Categorieën
Nieuws

Carillon Grave

kindercarillon 032Nog maar 8 weken en dan is het weer Kerstmis. Ik herinner mij dat vorig jaar Kerst 2013, onze pastoor René Aarden zelf -in de garage in Velp-  een kindercarillon maakte en plaatste voor publiek. Onze muzikaal getalenteerde pastoor René heeft niet stil gezeten de laatste maanden. Hij is zelfs leerling-beiaardier tegenwoordig bij Marcel Siebers in Cuijk, een wijd en zijd bekend beiaardier, je bent nooit te oud om meer te leren tenslotte. Maar ik heb vorig jaar zelf al gehoord dat onze pastoor heel goed met een carillon overweg kan. Zo ook Albert van Woerden trouwens.

Wat  is er toch gebeurd met die zogenaamde “Werkgroep  Carillon/De Toren”?  Als deelnemer namens de wijkraad Binnenstad  in die werkgroep, moet ik u het antwoord schuldig blijven. Lang, lang geleden, vergaderden we op uitnodiging van de gemeente (en via een extern bureau: Reuser)  een paar keer als  deelnemers vanuit verschillende belangengroeperingen. Daar zijn voorstellen uit voortgekomen voor de toekomstige functie van de toren en het carillon. Bureau Reuser maakte hiervan een presentatie die inmiddels al sinds minstens begin 2014 op de bureaus van de leden van het college van B&W ligt. Navraag van de wijkraad Binnenstad  over de voortgang? Werd niet eens beantwoord.kindercarillon 020

Deze typisch stroeflopende Graafse voortgang voor het carillon, inspireerde een aantal mensen die weigeren de lepel in de breipot te laten staan om eens te kijken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn in de Elisabethkerk. Een carillon van 48 klokken op basis van een C2 klok zou ook heel goed mogelijk moeten zijn. Een groot deel van de klokken zouden dan in de vensteropeningen kunnen komen zoals dat ook gebruikelijk is bij de historische carillons in Amsterdam en Haarlem.

Waarom nu dit artikel op de website? Wat zijn we weer gefrustreerd! Als u niet wederom reageert met mails en brieven en vragen aan de raad over  de toekomst van ons carillon . . . . . hoort u er ook nooit meer iets van vrees ik.

Niet uit de toren . . . .  van het college van burgemeester en wethouders . . . .

En ik vrees ook niets vanuit de kerk.

Natuurlijk zijn er belangrijker en urgenter zaken om het over te hebben in Grave. Ondanks maar ook juist in het kader van de  Takendiscussies voor ons burgers, om nota bene de gemeente te helpen om posten te vinden voor bezuinigingen . . . .en u vroeg ons als  belangengroeperingen  – nog niet zo lang geleden-  na te  denken over dit onderwerp.

Geachte raadsleden en burgemeester en wethouders, waar is het rapport van bureau Reuser en wat gaat  u er wanneer mee doen? Hoe zit het met de besteding van het budget voor e.e.a.? Wijkraad Binnenstad  Grave – H.Kruizinga

Enkele foto’s vanuit de kerklantaarn; zo kan het ook misschien?

Carillon kerk 2014 3

Elisabethkerk
Elisabethkerk
Categorieën
Nieuws

Wisseveld . . .

Opheffing geheimhouding Wisseveld

Nu bijna een week geleden heeft de gemeenteraad van Grave de geheimhouding over het project Wisseveld opgeheven. Vanuit Keerpunt 2010 werd mij om commentaar gevraagd. Dat commentaar wil men dan op de site van Keerpunt 2010 plaatsen. Nu is die site al jaren zo ongeveer de beste informatiebron voor gemeentelijke zaken, dus wat dat betreft geen probleem. In tegenstelling tot de gemeenteraad zelf geef ik, als mij een vraag wordt gesteld daarop een antwoord.

Allereerst vind ik het al merkwaardig dat mij, en wellicht ook andere niet-raadsleden, om commentaar wordt gevraagd. Door de opheffing van de geheimhouding op zich wordt niets meer bekend over deze molensteen om de financiële nek van de gemeente. De raadsfracties zijn nu alleen vrij hun kiezers over dit project in te lichten. Ik had dus verwacht dat deze fracties nu met bulletins zouden komen waarin werd uiteengezet welke rechten en plichten de gemeente heeft en waar “de tien miljoen” zijn gebleven. Bekend is dat in dat bedrag een reservering zit van enkele miljoenen voor aanleg van infrastructuur. Zijn de kosten voor de omgeving van Catharinahof daarvan betaald of is dat uit een andere pot gekomen?

Belangrijker is met het oog op de komende begroting echter het antwoord op de vraag welke financiële verplichtingen de gemeente nog heeft tegenover GBB. Zelf vermoed ik dat de gemeente in ieder geval jaarlijks nog rente moet betalen over door GBB aangekochte grond.

Een tweede merkwaardig punt is dat de opheffing van de geheimhouding kennelijk op initiatief van het college is genomen en niet op verzoek van de raad zelf. Openheid en transparantie waren in de verkiezingsprogramma’s van alle partijen kernwoorden.

Opvallend vond ik ook dat het college het voorstel deed nadat juridisch advies was ingewonnen. Op zich is dat natuurlijk verstandig maar het roept in ieder geval mij de vraag op wat er nu anders is dan op het moment dat tot geheimhouding werd besloten. Of is de geheimhouding altijd al overbodig geweest. Totdat het tegendeel wordt bewezen neem ik dat aan.

Er is nog een restrictie. Stukken met betrekking tot lopende rechtszaken en onderhandelingen zouden nog geheim blijven. Rechtszaken zijn openbaar. De documenten daarover zijn dat, uitzonderingen daargelaten, ook. In de mededeling van het college op de site van de gemeente wordt dan ook alleen gesproken over “documenten die (nog) van belang zijn in het kader van de huidige onderhandelingen die plaatsvinden met het oog op het sluiten van een nieuwe overeenkomst”. Deze zin vraagt om verduidelijking want dit was nu precies het argument waarom alles geheim werd gehouden.

Dat je in het kader van onderhandelingen niet al je kaarten op tafel legt begrijp ik, maar uitgespeelde kaarten liggen al op tafel. Daar hoeft dus niet geheimzinnig over te worden gedaan. Dat betekent dat op zijn minst de in 2005 aangegane overeenkomst met alles wat er op grond van die overeenkomst is gebeurd en nog gaat gebeuren als die overeenkomst niet door een andere wordt vervangen openbaar wordt gemaakt.

De gemeenteraadsfracties beschikken over die informatie. Het kan toch niet zo zijn dat voor die fracties de geheimhouding ook een excuus was om zich er maar niet in te verdiepen.

Gemeenteraad: kom maar op met de informatie.

Grave 20 oktober 2014  – Leo de Vreede

Categorieën
Nieuws

Geen nieuws = ook nieuws

Brievenbus te  kleinTot niet zo lang geleden konden burgers, verenigingen en wijk- en dorpsraden nog verzoeken om het nieuws van de Gemeentelijke informatiepagina en andere relevante zaken, elke week digitaal van de gemeente te ontvangen.

Hier is grote behoefte aan omdat er verschillende problemen zijn rond de informatieplicht van de gemeente Grave. De krant Maasdriehoek (met de vergaderagenda’s en gemeentelijke informatiepagina) verschijnt veel en veel  te laat en/of wordt helemaal niet bezorgd. Plotseling en zonder aankondiging is de gemeente met deze standaardmails aan geadresseerden, of beter gezegd geïnteresseerden, gestopt. Bij navraag werd ons verteld dat deze  ‘service’ gewoon afgeschaft is; “. . .u kunt toch de website even raadplegen?”. Was dat maar zo simpel! Al ben je aardig bedreven op  je PC en het World-Wide-Web; die website is niet toegankelijk en voor velen een doolhof.

Daarnaast worden de problemen met de bezorging van de advertentiekrant Maasdriehoek –ondanks de vele klachtenmeldingen- maar niet opgelost. In de week van 6-12 oktober zijn op verschillende adressen in de binnenstad van Grave wederom geen kranten ontvangen.

brievenbus te klein2Op andere adressen wordt pas op woensdagavond geprobeerd de krant in de meestal te kleine brievenbusopeningen te proppen. Als- minimaal betaalde- bezorger zou je daar een burn-out en geschaafde vingerknokkels van krijgen, maar dat is weer  een ARBO-kwestie.schaafwonden vingers

Vervolgens   kom je vanzelf op het derde probleem;  de agenda’s voor de openbare commissie- of raadsvergaderingen van DIE week staan (meestal) in de krant van dezelfde week. Is 1 week vóór  aanvang van de vergaderingen bij de gemeente Grave nog niet bekend hoe de agenda er uitziet? Dat is zorgwekkend, in een efficiënte organisatie moet die al lang bekend zijn, voor deelnemers èn belanghebbenden (lees; burgers).

In het licht van de Takendiscussie: Iedere simpele ziel weet dat je met slechts één druk op de knop, naar alle belanghebbenden, binnen 1 minuut, dezelfde belangrijke informatie kunt versturen per mail. Misschien maar ’s over nadenken ook in het licht van de Takendiscussie en de bezuinigingsronde? Ondanks herhaalde verzoeken dringt het maar niet door bij de gemeentelijke organisatie.

De Graafse wijk Binnenstad heeft er schoon genoeg van en neemt tijdelijk maatregelen. Tijdelijk, totdat de gemeentelijke organisatie de zaak op orde heeft. Ir. Leo de Vreede heeft zich bereid verklaart voorlopig  een emailadres voor u ter beschikking te stellen. U kunt zich daar aanmelden om wekelijks de raads-  en commissieagenda’s te ontvangen en evt. overige informatie. Stuur een mail  naar infograve@papax.nl met daarin duidelijk: uw naam, adres met postcode en mailadres en u ontvangt binnenkort de agenda’s en evt. overige informatie van de informatiepagina van de gemeente Grave.

Namens Wijkraad Binnenstad Grave – H. Kruizinga

Categorieën
Nieuws

Snippergroen en “zwartepieten”

snippergroen ontruimdHet project “Doorstart Project Snippergroen” is noodgedwongen na veel kritiek van start gaan. Voor in elk geval  de wijk Binnenstad Grave zal dit onderwerp opnieuw; eind 2014 of begin 2015 aan de orde komen volgens opgaaf van de gemeente. De meningen zijn verdeeld onder inwoners van Grave. Op zijn minst is het tijdstip van de hele exercitie wel opmerkelijk.

Tijdens de 4 Takendiscussies  – met als doel ‘bezuinigen’–  die in de dorpen en wijken zijn gevoerd, verklaarde de gemeentesecretaris o.a. dat één van de weinige posten waarop nog wel wat bezuinigd zou kunnen worden, de Groenvoorziening betreft. De burger zelf aan het werk zetten zou een optie zijn . . . . . Maar vrijwel tegelijkertijd ontvingen alleen al in de wijk Binnenstad meer dan 60 inwoners met een groenstrook, die zij al jaren verzorgen/in gebruik hebben, een brief  van de gemeente waarin wordt gesteld dat de groenstrook gekocht kan/moet worden. Doet men dat niet, dan wordt de strook door de gemeente “ontruimd” . Dat zou m.i. betekenen dat de gemeente zelf ook opnieuw het onderhoud van die groenstroken op zich moet nemen. En dit brengt hoge kosten met zich mee. De gehele Graafse gemeenschap betaalt mogelijk een hoge prijs voor niet alleen de hele operatie van ontruiming maar  ook voor de herinrichting door de gemeente. Het gevoel van onbehagen, en een -realistisch- te verwachten verlies van groenkwaliteit in veel gevallen daargelaten. Nu verklaarde de gemeentesecretaris -desgevraagd- tijdens de Takendiscussies, dat in de Gemeentelijke Begroting voor de verkopen van die groenstroken de komende  jaren € 125.000,= per jaar is opgenomen. Op de vraag “hoe vaak ” kunt u zelf het antwoord wel  verzinnen.. De longterm is m.i. niet echt in de gaten gehouden..

Ik wil dan graag op zeer korte termijn de rekensom zien van de kosten van ontruiming  en herinrichting per m2 in de eerste plaats en ten tweede – niet onbelangrijk-, het onderhoud door de gemeente van diezelfde groenstroken in de komende jaren.

Laat u goed voorlichten alvorens een besluit te nemen. Schakel desnoods uw rechtsbijstandsverzekering in. Het is niet aan de wijkraad om “de zwarte piet” (al dan niet met ‘groene vingers’) uit te te delen. Wij zullen u in de toekomst wel regelmatig wijzen op berichtgeving omtrent de groenstroken.

 In de Arena van vrijdag 10 oktober 2014 staat  een artikel over de perikelen rond het snippergroen in de gemeente Grave. Klik HIER om het hele artikel te lezen. De auteur van het artikel  -Hans Satter-  biedt u ondersteuning aan in de vorm van een “steunpunt”: adviespuntsnipppergroengrave@gmail.com

Heeft u vragen aan de wijkraad Binnenstad Grave dan mailt u naar ons adres: info@wijkraadbinnenstadgrave.nl

Namens Wijkraad Binnenstad Grave – Hester Kruizinga