid in de binnenstad. Dit onderwerp stond gepland voor onze onlangs gehouden bewonersbijeenkomst. Daarvoor in de plaats komt nu een gemeentelijke aanpak. Wij denken dat ook dit onderwerp zich leent voor een meer permanente aanpak.

De algemene aanpak van dergelijke projecten zal zijn:

 1. Via de nieuwsbrief, mail en website zullen wij per onderwerp bewoners vragen zich aan te melden als belangstellende voor het betreffende onderwerp.
 2. Aan de belangstellenden wordt aanwezige informatie over het onderwerp beschikbaar gesteld;
 3. Vervolgens wordt een startbijeenkomst belegd, waarin het project nader kan worden toegelicht en de aanpak met planning wordt besproken. Belangrijk daarbij is duidelijkheid te verschaffen over de rol van de betrokken burgers. Ook moeten terugkoppelmomenten met ambtelijk apparaat, college en raad worden vastgelegd. Andere afspraken zullen afhankelijk van het project zijn.

Opmerkingen:

 • Veel informatie kan via internet worden verspreid. Ons is gebleken dat voor toch nog veel mensen papier een belangrijk medium blijft, ook als zij wel beschikken over internet. Met de bibliotheek is daarom een afspraak gemaakt over het inrichten van een informatiepunt. Daarbij zijn we natuurlijk wel afhankelijk van het beschikbaar zijn van paperen versies van diverse rapporten. We zullen ze niet allemaal zelf kunnen uitprinten. In de bibliotheek kunnen ook besprekingen worden gehouden.
 • Het welslagen van deze aanpak is afhankelijk van een goede samenwerking met het ambtelijk apparaat. Dat brengt met zich mee dat wij openstaan voor alle op- en aanmerkingen over onze ideeën. Wel willen we in onze eerstvolgende nieuwsbrief van begin augustus de oproepen voor deelname plaatsen. Wij menen daarvoor voldoende informatie voorhanden te hebben.
 • Begin september kunnen we in de bibliotheek terecht en dan willen we ook het informatiepunt operationeel hebben. Een samenwerking of combinatie met het door wethouder Joon tijdens de behandeling van de kadernota gelanceerd historisch informatiepunt is daarbij goed denkbaar.
 • Vooralsnog zullen bestuursleden van de stichting het voortouw nemen. Het is echter ons streven de kring van betrokkenen bij de organisatie zo snel mogelijk te vergroten met name als het gaat om het leveren van leden van gemeentelijke werk- en klankbordgroepen.
 • Het is goed ook hier op te merken dat het eindresultaat van een dergelijk aanpak nooit zal zijn: “de wijkraad binnenstad Grave is akkoord”. Het zal altijd iets zijn in de geest van: “het project is in de binnenstad besproken met de volgende uitkomsten”. Op grond daarvan zal het gemeentebestuur dan het besluit kunnen nemen.

Wij menen u hierbij een indruk te hebben gegeven hoe wij denken een bijdrage te kunnen leveren aan verbetering van de communicatie in onze gemeente. Een verdere gedachtewisseling, gestructureerd of ergens op een terras aan de Maas, hierover stellen wij op prijs. De vakantieperiode is daarvoor ook geschikt.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur stichting wijkraad