Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief 4

NIEUWSBRIEF 4logo 2

5 augustus 2016

Inleiding

De periode juli en augustus wordt vakantieperiode genoemd. Dat begrip kent verschillende betekenissen

 • Voor een aantal personen en organisaties betekent dit welverdiend niets doen;
 • Voor anderen is het de stlite voor de storm; na de vakantie gaat het gebeuren;
 • Een derde groep beschouwt de vakantie als een mooie aanloop naar nieuwe activiteit.
 • En voor velen draait de wereld gewoon door.

Op het bestuur van deze wijkraad zijn vooral het derde en vierde bolletje van toepassing (over bolletjes gesproken; is het u ook opgevallen dat we tegenwoordig een ruime keus in bolletjes ijs hebben?). In deze nieuwsbrief is daardoor een deel gewijd aan zeg maar de routinematige onderwerpen. Het tweede deel kan worden gezien als een aanloop naar nieuwe activiteiten met als bindend element: communicatie tussen gemeente en bewoners, in ons geval van de binnenstad. Pas op: het is niet alleen iets om over te lezen, maar vooral om iets aan te doen.

Twee opmerkingen vooraf:

 • Er zijn enkele mensen aangemeld voor een papieren nieuwsbrief. Dat biedt geen oplossing voor links naar websites e.d. . Waar soms voor een goed begrip noodzakelijk zullen we die link in de vorm van een bijlage bijvoegen. Dat wordt aangegeven door dee link te vermelden als (bijlage 1) enzovoorts.
 • Bij ieder artikel op de website en dus ook de nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid een reactie te plaatsen. Dan is de verleiding natuurlijk groot om ook als wij van u informatie vragen (zoals namen van mensen die een papieren nieuwsbrief willen hebben) dit in de vorm van zo’n reactie te doen. Doe dat alstublieft niet. Gebruik daarvoor het mailadres info@wijkraadbinnenstradgrave.nl

DEEL 1 De wereld draait gewoon door

Terugblik

Zonder volledig te willen zijn noemen we hier de volgende gebeurtenissen

 • 29 juni was de druk bezochte inloopavond met wateroverlast als onderwerp. Van deze avond is geen verslag gemaakt. De gemeente gaat er mee verder en komt er in september op terug. “Water in de binnenstad” is een onderwerp dat we breder en dieper willen aanpakken. Daarop komen we verderop in deze nieuwsbrief terug. Voor nu alvast de vraag aan indieners van problemen en suggesties voor oplossingen een kopie van hun inbreng te sturen naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl.
 • 2 juli tegen de middag zag onze binnenstad er weer piekfijn uit. Een aantal enthousiaste mensen was gewapend met een afvalprikker aan de slag gegaan. De “koffie met iets lekkers of iets anders” was welverdiend. Het blijkt dat een aantal mensen regelmatig op eigen houtje of met z’n tweeën op pad gaat.; hulde!
 • 3 juli vond het smartlappenfestival dus in een schone stad plaats. De weergoden vonden het blijkbaar niet nodig voor nog meer tranen te zorgen; het bleef (nagenoeg) droog.
 • Anders was het bij de doortocht van de vierdaagse op 22 juli. De optimistische benadering was dat de wandelaars watergekoeld door Grave trokken. De stemming was er niet minder door.
 • Van de gemeente is een uitnodiging ontvangen voor een bespreking over een plan hondenuitrenplaatsen van een afrastering te voorzien. De bespreking was op zo’n korte termijn dat het onmogelijk was er heen te gaan, laat staan bewoners erbij te betrekken.  Het gaat in onze omgeving over een terrein achter het veldje aan de Jaqn van Cuijkdijk. We hebben wel enkele opmerkingen gestuurd. Inmiddels is bij de gemeente geïnformeerd naar de stand van zaken.
 • Van heel andere aard was de hoorzitting van de bezwarencommissie op 14 juli. Onderwerp was de toren van het voormalige stadhuis.  In 2002 was besloten die te laten staan als markant punt met daarin het beperkte carillon dat door de bevolking in 1971 bij de opening was geschonken. Toren en carillon moetsen wel worden opgeknapt. Uiteindelijk heeft het college daarvoor de omgevingsvergunning verleend. Maar daarin werd wel de mogelijkheid opgenomen dat de toren zou worden ingericht als uituitkijkpunt voor toeristen. Daartegen hebben de omwonenden bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie kwam al snel tot de conclusie dat het duidelijk aan goed en tijd overleg had ontbroeken en adviseerde daar eerst aandacht aan te besteden alvorens de formele procedure af te werken. Staande de vergadering gingen de aanwezige omwonenden akkoord. Bij de gemeente, die alleen ambtelijk was vertegenwoordigd moest daarover nog overleg plaatsvinden.

Deze geschiedenis is vooral van belang voor de direct omwonenen van de toren, maar raakt ook de hele binnenstad en het is een voorbeeld bij de discussie over verbetering van de communicatie gemeente-burger. Vandaar deze extra aandacht.

Agenda

 • 19 en 20 augustus Ballonfestival. Meer informatie: http://www.ballonfestival-grave.nl/
 • 21 augustus kunt u meedoen aan of kijiken naar de jaarlijkse nautische mijlen in de Maas: meer informatie: http://www.nautischemijlen.nl/
 • 27 augustus is er weer een openluchtfilm op de markt. Ongetwijfeld zullen daarbij straten worden afgezet. Het is maar dat u dat alvast weet. Bij slecht weer op die dag schuift het een week op.
 • 28 augustus is de doortocht van de vierde dag van de Nijmeegse fietsvierdaagse door Grave. Dit evenement begint op donderdagavond. Meer informatie op nijmeegsefiets4daagse.nl.
 • 30 augustus is de eerste activiteit van de gemeenteraad na het zomerreces in de vorm van een vergadering van de agendacommissie. Dan zal hopelijk duidelijk worden hoe en hoe snel de gemeente het verbeteren van de communicatie gaat aanpakken. 27 september is dan weer de eerste raadsvergadering met daarvoor de commissievergaderingen op 6 en 13 september.
 • Van de gemeente is bericht ontvangen dat op 22 september een bespreking is van de gemeente met bewoners/omwonenden van Hart van Grave over de toren. Meer informatie volgt later.

Burendag 24 september

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. Dit jaar valt Burendag op 24 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

Ontmoeting

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds kunnen bijdragen om de burendag tot een succes te maken.

Helaas is het dit jaar niet meer mogelijk om geld aan te vragen bij het Oranje Fonds. Door de vele aanmeldingen is het Oranje fonds al door het budget heen.

De wijkraad Binnenstad Grave vindt een leuke, sociale en veilige binnenstad belangrijk en wil graag financieel bijdragen aan uw initiatieven op burendag. Heeft u een idee waarmee uw buurt leuker, socialer en of veiliger wordt? Mobiliseer buurtgenoten, zet uw plannen op papier en vraag, zo nodig, financiële ondersteuning aan bij de wijkraad. U kunt uw plannen e-mailen naar: info@wijkraadbinnenstadgrave.nl

Fixi

Sinds enige tijd gebruikt de gemeente een nieuw systeem voor het melden van bijzonderheden in de openbare ruimte zoals gaten in de weg, omgevallen bomen e.d.. Als u een smartphone heeft kunt via de app Fixi direct, terplaatse en eventueel met foto hiervan melding aan de gemeente doen. Het is al gebelken dat dit zeer snel effect heeft. De app is te downloaden via The Appstore en Google Play Store. Aan te bevelen!

 

Nextdoor en andere communicatiemiddelen

Dit communicatiemiddel mag gerust een succes worden genoemd. Meer dan 200 mensen hebben zich inmiddels aangemeld om hiervan gebruik te maken. Je moet daarbij wel bedenken dat er geen belemmeringen zijn om iets op Nextdoor te plaatsen. Dat kan dus tot allerlei informatie leiden waar je niet op zit te wachten. Nextdoor biedt wel mogelijkheden die stroom in te dammen. Wij hebben weliswaar een Nextdoor voor de binnenstad, maar omliggende buurten die ook gebruik maken van het Nextdoorsysteem kunnen berichten plaatsen die ons bereiken. Daardoor neemt de stroom toe. Denk hierover even na alvorens een bericht op Nextdoor te zetten, zeker als het gaat om reacties op voorgaande berichten.

Nextdoor is voor onderling contact tussen bewoners. De wijkraad gebruilkt ander media en wel:

 • De website www.wijkraadbinnenstadgrave.nl . Die is voor iedereen toegankelijk;
 • De Nieuwsbrief. Die wordt per mail toegezonden aan degenen die zich hiervoor hebben aangemeld. Tot nu toe hebben zich een kleine 100 personen aangemeld. De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst en via Nextdoor wordt daarop wel attent gemaakt. Degenen die geen gebruik maken van internet kunnen zich aanmelden voor een papieren exemplaar. Binnenkort is de nieuwsbrief ook beschikbaar in de bibliotheek.
 • Voor afzonderlijke onderwerpen wordt een extra mail rondgezonden. Ook die komt op de website met een signaal via nextdoor;
 • In bijzondere gevallen wordt een huis aan huisbrief bezorgd in alle brievenbussen waar geen nee-nee sticker op zit. Het is gebleken dat deze directe persoonlijke benadering toch nog steeds de meeste aandacht trekt.
 • En dan hebben we natuurlijk de toevallige ontmoetingen op straat en via nextdoor.

En dit is een goed moment om over te stappen naar hetgeen de plannen van het bestuur van de wijkraad om de communicatie tussen gemeentebestuur en bewoners te verbeteren.

 

Deel 2 Verbeter de communicatie en begin bij je zelf

Inleiding

Opvallend in de laatste raadsvergadering voor de vakantie was de eensgezindheidheid waarmee de raad herhaaldelijk uitsprak dat de communicatie met de burgers verbeterd moet worden. Afgesproken werd daar na de vakantieperiode mee te beginnen. Er werd zelfs al gesproken over een andere wijze van vergaderen. Het onderwerp is niet nieuw; “overleg aan de voorkant” is al enige tijd een toverwoord bij communicatieproblemen.

Communicatie is twee-richtingsverkeer. Dus ook de burgers zullen zich er op moeten voorbereiden dat zij in een vroeg stadium bij gemeentelijk vraagstukken worden betrokken. Wijk-en dorpsraden zijn ook bedoeld om deze inbreng te organiseren. Het bestuur van de wijkraad heeft niet willen wachten totdat de gemeente met voorstellen zou komen. De eerste indruk was ook dat het verbeteringsproces zich helemaal intern bij de gemeente zou voltrekken. Daarom hebben we zelf wat ideeën ontwikkeld We hebben er over nagedacht en gesproken met het volgende als resultaat.

Uitgangspunten

 • Meepraten heeft geen zin als je niet goed bent voorbereid.
 • De huidige belangstelling voor het gemeentebestuur is gering. Er moet van te voren al sprake zijn van een zekere betrokkenheid.
 • De wijkraad kan geen besluiten nemen waaraan alle bewoners zich hebben te houden. Dat is de taak van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders en in sommig gevallen de burgemeester alleen.

Op deze basis denken wij dat de volgende aanpak zou kunnen werken.

Projectmatige aanpak

Er is een vijftal projecten geselecteerd die al lopen of binnenkort aan de orde komen.

 • Visioterrein . De gebouwen zijn inmiddels gesloopt en een definitieve invulling zal nog wel een tijdje op zich laten wachten. Verloedering moet worden voorkomen en daarom is er behoefte aan leuke en zinvolle tijdelijke bestemmingen. De gemeente heeft al te kennen gegeven dat zij de bevolking daarbij wil betrekken.
 • Water in de stad. Naar aanleiding van de buien op 30 augustus 2015 is de gemeente gestart met een inventarisatie van problemen in de hele gemeente en het zoeken van oplossingen daarvoor . Daarnaast is er in het Land van Cuijk (en ook daarbuiten) een actie gaande om ons woongebied bestand te laten zijn tegen de klimaatverandering . Het waterschap heeft al een subsidieregeling hiervoor in het leven geroepen.
 • Onlangs heeft de gemeente een speelruimteplan naar de wijkraad gestuurd met het verzoek om reactie. Op grond het derde uitgangspunt kan de wijkraad dat niet doen zonder de bewoners te raadplegen.
 • De in 2010 vastgestelde parkeernota voor de binnenstad dient te worden vernieuwd. Gezien de betekenis hiervan voor de binnenstad met soms tegenstrijdige belangen en dus meningen van bewoners, ondernemers en bezoekers is goed en vroegtijdig overleg noodzakelijk om tot een uitvoerbaar parkeerplan te komen.
 • Dit onderwerp zou toegespitst op branbdveiligheid al onderwerp zijn van de bewonersbijeenkomst op 2 juni 2016. De gemeente heeft het inmiddels overgenomen.

Algemene opzet

Bij alle projecten is de gemeente nadrukkelijk betrokken. Uiteindelijk zullen daar de beslissingen worden genomen. De rollen van gemeente en burgers moeten dus goed op elkaar moeten zijn afgestemd. Daarom zijn we ook begonnen met een mail te sturen naar gemeenteraad en college (zie bijlage 1) waarin we onze gedachten over de aanpak hebben aangegeven. Vooralsnog gaan we ervan uit dat men in grote lijnen in dezelfde richting denkt.

 1. Er wordt (bij deze) een oproep gedaan aan de burgers om zich aan te meleden als deelnemer aan een project. Dat kan vanaf nu per mail aan info@wijkraadbinnenstadgrave.nl met opgave van naam, adres en project waar men wil meedoen. Het kan ook schriftelijk aan het secretariaatsadres Hoofschestraat 17 of de ideeënbussen bij Albert Heijn en Catharinahof.
 2. Op de website wordt zo spoedig mogelijk de reeds beschikbare informatie geplaatst, veelal rechtstreeks en soms via een directe link naar de gemeentelijke website. De informatie wordt ook per mail toegezonden aan deelnemers aan een project. De informatie zal ook in de bibliotheek beschikbaar zijn.
 3. In overleg met de gemeente wordt zo spoedig mogelijk een startbijeenkomst belegd om de verdere aanpak te bespreken. Daarbij speelt natuurlijk de vraag wanneer het meepraten ophoudt en het besluiten begint een belangrijke rol.

De bibliotheek

Vanaf begin september zal de bibliotheek beschikbaar zijn om informatie van de wijkraad in te zien en om bijeenkomsten met een niet al te grote omvang te houden. Zeker nu ook het Arsenaal weer uit dreigtr te vallen een positief bericht.

Slotwoord

En aan dat positief bericht kunnen we beter niets toevoegen. We zijn benieuwd naar uw reacties en vooral aanmeldingen.