Categorieën
Volg de gemeente

Mail aan gemeenteraad

Naar aanleiding van de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad van Grave heeft de wijkraad onderstaande mail naar gemeenteraad en college gestuurd:


Geachte gemeenteraad,

Geacht college,logo 2

 

Met belangstelling hebben wij de discussie over de kadernota 2017-2020 in de gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2016 gevolgd. Met name zijn wij verheugd dat alle fracties en ook het college willen streven naar een verbetering van de communicatie met de burgers als middel om tot betere raadsbesluiten te komen. Dat in de vergadering is afgesproken om na de vakantieperiode hierover te gaan nadenken juichen we dan ook toe. Wel viel ons op dat blijkbaar een vernieuwd vergadersysteem de einduitkomst zou kunnen zijn. Daarbij komt nog dat, althans dat leiden wij af uit de discussie in de vergadering, het als een interne zaak van de gemeenteraad en het college wordt beschouwd.

Naar onze mening dient verbetering van de communicatie ook aan de kant van de burgers te worden aangepakt. Daarbij kunnen wijk- en dorpsraden een rol vervullen. Geconstateerd moet worden dat de belangstelling voor het bestuur van onze gemeente bering is. Pas als men direct betrokken is of raakt bij een besluit wordt de interesse gewekt. Mede daarom is de inbreng vooral re-actief, in de vorm van bezwaar, en niet pro-actief als inbreng in de besluitvorming. Wij achten de kans op succes bij een aanpak van concrete projecten dan ook groter dan bij een meer algemene benadering.

Om zinvol een inbreng te leveren in het tot stand komen van een besluit moet de burger van te voren wel goed zijn geïnformeerd en op de hoogte van de grenzen van de inbreng. In ons staatsbestel is het nemen van besluiten voorbehouden aan gemeenteraad en college dan wel de burgemeester.

Gelet op de structuur van de wijkraad binnenstad Grave kan het bestuur van de stichting geen uitspaken doen namens de bewoners van de binnenstad. Wel kunnen wij de inbreng van die burgers organiseren en daar willen we dan ook in deze vakantieperiode mee beginnen.

Als aan te pakken projecten hebben wij voorlopig de volgende onderwerpen geselecteerd.

 • Tijdelijke inrichting en gebruik van het Visio-terrein;
 • De als gevolg van de klimaatverandering noodzakelijke verandering in omgaan met regenval. Daarbij is het voorkomen van schade door wateroverlast een aanleiding;
 • Het speelruimteplan dat ons onlangs met een verzoek om reactie is toegezonden;
 • Herziening van de parkeernota, waar inmiddels een begin mee is gemaakt.
 • Veiligheid in de binnenstad. Dit onderwerp stond gepland voor onze onlangs gehouden bewonersbijeenkomst. Daarvoor in de plaats komt nu een gemeentelijke aanpak. Wij denken dat ook dit onderwerp zich leent voor een meer permanente aanpak.

De algemene aanpak van dergelijke projecten zal zijn:

 1. Via de nieuwsbrief, mail en website zullen wij per onderwerp bewoners vragen zich aan te melden als belangstellende voor het betreffende onderwerp.
 2. Aan de belangstellenden wordt aanwezige informatie over het onderwerp beschikbaar gesteld;
 3. Vervolgens wordt een startbijeenkomst belegd, waarin het project nader kan worden toegelicht en de aanpak met planning wordt besproken. Belangrijk daarbij is duidelijkheid te verschaffen over de rol van de betrokken burgers. Ook moeten terugkoppelmomenten met ambtelijk apparaat, college en raad worden vastgelegd. Andere afspraken zullen afhankelijk van het project zijn.

Opmerkingen:

 • Veel informatie kan via internet worden verspreid. Ons is gebleken dat voor toch nog veel mensen papier een belangrijk medium blijft, ook als zij wel beschikken over internet. Met de bibliotheek is daarom een afspraak gemaakt over het inrichten van een informatiepunt. Daarbij zijn we natuurlijk wel afhankelijk van het beschikbaar zijn van paperen versies van diverse rapporten. We zullen ze niet allemaal zelf kunnen uitprinten. In de bibliotheek kunnen ook besprekingen worden gehouden.
 • Het welslagen van deze aanpak is afhankelijk van een goede samenwerking met het ambtelijk apparaat. Dat brengt met zich mee dat wij openstaan voor alle op- en aanmerkingen over onze ideeën. Wel willen we in onze eerstvolgende nieuwsbrief van begin augustus de oproepen voor deelname plaatsen. Wij menen daarvoor voldoende informatie voorhanden te hebben.
 • Begin september kunnen we in de bibliotheek terecht en dan willen we ook het informatiepunt operationeel hebben. Een samenwerking of combinatie met het door wethouder Joon tijdens de behandeling van de kadernota gelanceerd historisch informatiepunt is daarbij goed denkbaar.
 • Vooralsnog zullen bestuursleden van de stichting het voortouw nemen. Het is echter ons streven de kring van betrokkenen bij de organisatie zo snel mogelijk te vergroten met name als het gaat om het leveren van leden van gemeentelijke werk- en klankbordgroepen.
 • Het is goed ook hier op te merken dat het eindresultaat van een dergelijk aanpak nooit zal zijn: “de wijkraad binnenstad Grave is akkoord”. Het zal altijd iets zijn in de geest van: “het project is in de binnenstad besproken met de volgende uitkomsten”. Op grond daarvan zal het gemeentebestuur dan het besluit kunnen nemen.

Wij menen u hierbij een indruk te hebben gegeven hoe wij denken een bijdrage te kunnen leveren aan verbetering van de communicatie in onze gemeente. Een verdere gedachtewisseling, gestructureerd of ergens op een terras aan de Maas, hierover stellen wij op prijs. De vakantieperiode is daarvoor ook geschikt.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur stichting wijkraad

 

Categorieën
Volg de gemeente

WATEROVERLAST.. tegengaan of mee leren leven?

Tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november is unaniem een motie aangenomen om een onderzoek naar verbetering van de riolering op verschillende locaties. Aanleiding was vooral de stortregen eind augustus. Op een aantal plaatsen werd daardoor niet alleen overlast maar ook schade veroorzaakt. In ons gebied werden daar de Hoofschestraat en de Boreel de Moregnaultstraat genoemd.

Een goed onderzoek begint met een inventarisatie. Die zouden we best zelf kunnen aanleveren. Vandaar eerst maar de algemene en eenvoudige vraag: Krijgt u bij regenval of vlak daarna water op een plaats waar het niet thuis hoort? Als dat zo is stuur dan een mailtje naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl met natuurlijk het adres en een korte beschrijving van de last en of het vaak voorkomt. Aan de hand van de informatie zullen we met de gemeente contact op nemen als die dat al niet met ons heeft gedaan. Het is ons bekend dat bewoners van de Arnoud van Gelderweg zich inmiddels al tot de gemeente hebben gewend.

We moeten wel bedenken dat niet alle overlast is aan een slecht functionerende riolering is te wijten. Hoe groot je het riool ook maakt, er komt een bui die daarvoor te hevig is. Het gaat er dan om de gevolgen zo gering mogelijk te laten zijn. Dat kunnen ook maatregelen aan het eigen huis zijn. En als je die eenmaal hebt getroffen laat dan de bui maar komen.

Water kent slechts enkele vaste regels

 • Het loopt van boven naar beneden
 • Het moet ergens blijven
 • Het zoekt de weg van de minste weerstand

Van andere voorschriften trekt het water zich niets aan. Met dit in uw achterhoofd kunt u zelf al aardig nagaan in hoeverre dit onderwerp voor u van belang is.

Begin volgens jaar (=volgende week) nemen we contact op met de gemeente om te bespreken hoe we dit gezamenlijk kunnen aanpakken.

Categorieën
Volg de gemeente

Deze week bij de gemeente

Op deze plaats vindt u (als het allemaal goed gaat) een overzicht van hetgeen de komende week in het stadhuis gebeurt dat volgens ons ook u zal interesseren. Bijeenkomsten waarbij het vetgedrukte woord openbare staat zijn voor iedereen toegankelijk.

 

 

 

Maandagmiddag is er een overleg over de toren op het Torenpleiin

Dinsdagavond in een openbare raadsvergadering; aanvang 19:30 uur.

De agenda is altijd interessant maar speciaal voor ons werkgebied wijzen wij op:

10 debat Wisseveld;

De aanleiding voor het debat is een aantal vragen over het contract tussen de gemeente en GBB. Door Graveon, centrummanagement en de wijkraad is een gezamenlijke brief gestuurd, die vooral gericht is op het vervolg. De brief wordt een dezer dagen op deze website gepubliceerd. Er wordt ook ingesproken.

11 interpellatie debat Snippergroen;

Een aantal tuinen in de hele gemeente is vergroot door gebruik te maken van gemeentegrond. Daar hoefde de gemeente dus geen onderhoud te plegen. De gemeente wil dat die grond wordt gekocht of teruggegeven. Dat project loopt al een hele tijd en is is onrust, vooral over de wijze waarop met betrokkenen wordt overlegd. Op verzoek van Keerpunt 2010 wordt daar nu in de raad over gesproken.

 Wilt u meer weten over hetgeen aan de orde komt volg dan deze link

http://www.grave.nl/internet/vergaderkalender_3709/item/vergadering-gemeenteraad_1768.html

Daar vindt u ook de stukken.

 

Dinsdagavond is er na afloop van de raadsvergadering een openbare vergadering van de agendacommissie.

U kunt dan een kijkje nemen in de keuken van de gemeenteraad. Ook de voorstellen voor de eerstvolgende raadsvergadering (15 december) komen aan de orde. Ze worden niet inhoudelijk besproken, maar werpen wel hun schaduw vooruit. Interessant voor ons zijn vooral:

 • Bestemmingsplan Oranjebastion, waarbij vooral het vervallen van de huidige tijdelijke parkeerplaats een heikel punt is.
 • De door de raad aangenomen motie “Historisch Grave”. Zeker de op 4 november gehouden inspiratiebijeenkomst zal een belangrijke rol spelen. Als u daarbij bent geweest moet u 15 december zeker in de agenda zetten.

De agendacommissie is vooral voor liefhebbers van het politieke leven. Meer informatie is te vinden op:

http://www.grave.nl/internet/vergaderkalender_3709/item/vergadering-agendacommissie_1702.html

 

Categorieën
Volg de gemeente

werkgroep Volg de Gemeente, inleiding

 

Oproep

Wie kunnen deel uitmaken van deze themagroep

 

Al diegenen die belangstelling hebben voor het besturen van deze gemeente en in het bijzonder voor zaken die betrekking hebben op de binnenstad van Grave

 

Als u daar bij hoort en er ook wat tijd aan wilt besteden kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl met als onderwerp: themagroep Volg de gemeente en als inhoud uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres.

 

Toelichting

Aanleiding

 

Een belangrijke taak van de wijkraad is het onderhouden van de communicatie tussen bewoners en gemeente. Voor een goede communicatie is het gewenst dat je elkaar kent. En hoe leer je elkaar kennen? Door elkaar te volgen. En dat is dus de eerste activiteit van de themagroep gemeentezaken. Uit dat volgen kunnen zaken naar voren komen waar wij ons als burger wat meer willen bemoeien of waar de gemeente vraagt om inbreng vanuit de burgers. Dat kunnen kleine zaken zijn, zoals een tijdelijke afsluiting van een straat maar ook grote als de ontwikkeling van het Visioterrein. Het kan variëren van alleen worden geïnformeerd tot het meedenken over hetgeen er met het Visioterrein zou moeten gebeuren. Voor sommige onderwerpen met een lange adem kan een  afzonderlijke themagroep worden ingesteld.

 Waarmee beginnen we?

Met de gemeente letterlijk te volgen. Gelukkig laat de gemeente sporen na die het volgen makkelijk maken. Allereerst is er de website van de gemeente. Als het goed is en je er de weg weet kun je alles wat openbaar is daarop vinden. Vervolgens is er de gemeentelijke informatiepagina in de Maasdriehoek. Ook uit andere dag- en weekbladen is informatie te halen.

Op de website van de wijkraad zal wekelijks in het weekend de gemeentelijke agenda voor de komende week worden geplaatst en een overzicht van belangrijk geachte punten.

Direct volgen doen we door commissie- en raadvergaderingen  bij te wonen. Daarvoor moet je weer kennisnemen van de vergaderstukken. Om het wat makkelijker te maken zal eveneens wekelijks op de website een aantal links worden geplaatst naar voor de binnenstad interessante stukken. En zo komt van  het een het ander.

Wat doen we met die informatie?

Dat is natuurlijk afhankelijk van de inhoud. Wanneer het voor de bewoners van de binnenstad van direct belang is zullen we die informatie via de website van de wijkraad en eventueel andere media doorgeven.

Als er aanleiding toe bestaat kunnen we een bespreking over dat onderwerp beleggen. Het resultaat van zo’n bespreking kunnen we weer aan de gemeente sturen of het kan u helpen bij de discussie in uw eigen partij.

Waar gewenst zullen leden van de themagroep deel uitmaken van gemeentelijke werk- of klankbordgroepen en dergelijke.

Een andere mogelijkheid is deelnemen aan beraadslagingen in commissievergaderingen. Dat kan nu ook al, maar in de praktijk wordt alleen gebruik gemaakt van het inspreekrecht en dat is maar beperkt.

Overigens geldt ook hier dat van het een het ander komt.

Doen we iets niet?

Jazeker! We bemoeien ons niet met de politieke kanten. We benaderen de gehele raad en niet afzonderlijke fracties of leden. Als een enkel raadslid een vraag stelt krijgt de hele raad antwoord. Als er binnen de themagroep verschillende meningen bestaan worden die allemaal doorgegeven. De wijkraad maakt geen keuzes en neemt geen besluiten. Niets weerhoudt natuurlijk uzelf om in uw eigen partij zaken aan de orde te stellen die in de themagroep zijn behandeld. Integendeel, hoe meer bewoners van de binnenstad zich actief in de politiek gaan bewegen des te beter.

 Slotwoord

Eigenlijk past hier geen slotwoord want het bovenstaande is niet meer dan een aan om u een idee te geven in de hoop dat het u ook op ideeën brengt. Samen kunnen we er dan ook iets zinnigs van maken en dat kan ook nog leuk zijn.

Categorieën
Volg de gemeente

Volg de gemeente – Geef je op!

Wil je op de hoogte blijven van hetgeen het door ons gekozen gemeentebestuur doet? Bezoek dan regelmatig de website van de wijkraad. Wil je het gemeentebestuur actief volgen en van informatie voorzien over hetgeen de gemeente in het algemeen en in het bijzonder in de binnenstad van plan is?

Meld je dan aan bij de themagroep “Volg de gemeente”.

Stuur, liefst vóór 15 november 2015, een mail naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl of een briefje naar  Secretariaat Wijkraad Binnenstad, Hoofschestraat 17, 5361ET GRAVE.

Ken je mensen uit de binnenstad voor wie deelname misschien een idee is, tip ze dan.