Categorieën
Nieuws

Het Wisseveld, commissievergadering

IMPRESSIE VAN EEN COMMISSIEVERGADERING – Het Wisseveld

Hoofdpijn

Op 10 maart zet de gemeenteraad een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Wisseveld. Geen stap die direct woningen oplevert maar wel de positie van de gemeente in dit project duidelijker maakt. De gemeente keert terug naar haar oorspronkelijke taak als overheid en laat het ontwikkelen over aan de ontwikkelaar. Die draagt dan de financiële risico’s maar heeft dan ook de eventuele winstkansen.

Eindelijk een eind aan het contract uit 2005

Ondanks de geheimzinnigheid waarmee het hele project al jaren lang is omgeven begrepen alle zeer kritische volgers op dit gebied dat het beëindigen van het contract uit 2005 een goede zaak is en dat het bij het afsluiten van het nieuwe contract meer gaat om het verdelen van de ellende dan om het verdelen van winst.

Kan de raad nog iets veranderen?

Wat iedereen ook weet is dat als één van de partijen een handtekening onder een overeenkomst heeft gezet de onderhandelingen zijn afgelopen. De andere partij rest dan de keuze tussen wel of niet tekenen. Gebruikelijk is dan ook dat na de onderhandelingen partijen gelijktijdig ondertekenen en dan liefst met een fotograaf in de buurt. Omdat het college het terecht verstandig vond dat de raad voor de ondertekening zou instemmen met de overeenkomst is die aan de raad voorgelegd. Dat het college dat heeft gedaan met de handtekening van GBB daaronder is wel ongebruikelijk maar gelet op eerdere opstelling van de raad heel begrijpelijk. Tijdens een vergelijkbare behandeling van een beëindigingovereenkomst met GBB in 2011 werd door de raad nadrukkelijk gevraagd naar een door GBB ondertekende instemming. Die was er niet en is er toen ook later niet gekomen. Ook in andere gevallen van overeenkomsten die aan de raad werden voorgelegd werd door de raad gevraagd om ondertekende verklaringen van de wederpartij. Die was er dus nu wel, maar met de consequentie dat de gemeenteraad nu alleen nog kan kiezen tussen tekenen of niet tekenen. Uiteindelijk is de gemeenteraad daar ook voor. Ieder besluitvormingsproces eindigt altijd met de keus tussen “voor” of “tegen”. In dit geval is de voorbereiding voor de vergadering geweest.

Heeft de raad inbreng gehad?

De gemeenteraad is vooraf is geconsulteerd over deze overeenkomst. Die bijeenkomst(en?) is (zijn?) besloten geweest. Ik kan dus niet beoordelen of de uiteindelijke overeenkomst afwijkt van de opdracht die het college heeft meegekregen, maar als er nu nog zo’n lawine van vragen aan het college is gesteld vraag ik me af of de raadsleden het college wel voldoende richtlijnen hebben meegegeven. Het kan ook dat de nu voorgelegde stukken niet duidelijk zijn geweest.

Was de voorbereiding voldoende?

De stukken werden nog geen week voor de vergadering gepubliceerd. Het raadsvoorstel, waar het toch om draait, verscheen pas op de dag van de vergadering op de website. Voor de fracties was er dus nauwelijks tijd de zaak met de achterban te bespreken. Tijd om nadere uitleg te verkrijgen was er ook niet. Geen wonder dus dat er een lawine van vragen over het college is uitgestort. 2 Fracties leverden samen al 80 vragen op en er zijn 7 fracties! Die vragen zijn of worden alsnog schriftelijk gesteld en zullen ook schriftelijk worden beantwoord. Gelukkig komen zowel vragen als antwoorden op de openbare website van de gemeente. Daar was weer wel een discussie voor nodig.

Zal het afdoende beantwoorden moeilijk zijn?

Ik verwacht dat een groot aantal vragen dubbel zal zijn gesteld en dat ook veel antwoorden met enige toelichting wel uit de stukken zijn te halen. Het bleek al bij vragen die ik zelf had bij eerste lezing. Ik kwam toen tot een extra bijbetaling van ruim 5 miljoen. Nadat het raadsvoorstel ook was verschenen en ik de stukken enkele malen kruislings had bekeken is dat teruggebracht tot zo’n 1,5 miljoen. Ik ga er vanuit dat de 15 raadsleden samen minstens net zo slim zijn als ik en dus al mijn andere vragen wel door hen zijn gesteld. Vooral bij de overdracht van gronden met een waarde van 1,7 miljoen frons ik mijn wenkbrauwen. In het raadsvoorstel staat dat die gronden boekhoudkundig zijn afgeschreven. Maar objecten met een waarde die niet meer in de boeken staan behoren tot de stille reserves van een gemeente en dus tot de financiële strohalmen en die worden  nu zomaar weggegeven. Het lijkt mij goed mogelijk dat het een voortvloeisel uit de overeenkomst van 2005 is. Jammer dat dit contract niet bij de stukken zit. Dat had een hoop vragen kunnen voorkomen.

Is er reden tot juichen?

Ben ik nou blij met deze overeenkomst? Dat is wat veel gevraagd. De positie van de gemeente wordt wel veel duidelijker en bij de gemeente passend. Financiële consequenties, zowel negatief als positief, zullen er niet veel meer zijn. Dat hiermee belemmeringen voor verdere ontwikkelingen worden weggenomen zie ik echter niet. Daarvoor speelt de woningmarkt een te beslissende rol. De overeenkomst bevat ook nauwelijks resultaatverplichtingen maar wel inspanningsverplichtingen voor de gemeente die wellicht tegen de publiekrechtelijke taken van de gemeente aanschuren. Maar dat is bij ruimtelijke ontwikkelingen vaak het geval. De tijd dat ook een gemeente dik kon verdienen aan ruimtelijke ontwikkelingen is nu eenmaal voorbij en dat verander je niet met een ander contract.

 

Infrastructuur had bij de gemeente moeten blijven

Waar ik het niet mee eens ben is dat de verantwoordelijkheid voor de infrastructuur aan GBB wordt overgelaten. Zorgen voor infrastructuur is een publieke zaak. In het verleden moesten ontwikkelaars hun woningen ontwerpen binnen de door de gemeente ontworpen en aan te leggen wegenstructuur. Dat daarin meer samenwerking is gekomen is een prima zaak, maar om de hele verantwoordelijkheid nu maar bij de ontwikkelaar te laten gaat mij te ver. Ogenschijnlijk is het goedkoper, maar voor de ontwikkelaar is infrastructuur een sluitpost. Je kunt wel roepen dat je de regie voert maar dit soort acteurs bepaalt zelf hoe ze hun rol spelen.

Waarom duurde de vergadering toch nog lang?

Eigenlijk tot mijn stomme verbazing duurde de vergadering toch nog tot bijna 22:30 uur. En dat terwijl al begonnen werd met de mededeling dat vragen schriftelijk waren gesteld en dat men begreep dat die wel schriftelijk zouden worden beantwoord. “Wat doen we hier eigenlijk ?” is dan een logische en terechte vraag.

Hele college aanwezig

Ik vond het opvallend dat het hele college aanwezig was. In Grave mag een commissievergadering geen politieke lading hebben. Het enige advies dat gegeven wordt is of het als A- of B-stuk op de raadsagenda wordt geplaatst. Een poging van Keerpunt een uitspraak uit te lokken over de rijpheid voor behandeling van het voorstel werd dan ook in de kiem gesmoord.

Broederlijke en zusterlijke eensgezindheid bij coalitie en oppositie

Opvallend vond ik ook dat in tegenstelling tot de gebruikelijk gang van zaken coalitie en oppositie bijna gebroederlijk hun pijlen op de wethouder richtten. Die wethouder had als eveneens gebruikelijk alle begrip voor de vragen en ging er uitgebreid op in. Dat bracht de voorzitter, waarschijnlijk om tijd te besparen, ertoe de wethouder erop te wijzen dat hij in herhalingen viel. Dat bracht die wethouder echter niet van zijn stuk. Ik zou al lang hebben gezegd dat de voorzitter het toch niet kwalijk kan nemen als een wethouder op dezelfde vragen steeds hetzelfde antwoord geeft. Dat noem je “consequent optreden” en niet “in herhalingen vallen”.

Toch een A-stuk?

Moet de raad er alsnog maar een A-stuk van maken? Nee, zeker niet. Over de nieuwe overeenkomst hoeft niet meer te worden gediscussieerd. Maar er wordt wel een periode afgesloten waar ook de raad verantwoordelijkheid moet afleggen. Het rekenkamerrapport ligt er ook nog steeds. Er is in de communicatie veel misgegaan en er zijn aanzienlijke verliezen geleden. Een soort rouwverwerking is dan ook wel op zijn plaats. De raadsvergadering op 10 maart is daarvoor te kort.

Eind goed al goed???

Daarom werd mijn avond pas goed toen ik thuiskomend de Graafsche Courant zag liggen met daarin de belrubriek van de burgemeester. Daarin kondigde hij aan dat er  op de gemeentelijke website nog een artikel over het verloop van dit dossier komt.

Leo de Vreede

Categorieën
Nieuws

Visio – herontwikkeling

In de maand december 2014 hebben  vijf thematische sessies plaatsgevonden in verband met de voorbereiding van een visie voor de herontwikkeling van het westelijk deel van het Visioterrein in Grave.

Drie scenario’s voor herontwikkeling

De ideeën die tijdens de verschillende sessies zijn aangedragen zijn inmiddels gewogen en hebben een bijdrage geleverd aan drie mogelijke scenario’s. Deze scenario’s (Vestingpark, Stadspark en Raampark) zijn op posterformaat uitgevoerd en van een toelichting voorzien. Deze treft u bijgaand als pdf-bestanden aan. Het is overigens nadrukkelijk niet zo dat de scenario’s concrete eindbeelden vormen. Op dit moment gaat het evenmin om het maken van een keuze voor één van de scenario’s. Het zijn instrumenten – net als bij de thematische sessies – om (verdere) ideevorming en uitwisseling van gedachten op gang te krijgen gericht op het maken van nadere keuzes.

Participatie

De komende weken wordt iedereen de gelegenheid geboden om schriftelijk op de scenario’s te reageren. Meer informatie daarover vindt u vanaf dinsdag 10 februari a.s. op de website van de gemeente Grave.

Op dinsdag 24 februari vindt in de ontvangsthal van de hoofdingang van Visio (Sint-Elisabethstraat 4) een informatieavond plaats, aanvang daarvan is 19.30 uur.

Voor meer informatie

 

Scenario_Stadspark

Scenario_Vestingpark

Scenario_Raampark

 

 

 

Categorieën
Nieuws

Klokkentoren

Bericht van onze correspondent uit Tenerife:

klokkentoren Tenerife

 

 

 

 

 

 

 

“Hier zijn ze met 2 klokken tevreden” © Wijkraad Binnenstad Grave.

Categorieën
Nieuws

Snippergroen Binnenstad

Arnoud v.Gelderweg (2)  Bewonersavond Project Snippergroen – 2 februari 2015

 

 

 

 

 

Aanwezig:

Mevrouw Anja Wormeester (voorgesteld als onafhankelijk gespreksleider)

Wethouder E. Daandels

Tim Arfman – jurist – Bureau Eiffel

Sharon Aaldering – jurist – Bureau Eiffel

Janneke van Oversteeg – jurist – Bureau Eiffel

Björn Derksen – Projectleider – Bureau Eiffel

Jan Dijkstra – Gemeente Grave

Notulist namens betrokken inwoners; H. Kruizinga

Opening door Björn Derksen;

“In het verleden was de gemeente weinig gefocust op de groenstroken. Bovendien is er een generaal pardon geweest voor bepaald gebied. In de hele gemeente Grave zijn er 400 situaties met bewust of onbewust gebruik van groenstroken van de gemeente. Het project is gestart met Velp, Escharen en Gassel. Deze fase is nagenoeg afgerond. Februari 2014 is het project stilgelegd in verband met de verkiezingen en de besluitvorming over het project. September 2014 is het project hervat. Daarbij is de communicatie geïntensiveerd en voor een meer persoonlijke benadering gekozen. De volgende fases zijn gevolgd;

Fase 1: Velp/Escharen

Fase 2: Gassel + een deel Grave

Fase 3a: Eerste brief aan de betrokken bewoners Binnenstad en omgeving.

Fase 3b: Burgemeester Raymakerslaan, Dr. Kanterslaan in het 2e kwartaal 2015

Op 2 februari is Fase 3a van start gegaan, de bewoners van Grave Binnenstad en omgeving die een stukje gemeentegrond in gebruik hebben zijn uitgenodigd voor vanavond.

Wethouder Daandels benadrukt – na de inleiding + voorstellen van de aanwezigen – dat voor dit project een bureau is ingeschakeld op basis van no cure no pay.

 

BomvrijeVragen. De aanwezigen krijgen de gelegenheid vragen te stellen;

*Waarom stond in de krant de oproep met “Fase Binnenstad en omgeving”? Wat verstaat u onder “omgeving”?

Dat is vooral de wijk Binnenstad.

*Maar voor vanavond zijn ook veel inwoners uit andere wijken uitgenodigd?

Duidelijk wordt wel dat er een aantal ‘fouten’ zijn gemaakt bij het versturen van de brieven; bewoners uit andere wijken en huurders zijn uitgenodigd.

*Is naast/behalve een schriftelijke overeenkomst voor het gebruik een mondelinge overeenkomst ook ‘bindend’?

Mondeling kan ook bindend zijn maar is moeilijker aan te tonen/te bewijzen. De bewijslast ligt bij de gebruiker.

*Gelden getuigenverklaringen ook als bewijs voor verjaring?

Het is bewijsmateriaal dat wij zullen ‘meenemen’.

*Is de verjaringstermijn persoonsgebonden; stel dat ik mijn perceel kocht van een eigenaar die al 15 jaar de groenstrook in gebruik had en ik nu pas 5 jaar?

Nee, u kunt op de historie rekenen en de verjaringstermijn is gebonden aan die historie, niet aan de gebruiker, of eigenaar van het perceel grenzend aan de groenstrook.

Snippergroen2 006Werkwijze. Hierna geeft de heer Derksen een uitleg over de werkwijze van de gemeente:

U ontvangt een eerste brief van de gemeente. Daarna volgt een bezoek ter plaatse (indien gewenst). Er zijn 3 mogelijkheden; -aankopen, -verjaring, of u wilt de grond niet meer gebruiken. Na ontvangst van de eerste brief kunt u op aanvraag een gratis luchtfoto van uw perceel van 20 jaar geleden van de gemeente krijgen. De verjaringstermijn is immers 20 jaar of langer. Na 20 jaar kan  eigendom van de gemeente overgaan naar de gebruiker. Mocht iets verjaard blijken, dan bevestigt de gemeente dit per brief via een notaris.

*Koop is alleen mogelijk voor eigenaren ad € 70,= per vierkante meter. Het hele koopproces duurt ongeveer 6 maanden.

*De notaris- en kadasterkosten zijn  voor rekening van de koper (K.K.) Tot ong. 70 vierkante meter bedragen die kosten € 550,=. Daarnaast komt er voor de koper 2% overdrachtsbelasting bij.

Vragen: 

*Maakt het uit of zich kabels of leidingen in de groenstrook bevinden?Gas, water en elektra ligt er toch altijd?

Nee, dit moet de gemeente sowieso altijd overleggen met de exploitant. Als met name de gasleverancier geen toestemming geeft houdt alles op.

*De gemeente weet toch altijd precies waar bekabeling ligt?

Toch moet de gemeente bij elk perceel opnieuw een zgn. Klicmelding doen. De gemeente betaalt die kosten.

*Heeft de gemeente niet van tevoren afspraken gemaakt met commerciële nuts-, kabelexploitanten?

Nee, maar de gemeente weet ongeveer hoe de exploitant zal reageren.

*Is de vierkante meterprijs met of zonder kabels in de strook hoger of lager?

Wethouder Daandels beantwoordt deze vraag met : ‘Nee’.

*Heeft het college hierover nagedacht?

De wethouder: ‘Het college heeft een baas en dat is de gemeenteraad. Deze (LPG/VVD/CDA/TROTS red.) heeft met dit project ingestemd.

*Tot ieders verbazing zijn ook verschillende huurders uitgenodigd/aanwezig in de zaal en de vraag rijst dan ook ; Kunnen huurders ook snippergroen kopen?Dat staat namelijk in de brief die zij ontvingen.

Nee, uitsluitend eigenaren kunnen groenstroken kopen. In dat verband kan Mooiland-Maasland ook groenstroken kopen. Een bestaande huurovereenkomst met een huurder waarbij van gebruik van een groenstrook sprake is, zal worden gerespecteerd door de gemeente.

*Stel, iemand toont aan dat een heg er 20 jaar heeft gestaan en 3 maanden geleden is deze verwijderd, hoe zit het dan met de verjaring?

Zolang de haag/heg er 20 jaar heeft gestaan kan sprake zijn van verjaring. Alhoewel er in de jurisprudentie nauwelijks sprake is van verjaring na 10 jaar, kan het voorkomen dat sprake is van verjaring na 10 jaar. Hierover zal volgende week woensdag aangepaste informatie op de website van de gemeente worden geplaatst. Daarbij kan sprake zijn van; “juridisch of gevoelsmatig te goeder trouw”.

*Wat als mensen geen foto’s meer kunnen achterhalen?En, hoe  zorgvuldig zijn de luchtfoto’s van de gemeente?

Antwoord:  . . . De gemeente zorgt voor luchtfoto’s . . . Hierop zijn de kadastrale grenzen en daarbij significante wijzigingen te zien.

*Waar het de gemeente eigenlijk om gaat is gewoon geld verdienen?U zegt dat zelfs in uw begroting.

De wethouder: “Dat klopt maar we zijn nog aardig want we kunnen ook de grond opeisen/terugvorderen.

*Dat is niet waar; De gemeente treedt in deze op als grondeigenaar en dan moet u voor elk afzonderlijk geval naar de civielrechter.

“U heeft gelijk” aldus de heer Derks.

*Wat als ik een bruikleen-overeenkomst heb?

Dat gaat de gemeente niet openbreken.

*Als er in een gebouw met snippergroen er omheen zowel huurders als kopers wonen, en/of de een wil wel en de ander wil niet kopen?

Allereerst wordt de grond aangeboden aan de eigenaar of de vereniging van eigenaren. Als de Vereniging van eigenaren er onderling niet uitkomt gaan we met de gebruiker(s) praten.

*Kunnen inwoners die al jaren een stuk grond willen kopen dat nu ook doen?(raadslid Bannink)

Ja, dat kan.

*Wat betekent “ontruiming” en kan de gemeente dan bijvoorbeeld ook een oprit naar het pand terugeisen?

De wethouder: “De gemeente(raad) bepaalt uiteindelijk wat er met haar eigen grond zal gebeuren in de toekomst.

*Mensen voelen zich enorm onder druk gezet!

De wethouder: “dan verzoek ik u met de dossiers te komen, laten we met elkaar in gesprek blijven”.

Einde van de plenaire bijeenkomst. De aanwezigen krijgen de gelegenheid om over hun persoonlijke omstandigheden m.b.t. groenstroken te spreken met alle aanwezige medewerkers van bureau Eiffel en de wethouder.

Voor meer informatie kunt u terecht per email: adviespuntsnippergroengrave@gmail.com envia de website  www.gravepolitiek.nl