Categorieën
Volg de gemeente

Deze week bij de gemeente

Op deze plaats vindt u (als het allemaal goed gaat) een overzicht van hetgeen de komende week in het stadhuis gebeurt dat volgens ons ook u zal interesseren. Bijeenkomsten waarbij het vetgedrukte woord openbare staat zijn voor iedereen toegankelijk.

 

 

 

Maandagmiddag is er een overleg over de toren op het Torenpleiin

Dinsdagavond in een openbare raadsvergadering; aanvang 19:30 uur.

De agenda is altijd interessant maar speciaal voor ons werkgebied wijzen wij op:

10 debat Wisseveld;

De aanleiding voor het debat is een aantal vragen over het contract tussen de gemeente en GBB. Door Graveon, centrummanagement en de wijkraad is een gezamenlijke brief gestuurd, die vooral gericht is op het vervolg. De brief wordt een dezer dagen op deze website gepubliceerd. Er wordt ook ingesproken.

11 interpellatie debat Snippergroen;

Een aantal tuinen in de hele gemeente is vergroot door gebruik te maken van gemeentegrond. Daar hoefde de gemeente dus geen onderhoud te plegen. De gemeente wil dat die grond wordt gekocht of teruggegeven. Dat project loopt al een hele tijd en is is onrust, vooral over de wijze waarop met betrokkenen wordt overlegd. Op verzoek van Keerpunt 2010 wordt daar nu in de raad over gesproken.

 Wilt u meer weten over hetgeen aan de orde komt volg dan deze link

http://www.grave.nl/internet/vergaderkalender_3709/item/vergadering-gemeenteraad_1768.html

Daar vindt u ook de stukken.

 

Dinsdagavond is er na afloop van de raadsvergadering een openbare vergadering van de agendacommissie.

U kunt dan een kijkje nemen in de keuken van de gemeenteraad. Ook de voorstellen voor de eerstvolgende raadsvergadering (15 december) komen aan de orde. Ze worden niet inhoudelijk besproken, maar werpen wel hun schaduw vooruit. Interessant voor ons zijn vooral:

  • Bestemmingsplan Oranjebastion, waarbij vooral het vervallen van de huidige tijdelijke parkeerplaats een heikel punt is.
  • De door de raad aangenomen motie “Historisch Grave”. Zeker de op 4 november gehouden inspiratiebijeenkomst zal een belangrijke rol spelen. Als u daarbij bent geweest moet u 15 december zeker in de agenda zetten.

De agendacommissie is vooral voor liefhebbers van het politieke leven. Meer informatie is te vinden op:

http://www.grave.nl/internet/vergaderkalender_3709/item/vergadering-agendacommissie_1702.html

 

Categorieën
Volg de gemeente

werkgroep Volg de Gemeente, inleiding

 

Oproep

Wie kunnen deel uitmaken van deze themagroep

 

Al diegenen die belangstelling hebben voor het besturen van deze gemeente en in het bijzonder voor zaken die betrekking hebben op de binnenstad van Grave

 

Als u daar bij hoort en er ook wat tijd aan wilt besteden kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl met als onderwerp: themagroep Volg de gemeente en als inhoud uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres.

 

Toelichting

Aanleiding

 

Een belangrijke taak van de wijkraad is het onderhouden van de communicatie tussen bewoners en gemeente. Voor een goede communicatie is het gewenst dat je elkaar kent. En hoe leer je elkaar kennen? Door elkaar te volgen. En dat is dus de eerste activiteit van de themagroep gemeentezaken. Uit dat volgen kunnen zaken naar voren komen waar wij ons als burger wat meer willen bemoeien of waar de gemeente vraagt om inbreng vanuit de burgers. Dat kunnen kleine zaken zijn, zoals een tijdelijke afsluiting van een straat maar ook grote als de ontwikkeling van het Visioterrein. Het kan variëren van alleen worden geïnformeerd tot het meedenken over hetgeen er met het Visioterrein zou moeten gebeuren. Voor sommige onderwerpen met een lange adem kan een  afzonderlijke themagroep worden ingesteld.

 Waarmee beginnen we?

Met de gemeente letterlijk te volgen. Gelukkig laat de gemeente sporen na die het volgen makkelijk maken. Allereerst is er de website van de gemeente. Als het goed is en je er de weg weet kun je alles wat openbaar is daarop vinden. Vervolgens is er de gemeentelijke informatiepagina in de Maasdriehoek. Ook uit andere dag- en weekbladen is informatie te halen.

Op de website van de wijkraad zal wekelijks in het weekend de gemeentelijke agenda voor de komende week worden geplaatst en een overzicht van belangrijk geachte punten.

Direct volgen doen we door commissie- en raadvergaderingen  bij te wonen. Daarvoor moet je weer kennisnemen van de vergaderstukken. Om het wat makkelijker te maken zal eveneens wekelijks op de website een aantal links worden geplaatst naar voor de binnenstad interessante stukken. En zo komt van  het een het ander.

Wat doen we met die informatie?

Dat is natuurlijk afhankelijk van de inhoud. Wanneer het voor de bewoners van de binnenstad van direct belang is zullen we die informatie via de website van de wijkraad en eventueel andere media doorgeven.

Als er aanleiding toe bestaat kunnen we een bespreking over dat onderwerp beleggen. Het resultaat van zo’n bespreking kunnen we weer aan de gemeente sturen of het kan u helpen bij de discussie in uw eigen partij.

Waar gewenst zullen leden van de themagroep deel uitmaken van gemeentelijke werk- of klankbordgroepen en dergelijke.

Een andere mogelijkheid is deelnemen aan beraadslagingen in commissievergaderingen. Dat kan nu ook al, maar in de praktijk wordt alleen gebruik gemaakt van het inspreekrecht en dat is maar beperkt.

Overigens geldt ook hier dat van het een het ander komt.

Doen we iets niet?

Jazeker! We bemoeien ons niet met de politieke kanten. We benaderen de gehele raad en niet afzonderlijke fracties of leden. Als een enkel raadslid een vraag stelt krijgt de hele raad antwoord. Als er binnen de themagroep verschillende meningen bestaan worden die allemaal doorgegeven. De wijkraad maakt geen keuzes en neemt geen besluiten. Niets weerhoudt natuurlijk uzelf om in uw eigen partij zaken aan de orde te stellen die in de themagroep zijn behandeld. Integendeel, hoe meer bewoners van de binnenstad zich actief in de politiek gaan bewegen des te beter.

 Slotwoord

Eigenlijk past hier geen slotwoord want het bovenstaande is niet meer dan een aan om u een idee te geven in de hoop dat het u ook op ideeën brengt. Samen kunnen we er dan ook iets zinnigs van maken en dat kan ook nog leuk zijn.

Categorieën
Volg de gemeente

Volg de gemeente – Geef je op!

Wil je op de hoogte blijven van hetgeen het door ons gekozen gemeentebestuur doet? Bezoek dan regelmatig de website van de wijkraad. Wil je het gemeentebestuur actief volgen en van informatie voorzien over hetgeen de gemeente in het algemeen en in het bijzonder in de binnenstad van plan is?

Meld je dan aan bij de themagroep “Volg de gemeente”.

Stuur, liefst vóór 15 november 2015, een mail naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl of een briefje naar  Secretariaat Wijkraad Binnenstad, Hoofschestraat 17, 5361ET GRAVE.

Ken je mensen uit de binnenstad voor wie deelname misschien een idee is, tip ze dan.

Categorieën
Veiligheid

Veiligheid – Geef je op!

Hecht jij waarde aan een veilige sociale omgeving, aan veilig verkeer en veilig spelen? Zie jij veiligheid als voorwaarde voor leefbaarheid? Wil jij samen met anderen een bijdrage leveren aan veiligheid in de binnenstad?

Geef je dan op voor de werkgroep “veiligheid”.

Stuur, liefst vóór 15 november 2015, een mail naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl of een briefje naar  Secretariaat Wijkraad Binnenstad, Hoofschestraat 17, 5361ET GRAVE.

Ken je mensen uit de binnenstad voor wie deelname misschien een idee is, tip ze dan.

Categorieën
Zwerfafval

Zwerfafval – Geef je op!

Hou jij ook van een schone leefomgeving? Is zwerfafval je een doorn in het oog? Erger je je aan rommel op de stoepen en rond de afvalbakken? Wil je samen met anderen zorgdragen voor een schonere binnenstad?

Geef je dan op voor de werkgroep “zwerfafval”.

Stuur, liefst vóór 15 november 2015, een mail naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl of een briefje naar  Secretariaat Wijkraad Binnenstad, Hoofschestraat 17, 5361ET GRAVE.

Ken je mensen uit de binnenstad voor wie deelname misschien een idee is, tip ze dan.