Categorieën
Nieuws

Wisseveld . . .

Opheffing geheimhouding Wisseveld

Nu bijna een week geleden heeft de gemeenteraad van Grave de geheimhouding over het project Wisseveld opgeheven. Vanuit Keerpunt 2010 werd mij om commentaar gevraagd. Dat commentaar wil men dan op de site van Keerpunt 2010 plaatsen. Nu is die site al jaren zo ongeveer de beste informatiebron voor gemeentelijke zaken, dus wat dat betreft geen probleem. In tegenstelling tot de gemeenteraad zelf geef ik, als mij een vraag wordt gesteld daarop een antwoord.

Allereerst vind ik het al merkwaardig dat mij, en wellicht ook andere niet-raadsleden, om commentaar wordt gevraagd. Door de opheffing van de geheimhouding op zich wordt niets meer bekend over deze molensteen om de financiële nek van de gemeente. De raadsfracties zijn nu alleen vrij hun kiezers over dit project in te lichten. Ik had dus verwacht dat deze fracties nu met bulletins zouden komen waarin werd uiteengezet welke rechten en plichten de gemeente heeft en waar “de tien miljoen” zijn gebleven. Bekend is dat in dat bedrag een reservering zit van enkele miljoenen voor aanleg van infrastructuur. Zijn de kosten voor de omgeving van Catharinahof daarvan betaald of is dat uit een andere pot gekomen?

Belangrijker is met het oog op de komende begroting echter het antwoord op de vraag welke financiële verplichtingen de gemeente nog heeft tegenover GBB. Zelf vermoed ik dat de gemeente in ieder geval jaarlijks nog rente moet betalen over door GBB aangekochte grond.

Een tweede merkwaardig punt is dat de opheffing van de geheimhouding kennelijk op initiatief van het college is genomen en niet op verzoek van de raad zelf. Openheid en transparantie waren in de verkiezingsprogramma’s van alle partijen kernwoorden.

Opvallend vond ik ook dat het college het voorstel deed nadat juridisch advies was ingewonnen. Op zich is dat natuurlijk verstandig maar het roept in ieder geval mij de vraag op wat er nu anders is dan op het moment dat tot geheimhouding werd besloten. Of is de geheimhouding altijd al overbodig geweest. Totdat het tegendeel wordt bewezen neem ik dat aan.

Er is nog een restrictie. Stukken met betrekking tot lopende rechtszaken en onderhandelingen zouden nog geheim blijven. Rechtszaken zijn openbaar. De documenten daarover zijn dat, uitzonderingen daargelaten, ook. In de mededeling van het college op de site van de gemeente wordt dan ook alleen gesproken over “documenten die (nog) van belang zijn in het kader van de huidige onderhandelingen die plaatsvinden met het oog op het sluiten van een nieuwe overeenkomst”. Deze zin vraagt om verduidelijking want dit was nu precies het argument waarom alles geheim werd gehouden.

Dat je in het kader van onderhandelingen niet al je kaarten op tafel legt begrijp ik, maar uitgespeelde kaarten liggen al op tafel. Daar hoeft dus niet geheimzinnig over te worden gedaan. Dat betekent dat op zijn minst de in 2005 aangegane overeenkomst met alles wat er op grond van die overeenkomst is gebeurd en nog gaat gebeuren als die overeenkomst niet door een andere wordt vervangen openbaar wordt gemaakt.

De gemeenteraadsfracties beschikken over die informatie. Het kan toch niet zo zijn dat voor die fracties de geheimhouding ook een excuus was om zich er maar niet in te verdiepen.

Gemeenteraad: kom maar op met de informatie.

Grave 20 oktober 2014  – Leo de Vreede