Categorieën
Nieuws

Volgende bezuiniging bibliotheek in aantocht

Een van de doelstellingen van een wijk- of dorpsraad is bij te dragen aan een goede relatie tussen burgers en gemeentebestuur zodat het gemeentebestuur weet of een genomen besluit op begrip en liefst waardering bij de burgers kan rekenen. Dat voorkomt bezwarenprocedures en handhavingsproblemen.

De wijkraad vertegenwoordigt de burgers niet bij de besluitvorming. Het nemen van besluiten is aan de gemeenteraad voorbehouden en die zijn via de politieke partijen bereikbaar.

Wat de wijkraad wel kan is de bewoners attenderen op hetgeen te gebeuren staat en het de  bewoners mogelijk maken “mee te denken”. De gemeenteraad wil ook dat de burgers er zo bij worden betrokken. “Overleg aan de voorkant” wordt dit genoemd. In Nieuwsbrief 3 hebben we hier aandacht aan besteed en een voorzet voor de aanpak gegeven.

Nu is geconstateerd dat in de eerstvolgende raadsvergadering van 27 september een voorstel van het college wordt behandeld om een verdergaande bezuiniging aan de bibliotheek op te leggen. Dat het bestuur van de bibliotheek dit niet leuk vindt is logisch en men is dan ook een actie begonnen om er op te wijzen dat zoiets een verkeerd besluit zou zijn.

Een nieuwe bezuiniging betekent dat de informatievoorziening via de bibliotheek verder afneemt. De vraag is of dat voor u als inwoner acceptabel is. U zult het antwoord niet zelf kunnen geven maar dat wordt dat gedaan door de 15 raadsleden. Het is gebruikelijk dat de politieke partijen openbare fractievergaderingen houden waarin de voor- en nadelen worden besproken zodat de fractie een standpunt kan bepalen.

Als u nog invloed wilt uitoefenen zult naar de partij van uw keuze moeten gaan, maar dan wilt u ook wel weten waar het over gaat, wat de consequenties zijn en wat de alternatieven. Daarbij hadden wijkraden een rol kunnen spelen, maar daarvoor is het nu te laat. U zult het moeten doen met het voorstel van het college. Die kunt u via deze link inzien. Raadsvoorstel herinrichting bibliotheek  (vroeger waren ze ook in de bibliotheek in te zien). Dinsdag 13 september wordt het voorstel ook behandeld in de commissie Inwoners en bestuur. Het is dus kort dag.

Een vraag die in de stukken niet wordt beantwoord is of de bezuiniging onontkoombaar is. Als er geen geld is houdt alles op. Nog onlangs is gesteld dat de financiële situatie van Grave redelijk gezond is. Er is geen directe geldnood, maar er wordt wel opgelet waar men het geld aan uitgeeft. Een euro kan maar één kant op. Ontwikkeling van het historisch besef en het verhogen van de aantrekkelijkheid voor bezoekers staan momenteel hoog in het vaandel. Je kunt van mening zijn dat een goed en professioneel informatiecentrum daarvoor noodzakelijk is en eigenlijk vindt de gemeente dat ook wel. Een moderne bibliotheek is al veel meer dan een uitleenwinkel van boeken. Een versterking van die voorziening zou wel eens meer in het totale beleid van Grave kunnen passen dan een verdergaande bezuiniging. De gemeente zelf wil in de bibliotheek een Historisch educatief centrum vestigen. Als die H van Historisch nu ook voor Hedendaags wordt gebruikt kan er iets moois uitkomen.

Heeft u hierover een mening? Bezoek dan de commissie- en raadsvergadering en laat u overtuigen van de juistheid van het collegevoorstel. Denkt u dat dit niet lukt probeer dan uw vertegenwoordiger in het gemeentebestuur zover te krijgen dat de bibliotheek de gelegenheid blijft krijgen er iets moois van te maken.